Vandløb og søer

Find vandløbsregulativer eller læs om vandløbsvedligeholdelse, vandløbsregulering, 2 meter bræmmer, vandområdeplaner m.v.

I Hillerød Kommune er der ca. 120 km. offentlige vandløb. Dertil kommer et ukendt antal private vandløb. Grøfter og dræn er også vandløb.
Loven deler vandløbene i offentlige og private vandløb og kommunen er myndighed for alle vandløb. Reglerne står i Lov om vandløb og angiver blandt andet de pligter og rettigheder, som både bredejere og kommunen har.

 

Spørgsmål eller akutte problemer

Spørgsmål vedr. vandløbsvedligeholdelse skal rettes til HedeDanmark, Mads Lindstrøm, mlin@hededanmark.dk eller telefon 2092 5200.

Øvrige henvendelser om forhold i vandløb, grøfter og dræn skal rettes til Hillerød Kommune, natur@hillerod.dk.

Ved akut opståede problemer skal du ringe 112.

 

Vandløbsregulativer

For alle offentlige vandløb er der udarbejdet regulativer, som beskriver vandløbenes vedligeholdelse samt forhold om lodsejernes rettigheder og pligter omkring vandløbene.

Se alle vandløbsregulativer her 

Vedligeholdelse af vandløb

I vandløbsloven står, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Samtidig skal der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vandløbene. Alle offentlige vandløb er omfattet af et vandløbsregulativ hvor det står, hvor meget og hvordan vandløbene bliver vedligeholdt.

De der ejer eller bruger arealer langs et vandløb skal acceptere, at kommunen vedligeholder både de åbne og rørlagte strækninger af vandløbet. Vedligeholdelsen omfatter ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger. 

For de private vandløb er det bredejerne selv, der skal stå for vedligeholdelsen.

Læs mere om vedligeholdelse af private vandløb her

Hvis du ændrer på forholdene i vandløb eller søer, skal du være opmærksom på at det kræver en tilladelse efter vandløbsloven og eventuelt også efter naturbeskyttelsesloven. 

Aktuel vandstand i udvalgte offentlige vandløb

Se den aktuelle vandstand her

To meter bræmmer

Langs naturlige vandløb i landzone, må der ikke i en afstand af 2 meter fra den øverste kant af vandløbet ske dyrkning, jordbehandling, plantning og ændring af terræn. Denne 2 meter bræmme skal betragtes som en del af vandløbet.

Se vejledning om to meter bræmmer fra Naturstyrelsen her


Randzoner
Folketinget har i januar 2016 ophævet randzoneloven. Randzoner langs vandløb og søer er nu frivilligt. De kan bruges som miljøfokusområder (MFO) eller som alternativ til efterafgrøde.

 

Anlæg og pleje af vandhuller

Kontakt altid kommunen inden du går i gang. 

Anlæggelse af et vandhul er et stort indgreb i omgivelserne. Anlæggelsen kræver tilladelse fra en eller flere myndigheder, for at sikre, at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang. Du skal lave en ansøgning, som skal indeholder luftfoto med placering af vandhullet. Ansøgningen sendes til kommunen, som behandler den og eventuelt videresende den til anden myndighed. Det koster ikke noget at søge om tilladelse. Send ansøgningen i god tid før anlæggelsen af vandhullet skal finde sted.

Hvis vandhullet ønskes anlagt i en beskyttet naturtype som mose, hede, eng og strandeng, eller hvis lokaliteten er beskyttet af anden lovgivning, kan der gå op til 3 måneder, inden alle formaliteter er i orden.

Ansøgning om anlæg af vandhul skal sendes via e-mail byg@hillerod.dk.

Ved anlæg af et nyt vandhul kan det kræve en landzonetilladelse - læs mere her 

Husk, at der efterfølgende også skal ansøges om en oprensning af vandhullet, når dette efter en årrække vil blive aktuelt. Husk også at søge kommunen om dette i god tid. 

Du kan finde ansøgningsskema til oprensning af søer og vandhuller her

Forekomster af sjældne planter kan være en grund til, at der gives afslag på en ansøgning om anlæggelse eller oprensning af et vandhul.

De faktorer, der har betydning for behandlingen af ansøgningen, handler især om:

  • Placeringen i terrænet – hensynet til beskyttede naturtyper (mose, eng, hede og strandeng)
  • Hensyn til truede arter
  • Arkæologiske fund
  • Udsætning af dyr og planter
  • Bræmmer
  • Afløbsforhold til vandløb
  • Sø størrelse (>2500 m2 kræver tilladelse efter landbrugsloven).

En tilladelse vil blive givet på nærmere fastsatte vilkår. 

 

Regulering af vandløb  og søer

Reguleringer beskrives som indgreb, der ændrer vandløb og søer. Inden disse indgreb (anlægsarbejde) udføres, skal der udarbejdes et projekt og gennemføres en godkendelsesprocedure. Formålet er, at de berørte parter, dvs. myndigheder, bredejere, klageberettigede organisationer og andre interesserede, kan få medindflydelse på projektet.

 Læs mere om regulering af vandløb og søer her. 

Anlæg af broer, terrasser og bredsikring i søer

 Læs vejledende retningslinjer for anlæg af broer, terrasser og bredsikring for alle søer i Hillerød Kommune 

Vandråd

Miljø- og Fødevareministeriet har påbegyndt forberedelsen af vandområdeplaner for 3. planperiode (VP III), som omhandler perioden 2021-2027. I den forbindelse er der nedsat vandråd for hovedvandoplandene.

Du kan læse mere om vandrådene her

Vandhandleplan og Vandplanprojekter 2015-2021

 Se Hillerød Kommunes Vandhandleplan med prioritering af indsatsen for 2. vandplanperiode og læs om vandplanprojekter i Hillerød Kommune 

Henvendelse vedr. natur- og vandløbsforhold

Du har mulighed for at indberette et problem med vandløbs-, natur- og adgangsforhold samt skiltning og fredninger.

Læs mere om hvordan du henvender dig vedr. natur- og vandløbsforhold

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her