Olietanke

Læs om reglerne for olietanke – hvornår er din olietank for gammel, hvordan sløjfer du en olietank eller hvad skal du gøre ved spild fra olietank

Hvornår skal din olietank sløjfes?

Tjek din olietanks alder. Der er regler for hvornår en olietank skal tages ud af brug på grund af alder.

 

Aldersgrænser: 

Tanktype Levetid Undtagelser
Overjordisk ståltank 30 år 40 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Nedgravet tank 40 år 50 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Overjordisk plasttank 25 år 40 år, hvis tanken har dobbeltvæg
Nedgravet plasttank 45 år  

 

Det er vigtigt, at din olietank ikke er for gammel, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Find oplysninger om din olietank

Hvis du har brug for oplysninger om din olietank, f.eks. type eller alder, fremgår de af den tankattest, der fulgte med tanken, da du købte den.

Hvis du ikke selv har tankattesten kan det være, at den ligger i din ejendoms byggesagsmappe. Den kan du finde i vores digitale byggesagsarkiv, Weblager.

 

Find mærkaten på din tank

Ofte er der en mærkat på selve olietanken, hvor fabrikationsår, godkendelsesnummer og andre oplysninger også fremgår. På de nedgravede tanke sidder mærkaten ofte under jorden på selve tanken. Den kan dog også sidde ved påfyldningsstudsen. 

Hvordan sløjfer du en olietank

Der er en række krav der skal overholdes, når du sløjfer din olietank.

 

Nedgravede olietanke

Nedgravede tanke skal enten afblændes på ejendommen eller graves op og fjernes.

 • Afblænd tanken: Tank og rør skal tømmes for olie og bundsuges for slam og olierester. Rørforbindelsen til fyret skal afbrydes. Påfyldningsstuds skal fjernes og tanken skal plomberes, så påfyldning ikke er mulig. Er der fare for sammenstyrtning af tanken (for eksempel ved tung trafik oven på tanken), bør tanken sandfyldes.
 • Opgrav og fjern tanken: For at undgå spild skal tanken tømmes og bundsuges, før den fjernes fra ejendommen.

 

Forsikringsaftalen for private olietanke ophører 6 måneder efter, at tanken er taget ud af brug. Bliver der senere konstateret en forurening, der stammer fra tanken, vil skaden ikke være dækket af forsikringen. Det kan derfor være en fordel at få tanken gravet op og fjernet.

 

Overjordiske olietanke

Tanken skal fjernes fra ejendommen. For at undgå spild skal tanken tømmes og bundsuges, før den fjernes fra ejendommen.

Anmeld at du har sløjfet din olietank

Alle olietanke, benzintanke m.m., der tages ud af brug i Hillerød Kommune, skal afmeldes til Hillerød Kommunes miljøafdeling.

 

Ved afmelding af en olietank skal du udfylde vores Sløjfningsskema og sende det til miljo@hillerod.dk.

Anmeld at du har installeret en ny olietank

Senest 14 dage før du etablerer en ny olietank, skal du anmelde tanken til Hillerød Kommunes miljøafdeling. Det gælder også, hvis du udskifter en olietank. Ved anmeldelsen skal du vedlægge en skitse der viser, hvor på ejendommen tanken placeres.

 

Send tankattest

Alle nye olietanke skal være typegodkendte. Ved levering af din nye olietank modtager du en tankattest. Den er din garanti for, at tanken er typegodkendt. Når din tank er etableret, skal du sende en kopi af tankattesten til miljo@hillerod.dk. Når Hillerød Kommune har modtaget tankattesten vil vi registrere tanken i BBR.

Hvilke krav er der til olietanke

Lovgivningen indeholder en række krav til etablering af olietanken, som du skal overholde.  

 

Krav til nedgravede tanke

 • Tanken må ikke nedgraves tæt på boringer til vandindvinding (afstandskrav 50 m, dog 25 m fra privat boring)
 • Tank og rør må ikke nedgraves så tæt på bygninger, at de ikke kan fjernes. De skal ligge i mindst 15 cm sand til alle sider og skal være ubeskadigede
 • Ved høj grundvandsstand skal tanken sikres mod opdrift
 • Pejlehul skal være lettilgængeligt
 • Påfyldnings- og udluftningsrør skal føres med fald mod tanken og skal være afsluttet med aflåseligt standard påfyldningsdæksel og standard udluftningshætte.

 

Krav til overjordiske tanke

 • Tanken skal placeres mindst 5 cm fra væg, mur eller anden konstruktion.
 • Tanken skal stå på et jævnt, varigt og stabilt underlag.
 • Der skal være monteret overfyldningsalarm.
 • Ståltanke skal være hævet over underlaget, så det er muligt at inspicere hele bunden.
 • Der gælder særlige brandtekniske regler for placering af overjordiske plasttanke. De er vanskelige at placere lovligt i beboelsesområder. Se i Beredskabsstyrelsens vejledning

 

Genbrug af gammel olietank

Du kan genbruge en gammel overjordisk olietank. Det kræver dog, at den ikke er for gammel, samt at der på tanken er et oprindeligt mærkeskilt med fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type samt fabrikationsnummer og -år.

Tanke, der har været nedgravet, må ikke flyttes eller genbruges.

 

Krav til forbindelse mellem tank og fyr 

 • Der må kun være enstrenget rørføring (sugerør).
 • Sugerøret skal være af kobber på overjordiske tanke og plastbelagt, hvis tanken er nedgravet.
 • Der gælder særlige regler for samlinger (se Olietankbekendtgørelsen).

 

Det er vigtigt, at dit olietank opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Du kan ikke få nyt oliefyr

Fra 1. januar 2016 har det været ulovligt at udskifte dit gamle oliefyr til et nyt. Er din oliekedel mere end 15 år, kan det dog ofte betale sig at skrotte den og etablere eksempelvis fjernvarme, naturgas eller jordvarme.

Hvis der sker forurening fra din olietank

Har du set tegn på forurening fra din olietank, skal du kontakte Hillerød kommunes miljøafdeling. Herefter vil det typiske forløb være:

 

Kommunen vurderer
Vi ser på forureningen og vurderer skadens omfang.
 

Kontakt forsikringsselskab
Du kontakter dit forsikringsselskab. (Hvis olietanken er lovlig, dækker forsikringen udgifter til forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger. NB! Den obligatoriske forsikring dækker kun udgifter til sikring mod forurening af grundvand, afdampning eller kontakt med jorden.)
 

Forurening undersøges
Hillerød Kommune giver dig påbud om at forureningen skal undersøges. Påbuddet sendes også til dit forsikringsselskab som vil få en rådgiver til at udføre undersøgelsen.

 

Resultater af forureningsundersøgelse foreligger oftest efter 1- 4 uger. (Resultaterne bruges til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at gribe ind overfor forureningen).
 

Forurening afværges
Evt. afværgeforanstaltninger sættes i gang. Det kan fx være:
 

 • Afgravning af den forurenede jord
 • Udskiftning af oliepåvirkede bygningsdele
 • Etablering af ventilationsanlæg i huset
 • Etablering af beluftet dræn under huset

 

Restforurening bedømmes
Der kan være efterladt en restforurening, som f.eks. ligger inde under husets fundament og dermed er svær eller uforholdsmæssig dyr at fjerne.
 

Grund kortlægges evt. som forurenet
En restforurening udgør ikke nogen risiko for at bo i huset men kan godt betyde, at grunden kortlægges som forurenet. Grunden vil blive kortlagt som forurenet, hvis forureningen er af en størrelse og styrke der gør, at det er væsentligt at kende til den, f.eks. i forbindelse med fremtidigt gravearbejde på grunden.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her