Offentlighedens adgang til naturen og landskabet

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i naturen og landskabet uanset, hvem der ejer arealet.

Denne ret er sikret i naturbeskyttelsesloven. Det er ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn eller lignende, som kan opfattes som om, det er forbudt at færdes på området.

Det er kommunen, der er myndighed og fører tilsyn med, at adgangen ikke bliver begrænset ulovligt.

Det er ikke tilladt at sætte skilte op med teksten ”PRIVAT”, ”Privat vej”, ”Uvedkommende forbydes adgang” og lignende. Det kaldes ’skræmmeskiltning’, og kommunen er ofte nødt til at bede ejeren fjerne disse skilte.

Du skal anmelde til kommunen, hvis du vil nedlægge en vej eller sti. Kommunen har 4 uger til at træffe en afgørelse fx om en nærmere vurdering.

Adgang til veje og stier i det åbne land

Som udgangspunkt har alle ret til at vandre og cykle på veje og stier i det åbne land. Denne ret sikrer, at alle kan bruge landskabet rekreativt.

Det gælder også grusveje, markveje, kørespor, private veje osv. Denne ret sikrer, at alle kan bruge og nyde landskabet rekreativt, også uden for de asfalterede og ofte trafikerede veje.

Ejeren kan dog undtagelsesvis ved skiltning forbyde adgang i flg. tilfælde:

  • Hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen
  • Hvis den i særlige grad generer privatlivets fred
  • Hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv

Praksis viser, at der skal være tale om helt særlige gener. Det er fx ikke nok, at vejen eller stien går tæt forbi bygninger eller have.

Det er kommunen som afgør, om der er grund til at forbyde adgangen. Først når man har fået en tilladelse fra kommunen, er det tilladt at skilte med ’Privat vej’ eller lignende.

Jagt og landbrugsarbejde

Man kan forbyde færdsel på private enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der er jagt, og i områder hvor der er landbrugsarbejde, der kan være forbundet med fare.

Adgang til skove

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i de danske skove, hvis man følger ordensreglerne. Det er ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn eller lignende, der kan opfattes som om, det er forbudt at færdes på området.

Det er tilladt at gå, cykle og opholde sig i skovene, hvis der er lovlig adgang. Når man færdes i skovene, er det på eget ansvar, og hunde skal altid være i snor.

Jagt og skovning
Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der er jagt, og i områder, hvor der er skovningsarbejde, der kan være forbundet med fare.

I privatejede skove
Det er tilladt at gå og cykle på stier og veje indtil 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 hektar kan ifølge bestemmelserne i mark- og vejfredslovens §17 ved skilte indskrænke adgangen for offentligheden.

Adgang til udyrkede arealer

Udyrkede arealer kan fx være enge, heder, overdrev og andre naturområder. Nogle dyrefolde er også åbne for adgang. Hunde skal dog altid være i snor.

Privatejede udyrkede arealer
Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Det er kun tilladt at opholde sig indtil 150 m fra beboelses- og driftsbygninger, men man må gerne passere forbi bygningerne.

Private indhegnede arealer
Der er ikke adgang til private arealer, der er forsvarligt indhegnede, fx dyrefolde. Der er dog adgang gennem låger og led, medmindre lovlig skiltning fortæller andet.

De udyrkede bræmmer langs vandløb
Der er ikke åben for adgang, medmindre de grænser op til et udyrket område, hvor der ifølge loven er adgang.

Stubmarker
Det er ikke tilladt at færdes på stubmarker. De hører under dyrkede arealer.

Nedlæggelse af visse veje og stier i det åbne land

Mange veje og stier er blevet nedlagt efterhånden, som landbrug og de tilhørende marker er blevet større. Derfor er der færre muligheder for at vandre og cykle i det åbne land end tidligere.

Beskyttelse af veje og stier skal beskytte den del af de veje og stier, der er tilbage, så de ikke også nedlægges. Hvis man ønsker at nedlægge nogle veje og stier, skal man derfor først skriftlig anmelde det til kommunen.

Følgende veje og stier hvor ejeren skal meddele en påtænkt nedlæggelse af vej eller sti:

  • gennemgående veje og stier
  • veje og stier, der fører til naturområder med offentlig adgang, fx skove og udyrkede arealer
  • veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende

Kommunen afgør inden for 4 uger efter at have modtaget anmeldelsen, om vejens eller stiens rekreative betydning skal vurderes nærmere. Denne vurdering omfatter blandt andet en høring af beboerne i lokalområdet. Det sker ved annoncering i den lokale avis. Hvis ansøgeren ikke hører fra kommunen inden for disse 4 uger, kan vejen eller stien nedlægges.

Kommunen kan afgøre, at vejen eller stien ikke må nedlægges. Det sker, hvis man vurderer, at vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, eller hvis der ikke er anden adgang til området. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her