Hillerød Kommune beskytter løgfrøen

Med støtte på godt 2,5 mio. kr. fra EU’s LIFE-fond har Hillerød-, Gribskov-, Allerød-, Vejle- og Hjørring kommuner med faglig bistand fra Amphi Consult gennem de sidste 5 år arbejdet med en særlig indsats for at sikre væsentlige bestande af den akut truede stor kærguldsmed og den sårbare løgfrø.

Kommunerne har ”doblet op”, så der i alt har været godt 5 mio. kr. at arbejde med i Danmark. Projektet er gennemført i samarbejde med det estiske miljøagentur, hvis budget over de 5 år har været på godt 2,75 mio. kr. I begge lande lever stor kærguldsmed og løgfrø på den nordlige grænse af deres udbredelsesområder, så de udfordringer der skal takles for at sikre bestandene er på mange måder ens. Samarbejdet mellem esterne og de danske kommuner skal sikre, at viden og erfaring høstet et sted hurtigt kan implementeres et andet sted.
 
Løgfrøen har tidligere været almindeligt udbredt i det meste af Danmark, men er i perioden 1945-1990 forsvundet fra ca. 90 % af sine levesteder. Den sky padde forsvinder primært fordi dens ynglevandhuller og fødesøgningsarealer forsvinder. 

Løgfrøprojekt ved Lille Lyngby

I Natura 2000 området ved Lille Lyngby findes en lille og isoleret bestand af løgfrø. Projektet prøver at skabe bedre forhold for arten ved at rense og nygrave vandhuller og etablere rasteområder på land. De områder der forbedres ligger i Natura 2000 området nord for Præstehøjvej. 10 vandhuller er oprenset, og på land er der etableret en række stenbunker som skjul for løgfrø. Derudover er der blev foretaget en rydning på et overdrev. Der er i alt renoveret 10 vandhuller + skabt 4 overvintrings steder.

Læs mere om projektet ved Lille Lyngby

DRAGONLIFE

Lille Lyngby området er et af de seks danske og otte estiske Natura 2000 områder, som er med i Dragonlife-projektet. Projektet skal sikre, at de små isolerede bestande af løgfrøer bevares. Man hjælper især løgfrøen ved at oprense gamle vandhuller og grave nye. Fisk og krebs, der æder æg og haletudser bliver også holdt nede.

Formålet er:

  • At opnå langsigtet levedygtighed for 3 isolerede bestande på Sjælland
  • At etablere 3 reservebestande i Jylland.

”Der er i Danmark siden 1987 blevet oprenset og nygravet mange vandhuller for løgfrø i Midtjylland, på Djursland, i Hornsherred og i Nordsjælland. Det har flere steder bremset artens tilbagegang. Det er dog Kun i Sønderjylland er det et par steder lykkedes at skabe tydelig fremgang for arten. De værdifulde erfaringer herfra vil i dette LIFE projekt blive overført til alle involverede kommuner”, siger Lars Briggs, faglig konsulent i Amphi Consult.
 
Stor kærguldsmed og løgfrø er beskyttet af Habitatdirektivet og optaget på bilag IV som arter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Stor kærguldsmed er tillige optaget på Habitatdirektivets bilag II som art af fællesskabsbetydning, hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder. (natura 2000 områder), hvor der skal sikres opretholdelse eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus for arten). 

”Det er banebrydende, at EU’s LIFE fond har valgt at støtte et projekt hvor en art ”kun” er optaget på Habitatdirektivets bilag IV”, udtaler Lars Christian Adrados, faglig konsulent, Amphi Consult og adhoc national projektmanager og tilføjer: ”Praksis har hidtil været at kun de højt prioriterede bilag II arter kunne få støtte, men vores argumenter om at EU bør yde støtte til naturgenopretning for en art i så voldsom tilbagegang som løgfrøen er denne gang blevet hørt”.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her