Naturbeskyttelse

Hillerød Kommune har ansvaret for at bevare og forbedre kommunens natur med dens indhold af vilde dyr og planter.

Det sker gennem administration af bl.a. naturbeskyttelsesloven, som også giver mulighed for at gøre en aktiv indsats med naturgenopretning og naturpleje.

Se naturbeskyttelsesloven her

 

Hvilke naturtyper er beskyttede

Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992, men er siden da revideret. Loven har til formål at bevare naturen af hensyn til mennesker, dyr og planter.

En række naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3:

  • Søer og vandhuller, hvis de har et areal på mindst 100 m2.
  • Moser, enge, heder og overdrev er beskyttet, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Det gælder også, hvis der er flere ejere. Mindre moser er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. I byzone gælder særlige regler.
  • Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Derudover er strandenge og strandsumpe også beskyttede. Disse naturtyper findes ikke i Hillerød Kommune.

Hvad er formålet

Formålet med beskyttelse af ovennævnte naturtyper er at sikre dem som naturlige levesteder (biotoper) for vores dyr og planter. Desuden bidrager de beskyttede naturtyper til en varieret dansk natur.

Hvad gælder der for beskyttet natur

Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer i tilstanden af naturtyperne. Ændringer som fx at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet er ikke tilladt. Man må ikke gøde og sprøjte, hvis dette ikke tidligere er gjort, og man må heller ikke bruge det i øget omfang.

Hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal du forinden søge dispensation hos kommunen. Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation fra dette forbud.
Det kræver ikke tilladelse at opretholde den drift, der hidtil har været på arealet. Hvis der eksempelvis har været græsning på arealet, må denne anvendelse af jorden fortsætte. Driften må dog ikke intensiveres. Det betyder, at det eksempelvis ikke er tilladt at gødske på hidtil ugødskede naturområder.

Har jeg beskyttet natur på min ejendom?

Du kan se, om du har et beskyttet areal på din ejendom på Danmarks Miljøportal.

Danmarks Miljøportal


Bemærk, at et areal godt kan være beskyttet, selv om det ikke er vist på hjemmesiden. Registreringen er vejledende, og et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen.

Hvis du er i tvivl om, om dit areal er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal du kontakte Klima, Natur og Byplan på mail natur@hillerod.dk, inden du iværksætter et indgreb.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her