Landbrug

Her kan du finde regler for landbrug, som primært baserer sig på hvor stort dit dyrehold er samt sammensætningen af dyretyper.

Landbrugstilsyn og tilsynsnotater

Hillerød Kommune skal fører tilsyn med alle landbrug med erhvervsmæssige dyrehold jf. miljøbeskyttelsesloven (dvs. dyrehold over 3 dyreenheder). Ved et tilsyn er det primært reglerne i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen og vilkår i en eventuel godkendelse der håndhæves, men også affaldsforhold, olieoplag m.m. gennemgås.   
Desuden fører Hillerød Kommune ved klager tilsyn med ikke-erhvervsmæssige dyrehold.

Nedenfor finder du de tilsynsnotater for landbrug som skal offentliggøres jf. lovgivningen.

Tilsynsnotater 2016

Tilsynsnotat Lille Havelsesvej 161

Tilsynsnotat Gl. Frederiksborgvej 90

Miljøgodkendelser

Hillerød Kommune skal, i forbindelse med at større erhvervsmæssige dyrehold ønsker, at etableres, ændres eller udvides, godkende etableringen/ændringen/udvidelsen efter Husdyrloven. 

Du kan finde de eksisterende miljøgodkendelser for landbrug i Hillerød her.

Dyreenheder

En dyreenhed er en beregningsenhed, der anvendes til at "ensrette" de forskellige dyr og gødningsmængder, således at det er muligt at foretage sammenligninger. Du kan finde et eksempel på udregning med dyreenheder her.  

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Formålet med husdyrgødningsbekendtgørelsen er at begrænse forurening og gener fra dyrehold herunder produktionen, opbevaringen og anvendelsen af husdyrgødning, ensilage m.v. 

Derudover er der krav til blandt andet placeringen af møddingen og gyllebeholder og stalde, indretningen af stalde samt antallet af dyr. 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Etablering af landbrug

Alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug som bliver større end 15 dyreenheder (pelsdyr dog større end 3 dyreenheder) skal behandles af kommunen efter reglerne i husdyrgodkendelsesloven.

Eksisterende dyrehold, der ikke udvides eller ændres, er fortsat reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Dog skal allerede miljøgodkendte husdyrbrug revurderes efter den nye lov, når deres retsbeskyttelse udløber. 
Sagsbehandlingen afhænger af husdyrbrugets størrelse.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

 

Etablering, udvidelse eller ændring af bygninger uden husdyr

Etablering, udvidelse eller ændringer af halmlader, maskinhaller eller kornsiloer på eksisterende husdyrbrug, skal anmeldes efter § 19 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal i den forbindelse vurdere:

 • om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende landbrugsejendom
 • om beliggenheden sker i tilknytning til eksisterende byggeri
 • om det planlagte er til skade for miljøet, herunder sørge for at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes
 • om det planlagte vil påvirke naboerne væsentligt.  


Hillerød Kommune kvitterer for modtagelsen af ansøgningen inden for en frist af 14 dage efter den er modtaget. Inden der træffes afgørelse skal kommunen gøre naboer skriftligt bekendte med sagen og give dem ret til at udtale sig inden 14 dage. Når der er truffet afgørelse i sagen, meddeles denne skriftligt til naboer og andre klageberettigede, der kan påklage afgørelsen inden en frist på 4 uger.

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

3-15 dyreenheder (DE)

- skal anmeldes

For etableringer, udvidelser eller ændringer af dyrehold fra 3 – 15 DE skal der foretages en anmeldelse til kommunen. Der skal vedlægges en redegørelse for opbevaringskapacitet af husdyrgødning, oversigtskort over stald- og opbevaringsanlæg samt et kort over udbringningsarealer.

Etableringer, udvidelser og ændringer må ikke påbegyndes før anmeldelsen er godkendt af Hillerød Kommune. Anmeldelsen skal sendes til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab via miljo@hillerod.dk.  

Landbrug med pelsdyr fra 3 – 15 DE skal dog søge om tilladelse før etablering via miljo@hillerod.dk. 

Anmeldeskema 3 - 15 DE

 

15-75 dyreenheder (DE)

 - der skal søges om tilladelse

For etablering, udvidelse eller ændringer af dyrehold, der efter ansøgningen er fra 15 - 75 DE, skal du bruge Miljøstyrelsens ansøgningsskema. Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgningsskemaet, som du finder samme sted.

Etableringer, udvidelser og ændringer må ikke påbegyndes før Hillerød Kommune har givet tilladelse hertil.

Ansøgningsskema

 

Over 75 dyreenheder (DE)  

 - der skal søges om miljøgodkendelse

Alle øvrige husdyrproduktioner der etableres, udvides eller ændres og som efter ansøgningen er på mere end 75 DE kræver en miljøgodkendelse. 

Etableringer, udvidelser og ændringer må ikke påbegyndes før der foreligger en miljøgodkendelse. 

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsskema 

 

Arealgodkendelse  

Arealer, der ikke drives i samme CVR-nummer som et husdyrbrug, der er omfattet af husdyrloven, skal indgå i husdyrbrugets godkendelse, hvis der ansøges om at udbringe husdyrgødning på arealerne. 

Et husdyrbrug, der søger godkendelse, kan afsætte husdyrgødning til tredjemandsarealer, altså arealer, som drives under et andet CVR-nummer end husdyrbruget. Tredjemandsarealerne skal i så fald indgå i husdyrbrugets ansøgning om godkendelse.  

Hvis trejdemandsarealerne er følsomme, skal arealerne have en separat godkendelse inden der må modtages husdyrgødning fra det pågældende husdyrbrug. Ansøgning om arealgodkendelse skal ske via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningsskema.  

Yderligere information om lovgrundlag, kortværk, m.m. kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Ansøgningsskema 

Miljøstyrelsen

 

Pelsdyrfarme

Der gælder særlige regler for pelsdyrfarme. Regler for placering og godkendelse af pelsdyrfarme samt for indretning og drift af farmens stalde og lagre står i bekendtgørelsen om pelsdyrfarme.   

Du kan læse mere om reglerne for pelsdyrfarme på Miljøstyrelsens hjemmeside, her.

Når det gælder opbevaring og anvendelse af gødning sker reguleringen efter de samme regler som gælder for husdyrbrug, der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.  

Der skal overalt på pelsdyrfarmen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Skadedyrlaboratorium fastsatte retningslinjer for fluebekæmpelse.

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme

Retningslinjer for fluebekæmpelse

Landbrug med ikke-erhvervsmæssig dyrehold 

Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på mindre end 3 dyreenheder dog højest:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller
 • 4 stykker andet kvæg eller
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • eller tilsvarende.


Er der tale om et større husdyrhold i forhold til ovenstående, betragtes dette som erhvervsmæssigt landbrug i henhold til miljølovgivningen og du skal derfor benytte anmeldeskemaet til dyrehold mellem 3 - 15 dyreenheder, som skal sendes til miljo@hillderod.dk.

Anmeldeskema 3 - 15 DE

 

Etablering af et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til Hillerød Kommune. Du anmelder dit dyrehold ved at skrive til miljo@hillerod.

I anmeldelsen skal du redegøre for antal dyr og dyretyper samt opbevaring og håndtering af husdyrgødning.

Sker anmeldelsen i forbindelse med overtagelse/køb af en ny ejendom, skal du redegøre for om der har været dyr på ejendommen under den tidligere ejer, arealestørrelsen af grunden der hører til ejendommen samt om der er de faciliteter på ejendommen som dyreholdet kræver, f.eks. stalde, møddingsplads, læskur og lignende. 

 

Landbrug med ikke-erhvervsmæssige dyrehold (typisk et hobbybrug) reguleres i henhold til Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, kapitel 3 samt kommunens forskrift for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. 

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Forskrift for ikke erhvervsmæssigt dyrehold

Udspredning af slam

Det er tilladt at anvende spildevandsslam som gødning på bl.a. landbrugsjord, når det overholder Slambekendtgørelsen.

Foruden at tilføre jorden fosfor, vil udspredning af slam også bidrage med andre næringsstoffer som f.eks. kvælstof samt forbedre jordstrukturen på grund af slammets indhold af organisk materiale.Spildevandsslammet anvendes til gødskningsformål og indgår i den samlede gødningsplanlægning med den forventede frigjorte mængde plantenæringsstof. Anvendelsen er underlagt en række restriktioner, fordi affaldsprodukterne kan indeholde tungmetaller, miljøfremmede stoffer og smittekim. Udspredningen reguleres af bekendtgørelse om anvendelse af affaldsstoffer til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen), som stiller krav til 7 tungmetaller og 4 miljøfremmede stoffer, og til at slammet endvidere ikke indeholder væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer.


Hvis du vil udbringe slam eller lignende affaldsprodukter på dine marker, skal det anmeldes til Hillerød Kommune inden udspredningen.

Når du indgår en aftale om levering af affald til udbringning på landbrugsjord i Hillerød Kommune, skal affaldsproducenten sende følgende til Hillerød Kommune:

• Underskrevet kopi af aftalen om levering
• Analyserapport af indholdsstoffer i affaldet
• Kort med angivelse af, hvor affaldet skal spredes

Hillerød Kommune skal herefter behandle oplysningerne indenfor 8 dage. Hvis du indenfor denne periode ikke hører andet, er det i orden at udbringe affaldet på din jord. Kommunen foretager en screening af udbringningen, hvor der især er fokus på BNBO, arealernes placering i forhold til Natura 2000 og §3-områder samt en vurdering af om slambekendtgørelsens regler er opfyldt

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS