Landbrug

Her kan du finde oplysninger og regler vedrørende dyrehold. Reglerne er baseret på dyreholdets størrelse og art samt ejendommens produktionsareal.

Etablering af dyrehold

Når du anskaffer dig heste, høns, får, geder, grise eller køer skal det anmeldes til Hillerød Kommune, hvis de skal opholde sig i fastplacerede anlæg. Har du således tænkt dig at have et par køer eller lignende på marken med mobile husdyranlæg, behøver du ikke at anmelde det. Et mobilt anlæg må maksimum stå det samme sted i 12 måneder.

Anmeldelser sendes via mail til miljo@hillerod.dk, hvori du oplyser:

1)      Dyrearter og typer

2)      Produktionsarealets størrelse

3)      Staldsystem

4)      Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- konstruktionstegninger for:

a)      Fast placerede husdyranlæg (stalde, permanente læskure og lignende)

b)      Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)

c)      Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser/siloer)

Vil du etablere et erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal på mere en 100 m2, skal der søges tilladelse. Dog gælder dette først ved:

 • 175 m2, hvis dyreholdet alene består af heste, ammekvæg, får eller geder på dybstrøelse
 • 200 m2, hvis dyreholdet alene består af heste
 • 300 m2, hvis dyreholdet består af heste, ammekvæg, får eller geder som kun er opstaldet indenfor i perioden fra d. 1. oktober til d. 15 maj

Anmelderegler

Hvis du udvider eller ændrer fastplacerede husdyranlæg, såsom stalde, gødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg, på ejendomme med et samlet produktionsareal på mere end 100 m2 skal det anmeldes til Hillerød Kommune.

Udvidelsen eller ændringen af ovennævnte anlæg må først påbegyndes 14 dage efter Hillerød Kommune har modtaget anmeldelsen, og der ingen indsigelser er kommet.

Anmeldelsen skal sendes via mail til miljo@hillerod.dk, og det skal oplyses hvilke ændringer, der er tale om, og målfaste tegninger af anlægget skal vedhæftes.

Erhvervsmæssig vs. ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Har du et dyrehold, der overskrider nedenstående størrelsesgrænser, anses det som værende erhvervsmæssigt landbrug.

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 2 søer med tilhørende smågrise
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 moderfår med lam
 • 10 modergeder med kid

Produktionsareal

Produktionsarealet er det samlede areal i staldbygninger og permanente læskure hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Mobile stalde og læskure, ridehaller samt gangarealer, servicerum og foderborde medregnes ikke.

Miljøtilsyn

Hillerød Kommune er forpligtet til at føre miljøtilsyn på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, hvis produktionsarealet er mere end 100 m2, eller hvis der opbevares fast gødning.

Der vil blive ført basistilsyn minimum hvert 6. år, hvor der bl.a. kigges på opbevaring, håndtering og afskaffelse af gødning, opbevaring af kemikalier og eventuelle olietanke.

Indtil det hos Hillerød Kommune er afgjort hvilke ejendomme, der er tilsynspligtige fremover, føres der fortsat miljøtilsyn på alle ejendomme, som har været omfattet af tilsyn tidligere.

 

Tabel til orientering

Type dyrehold  Tilsynspligtig  Hyppighed  Betalingspligtig

Erhvervsmæssigt dyrehold over 100 m2 produktionsareal* §16a

(over 3500 kg NH3-N pr år)
 Ja  Hvert 3. år  Ja
Erhvervsmæssigt dyrehold over 100 m2 produktionsareal* (§ 16b med eller uden BAT krav)  Ja  Hvert 3. år eller 6. år (m/u BAT)  Ja
Erhvervsmæssigt dyrehold under 100 m2 med opbevaring af fast gødning  Ja  Hvert 6. år  Ja
Erhvervsmæssigt dyrehold under 100 m2 uden opbevaring af fast gødning  Nej  Ingen
 Nej
Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold  Nej  Ingen  Nej

_____________________________________

* §6 i bekendtgørelse om miljøtilsyn

Miljøgodkendelser

Miljøgodkendelser udarbejdes enten som en tilladelse eller en godkendelse. Hvilken en der skal søges afgøres af husdyrbrugets ammoniakemission.

 

Der skal søges tilladelse til ændringer, udvidelser eller etablering af stalde, driftsbygninger og gødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg, hvis det samlede produktionsarealet er på mere end 100 m2.

 

Der skal søges om godkendelse af ændringer, udvidelser eller etablering af stalde, driftsbygninger og gødnings, hvis produktionsarealet er på mere end 100 m2 og husdyrbruget har en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år.

 

Er det samlede produktionsareal på ejendommen mindre en 100 m2, skal der ikke søges hverken tilladelse eller godkendelse af ændringer og udvidelser af stalde, driftsbygninger og gødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg, men det skal anmeldes til Hillerød Kommune (jf. anmelderegler).

 

Tilladelser og godkendelser skal søges via husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Formålet med husdyrgødningsbekendtgørelsen er at begrænse forurening og gener fra dyrehold herunder produktionen, opbevaringen og anvendelsen af husdyrgødning, ensilage m.v. 

Derudover er der krav til blandt andet placeringen af møddingen og gyllebeholder og stalde, indretningen af stalde samt antallet af dyr. 

Opbevaring af gødning

Fast gødning

Opbevaring af fast gødning må kun ske på møddingspladser og lukkede containere placeret på fast bund og med afløb til en møddingssaftbeholder eller lignende.

Har gødningen ligget i stalden i minimum 3-4 måneder og er tørstofprocenten på mere end 30% må gødningen foruden opbevares i markstakke. Markstakke der ligger i mere end en uge skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale.

Markstakken må maksimalt ligge det samme sted i 12 måneder og der må ikke etableres en markstak samme sted, før der er gået 5 år.

 

Flydende gødning

Flydende gødning skal opbevares i gylle- eller ajlebeholdere.

 

Udspredning af biogødning (slam)

Udspredning af biogødning (slam) er tilladt og kommunen kontrollerer at indholdet af slammet overholder lovgivningen. Senest 8 dage før landmanden ønsker at udsprede biogødningen (slammet) skal det anmeldes til Hillerød Kommune. I Hillerød Kommune skal anmeldelserne indsendes digitalt via https://www.ctzoom.dk/

Desværre kan det godt lugte at sprede biogødning ud, men landmændene gør hvad de kan for ikke at genere.

Udbringning af husdyrgødning

Der gælder følgende regler for udbringning af husdyrgødning:

 • Der må ikke udbringes husdyrgødning lørdag, søndag og helligdage på marker der ligger tættere end 200 m fra byzone og sommerhusområder
 • Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener
 • Husdyrgødning der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden seks timer
 • Udbringningen må ikke ske på en måde så der er risiko for at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb eller søer, f.eks. ved kraftigt regnvejr
 • Udbringning af flydende gødning må kun ske ved udlægning ved slange, slæbesko eller ved nedfældning

Fast gødning må udbringes fra høst og frem til 20. oktober.

Flydende gødning må som hovedregel ikke udbringes fra høst til 1. februar, men der er undtagelser:

 • Fra høst til 15. oktober må der udbringes flydende gødning på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson
 • Fra høst til 1. oktober må der udbringes flydende gødning på etablerede, overvintrende fodergræsmarker og arealer hvor der den følgende vinter skal være vinterraps

Hestehold

Når du vil etablere et hestehold skal det anmeldes til Hillerød Kommune uanset hvor mange heste du anskaffer dig medmindre de kommer til at befinde sig i mobile læskure. Mobile læskure må maksimalt står det samme sted i 12 måneder.

Hvis ejendommens samlede produktionsareal er mindre end 100 m2, skal etableringer, ændringer eller udvidelser af stalde, driftsbygninger, møddinger eller lignende ikke anmeldes, medmindre det samlede produktionsareal vil komme til at overstige 100 m2.

Anmeldelsen skal sendes via mail til miljo@hillerod.dk og det skal oplyses hvad der ønskes ændret, det samlede produktionsareal efter ændringen og målfaste tegninger af ændringen.

Hvis du vil klage over dyrehold eller lignende

Hillerød Kommune opfordrer til at man tager en dialog med den borger man ønsker at klage over og ser om problemet kan løses uden kommunens indblanding.

Kan dette ikke lade sig gøre, kan der klages til Hillerød Kommune via et klageskema, der skal udfyldes og sendes til miljo@hillerod.dk

Da Hillerød Kommune ofte får klager over høns i byzone, vil kommunen gerne understrege at det er tilladt at have op til 30 høns i byzone.

Der kan læses mere om dette i Vejledning om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, som du finder her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her