Grund- og drikkevand

Her kan du finde dit vandværk og dets takster. Du kan også læse mere om reglerne, hvis du skal etablere en boring eller sløjfe dit vandindvindingsanlæg.

I Hillerød Kommune bliver de fleste borgere forsynet med vand fra Hillerød Vand A/S. Resten forsynes af mindre private vandværker.  Derudover er der ca. 130 ejendomme med privat vandforsyning (enkeltvandforsyning). 

Hillerød Kommune fører tilsyn med at drikkevandet har en god kvalitet og med vandværkernes fysiske og hygiejniske tilstand.

Grundvandet i Hillerød Kommune er i så god kvalitet, at kommunen eksporterer drikkevand til andre kommuner.

Anmeld en ny boring

Det er et krav at man enten skal anmelde etableringen eller ansøge om tilladelse til etableringen af en ny boring hos Hillerød Kommune.

 Skema til ansøgning om ny boring: Søg om ny boring

Anmeldelse af mindre boringer (kat. B)

Du skal anmelde etableringen af mindre boringer hvor der ikke efterlades filter- eller forerør til kommunen. Følgende boringer kræver anmeldelse til kommunen:

 1. Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §26 stk. 2. og §27 i lov om vandforsyning.
 2. Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 3. Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.

Råstofboringer samt geotekniske boringer kan umiddelbart udføres uden tilladelse eller anmeldelse.

Borearbejdet må først påbegyndes efter anmeldelse til kommunen og kan påbegyndes 14 dage efter anmeldelsen, medmindre myndigheden inden da har gjort indsigelse imod det. Den der udfører borearbejdet, skal sikre sig at anmeldelsen har fundet sted, inden arbejdet igangsættes. Før arbejdet påbegyndes skal den der udfører borearbejdet, underrette tilsynsmyndigheden om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse.

En anmeldelse skal indeholde oplysninger præciseret i §18, stk. 2 i Brøndborebekendtgørelsen (placering, boredybde, tidspunkt for borearbejdet samt tidspunkt og metode for sløjfning).  

 

Tilladelse til at etablere større boringer (kat. A)

Større boringer skal man generelt ansøge om tilladelse til at udføre. Tilladelsen gives af kommunen og omfatter boringer til vandindvinding eller grundvandssænkning, jf. vandforsyningslovens §§20, 21 og 26.

Borearbejdet må først påbegyndes efter at der er indhentet tilladelse. Den der udfører borearbejdet, skal sikre sig at der ligger en tilladelse. Senest 10 arbejdsdage før et borearbejde påbegyndes, skal den der udfører borearbejdet, underrette kommunen om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse (alt dette gælder dog ikke hvis boringen ligger mindre end 5 meter fra hidtidig boring).

Kommunen skal godkende borestedet inden der udstedes tilladelse. Inden godkendelse skal myndigheden besigtige stedet, hvis der er tale om vandindvindingsboringer, undersøgelses- og prøveboringer til almene vandforsyningsanlæg.

En tilladelse kan indeholde vilkår præciseret i §7 i Brøndborebekendtgørelsen. 

 

Indberetning af udførte boringer og resultater af undersøgelser

Den, der forestår udførelsen af en boring efter vand (typisk kategori A) eller en råstofboring, skal inden 3 måneder efter udførelsen indberette oplysninger om boringen til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Ved vandboringer, skal der indsendes kopi af resultater af fysiske, kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vandet til myndigheden.

Regler for indberetning af informationer er beskrevet nærmere i §§ 23, 24 og 25 i Brøndborebekendtgørelsen. 

Brøndborebekendtgørelsen

Privat drikkevandsboring og vandmålere

Kommunen fører tilsyn med samtlige brønde og boringer, der anvendes til drikkevand. Hvert 3. år skal der tages analyser af vandet fra de private enkeltvandforsyninger. Kommunen sender breve ud for at minde borgere med enkeltvandforsyninger om dette. Analysen skal bestilles og betales af brøndejeren selv.

Viser resultatet af vandprøven overskridelser i forhold til kvalitetskravene, kan Miljøsektionen foretage et teknisk tilsyn af brønden/boringen for at undersøge, om de fysiske forhold omkring brønden er tilfredsstillende. Det er også Miljøsektionen der i samråd med embedslægen udsteder kogeanbefalinger ved sundhedstruende overskridelser af kvalitetskravene.

Det er brøndejeren, der skal sørge for, at brønden er i en tilfredsstillende stand. Ønsker du at forbedre din brønd, eller er du blot i tvivl om dens stand, kan du f.eks. henvende dig til et brøndborefirma. 

Regulativ for opsætning af målere

Hillerød Byråd har vedtaget et regulativ for opsætning af måler på ejendomme med egen brønd eller boring.

Regulativet giver borgere med egen vandindvinding mulighed for at betale for den faktiske forbrugte mængde vand på lige vilkår med borgere, der er tilsluttet vandværk. Hvis du har spørgsmål til regulativet eller gerne vil have en måler opsat, skal du kontakte Hillerød Forsyning. 


Ved opsætning og plumbering af vandmåler, vil der blive opkrævet et gebyr. Dette gebyr vil blive beregnet på medgået tid og materialeforbrug, og bliver opkrævet af Hillerød Forsyning.

Regulativ for opsætning af målere

 Sløjfning af boring - før du sløjfer

Det er kommunens holdning at overflødige brønde og boringer skal sløjfes. Det betyder, at alle private brønde og boringer skal sløjfes, medmindre de bruges i husholdningen, eller der er givet tilladelse til anden vandindvinding fra brønden/boringen.

Du skal selv betale for sløjfningen.

 

Hvem kan sløjfe brønden

Personer eller firmaer der udfører sløjfning af boringer og brønde skal være uddannede, jf. Bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører boringer på land. På GEUS hjemmeside kan du finde en opdateret liste over firmaer der er godkendt til at sløjfe brønde og boringer.

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører boringer på landFør sløjfning

Du skal huske at anmelde, at du vil sløjfe en boring/brønd. Det skal du gøre senest 14 dage før arbejdet planlægges udført. Sløjfningen anmeldes v.h.a. sløjfningsskemaet. Skemaet skal - efter være udfyldt - sendes til Hillerød Kommune.

Sløjfningsskema for boring

 

Efter sløjfning

Du skal sikre dig, at sløjfningen registreres i BBR. Det gør du ved at skrive til miljo@hillerod.dk.

 

Administrationsgrundlag

Hillerød Kommunes Byråd har vedtaget et administrationsgrundlag for behandling af sager indenfor vandforsyningsloven.

Administrationsgrundlaget skal:

 • fastlægge retningslinjer for udarbejdelse af indvindingstilladelser til vandindvinding.
 • fastlægge hyppigheden af den regelmæssige kvalitetskontrol med vandet hos enkeltvandforsyninger og hos ikke-almene vandforsyningsanlæg, der producerer mindre end 3000 m3 vand om året.
 • fastlægge forvaltningens reaktioner ved utilfredsstillende vandkvalitet i ovenstående vandindvindingsanlæg
 • fastlægge hyppigheden af forvaltningens tekniske tilsyn hos vandværkerne.
 • fastlægge i hvilket omfang forvaltningen kan træffe afgørelser i vandforsyningssager, og hvornår sagerne skal forelægges politisk.

Du kan læse hele administrationsgrundlaget på linket nedenfor

Administrationsgrundlag

 

Vandforsyningsplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027 skal sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne også i fremtiden kan forsynes med godt drikkevand. Vandforsyningsplanen beskriver den politik og de målsætninger, som Hillerød Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Hillerød Kommunes administration, vandforsyningernes egen planlægning og borgernes mulighed for at indblik i kommunens vandforsyning. 

Der er i vandforsyningsplan 2015-2027 opstillet målsætninger og retningslinjer for fem fokusområder inden for vandforsyningen:

 • Vandforbrug og forsyningsområder
 • Grundvandsressourcen
 • Vandkvalitet
 • Sikker vandforsyning
 • Miljø, klima og ressourcer

Vandforsyningsplan 2015-2027 afløser vandforsyningsplanerne for de tidligere kommuner Hillerød, Skævinge og Slangerup (for de områder, der ligger i den nuværende Hillerød Kommune).

Du kan finde planen via nedenstående link.

Vandforsyningsplan

 

Via nedenstående link kan du finde indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Kommune.

Indsatsplaner

Hillerød Grundvandssamarbejde

I Hillerød Kommune har de fleste vandværker dannet Hillerød Grundvandssamarbejde. Alle vandværker betaler et beløb (afhængig af størrelsen af vandindvindingen) til en fælles kasse. Midlerne bruges til fælles grundvandsbeskyttende foranstaltninger. I Grundvandssamarbejdet sidder også HOFOR. Hillerød Kommune er repræsenteret i samarbejdet, hovedsageligt for at undgå at man i samarbejdet laver opgaver, der overlapper med myndighedsopgaver.

Kontakt dit vandværk

Hillerød Kommune har i alt 19 almene vandværker.

Kommunen fører tilsyn på alle vandværker. Her gennemgås værkernes fysiske og hygiejniske tilstand. Derudover fører Hillerød Kommune tilsyn med vandkvaliteten og modtager derfor jævnligt hen over året de analyser, vandværket er forpligtiget til at tage jf. Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 
  

De almene vandværker i Hillerød Kommune har udarbejdet et fællesregulativ. Derudover har
 Hillerød Vand A/S også et regulativ, du kan finde begge nedenfor.

Regulativ for de almene vandværker

Hillerød Vand A/S regulativ

Oversigt over samtlige vandværker

 

Alsønderup Vandværk 

Att.: Jan Richelsen  
Rørmosevej 21, 3400 Hillerød
Telefon  23346869 (formanden) 
Telefon 48286240 (akutte fejl, ledningsbrud) 
hjemmeside: https://www.alsonderupvand.dk
email: alsonderupvand@mail.dk
Takstblad

    
Gadevang Vandværk 

Att.: Michael Simonsen 
Gadeledsvej 24, Gadevang, 3400 Hillerød 
Telefon 28147510  
Keld (vandværkspasser) tlf. 51234892
email: mkndsimonsen@hotmail.com 
Takstblad 
 

Gørløse Vandværk 

Att.: Bent Andersen (formand) 
Violvej 8, 3330 Gørløse 
Telefon 29431710 (formanden) 
hjemmeside: www.goerloesevandvaerk.dk 
email: formand@live.dk
Takstblad        

            

Harløse Vandværk 

Att.: Ulrika Karlsson 
Tjærebyvej 20, 3400 Hillerød  
hjemmeside: www.harloese-vand.dk 
email: ulrika@karlsson.dk  
Takstblad  

 

Hillerød Vand A/S (Frederiksgade, Stenholt og St. Lyngby Vandværk) 

Att.: David Ipsen

Ægirsvej 4, 3400 Hillerød 
Telefon: 4823 1000  
hjemmeside: www.hillerodforsyning.dk 
email: info@hfors.dk 
Takstblad

 

Meløse Vandværk 

Byvej 24, Meløse, 3320 Skævinge 
Telefon 4219 9539
hjemmeside: www.melosevand.dk 
email: melose_vand@mail.dk 
Takstblad 

 

Nejede-Møllehøj Vandværk 

Att.: Niels Olsson  
Rævegravvej 5, Nejede, 3400 Hillerød
Telefon 2096 8462 
hjemmeside: http://alsonderup.dk/vandvaerker/nejede-moellehoej-vandvaerk/
email: niels_oluf@yahoo.dk
Takstblad Nr. Herlev-Freerslev Vandværk 

Att.: Otto Olsen
Kalvehavevej 39, 3250 Gilleleje 
Vagttelefon 4826 7491 
Telefon 4825 2727, mobil 2926 3503  
hjemmeside: www.nhfvand.dk 
email: 
karstenhilde@tdcadsl.dk 
Takstblad Nyhuse Vandværk 

Att.: Jeanette Olsen (formand)

Frejasvej 19, 3400 Hillerød 
Telefon 4824 4247 / 2325 1357 (vandværksbestyrer)
hjemmeside: http://www.nyhusevand.dk/ 
email: 
nyhusevand@mail.dk 
Takstblad Nødebo Vandværk 

Att.: Ole H. Olesen 
Vandværkskontoret, Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød 
Telefon 4848 3240, mobil 2464 7557 (vandværksbestyrer) 
Telefon 4848 3819 (formand)  
hjemmeside: www.nødebovand.dk 
email: 
nvv@worldonline.dk 
Takstblad Sigerslevøster Vandværk 

Att.: Torben B. Sørensen 
Smedevej 16 B, Sigerslevøster, 3600 Frederikssund 
Telefon 4828 8414 
email: torben@soerensen.mail.dk   
Takstblad

 

Skævinge Vandværk 

Att.: Hans Hansen 
Markebækvej 3, 3320 Skævinge 
Telefon 4828 8033 
Hjemmeside: www.skaevingevandvaerk.dk 
email: skaevingevand@mail.com 

Takstblad

 

Strø Vandværk 

Att.: Hans Henrik Bay 
Møllevænget 6, Strø, 3320 Skævinge 
Telefon 48288106 / 60504692 
hjemmeside: www.stroevandvaerk.dk 
email: 
bestyrelse@stroevandvaerk.dk 
Takstblad

 

Strølille Vandværk 

Att.: Jan Kristoffersen (formand og daglig drift)
Strølillevej 9, 3320 Skævinge 
Telefon 4828 8488, mobil 4030 8655 
email: jan@kildebogaard.info
Takstblad Strøvang Vandværk 

Att.: Sophie Becher 
Strøvej 84, 3320 Skævinge 
Telefon 2487 1417 
email: stroevang@@gmail.com 
Takstblad 

 

Ullerød Vandværk 

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød 
Telefon 48266517 (tlf. tid man-onsdag kl. 10-12) mobil: 26343800
hjemmeside: www.ullerodvand.dk 
email: 
 mail@ullerodvand.dk 
Takstblad

 

Uvelse-Lystrup Vandværk  

Att.: Helge Frederiksen 
Lyngevej 6, Uvelse, 3550 Slangerup 
Telefon 4827 8090 
hjemmeside: www.ulvand.dk 
email 
ulvand@ulvand.dk 
Takstblad 
 

Find dit vandværk

Sådan gør du

Kortet fungere ikke i alle browsere. Hvis du bruger Explorer så tryk "aktiver indhold" i den gule bjælke forneden. Bruger du Crome så aktiver indholdet ved at trykke på skjoldet i dit søgefelt/adressefelt. 

Tryk på forstørrelsesglasset i højre side af kortet og indtast din adresse. Tryk herefter på minus (zoom ud), indtil du kan se den nærmeste blå skrift som angiver hvilket vandværk din adresse hører under. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS