Grund- og drikkevand

Her kan du finde dit vandværk og dets takster. Du kan også læse mere om kontrol med drikkevand og reglerne, hvis du skal etablere en boring eller sløjfe dit vandindvindingsanlæg.

I Hillerød Kommune bliver de fleste borgere forsynet med vand fra Hillerød Vand A/S. Resten af kommunens borgere forsynes af mindre private vandværker, og ca. 130 ejendomme har egen vandforsyning.

Hillerød Kommune fører i samarbejde med vandværkerne løbende kontrol af, at Miljøstyrelsens kvalitetskrav overholdes - så vi sikrer god vandkvalitet i hele kommunen. Faktisk er grundvandet i Hillerød Kommune af så god kvalitet, at Hillerød Kommune eksporterer drikkevand til andre kommuner.

Der er kommet nye regler vedrørende drikkevandet. Du kan læse nærmere nedenfor.

 

Egen vandforsyning og vandmålere

Der er kommet nye regler vedrørende drikkevandet.
Du kan læse reglerne her

Der er krav til jævnlig kvalitetskontrol af drikkevand fra private vandforsyninger, som forsyner 1-9 husstande og mere end én husstand med drikkevand.

Hvis vandforsyningen leverer vand til fødevareproduktion herunder primærproduktion, kommercielle aktiviteter (restauranter, hoteller, m.v.) eller offentlige institutioner (skoler, hospitaler, m.v.), er dette også omfattet af drikkevandsforskrifter for drikkevandskvalitet og -kontrol. 

Hillerød Kommune skal så vidt muligt efter henstilling fra ejer af vandforsyningen bestemme omfanget af kontrollen.Kontrollen af ​​drikkevandskvaliteten skal foretages af et akkrediteret laboratorium, der udfører drikkevandsanalyser.

Som ejer af en vandforsyning skal du sørge for at bestille og betale for analysen. Du kan få prisen på laboratoriet.

Der er ikke længere krav om drikkevandskontrol af vandforsyninger, der kun leverer én husstand med drikkevand til husholdningsbrug. Miljøstyrelsen anbefaler, at ejerne af disse vandforsyninger fortsat fører drikkevandskontrol af deres drikkevand.

Du kan finde Miljøstyrelsens anbefalinger på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Regulativ for opsætning af målere

Hillerød Byråd har vedtaget et regulativ for opstilling af målere på ejendomme med egen brønd eller boring. Regulativet giver mulighed for at betale for den faktisk forbrugte mængde vand på lige vilkår med borgere tilsluttet vandværk. 

Har du spørgsmål omkring regulativet, eller ønsker du et målesæt, så kontakt venligst Hillerød Forsyning. Ved opsætning og forsegling af vandmåler opkræves et gebyr. Dette gebyr beregnes på tid og materialeforbrug og opkræves af Hillerød Forsyning.

 Regulativ for opsætning af målere

 

  Anmeld en ny boring

Det er et krav enten at anmelde en etablering af boring eller at ansøge om tilladelse til etablering af en ny boring i Hillerød Kommune.

Skema til ansøgning om ny boring:   Søg om ny boring

Anmeldelse af mindre boringer (kat. B)

Du skal anmelde udførelsen af mindre boringer (kat. B), hvor der ikke efterlades filter eller andre installationer,til Hillerød Kommune før udførelsen. Følgende boringer kræver anmeldelse til kommunen:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer.

Råstofboringer samt geotekniske boringer kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse.

Borearbejdet må først påbegyndes efter anmeldelse til kommunen og kan påbegyndes 14 dage efter anmeldelse, medmindre myndigheden har gjort indsigelse mod dette. Den person, der udfører borearbejdet, skal sikre sig, at anmeldelsen har fundet sted før arbejdet påbegyndes. Før arbejdet påbegyndes, skal den person, der udfører borearbejdet, underrette tilsynsmyndigheden (kommunen?) om dato for påbegyndelse af ​​arbejdet.

En anmeldelse skal indeholde oplysninger præciseret i §18, stk. 2 i Brøndborebekendtgørelsen (placering, boredybde, tidspunkt for borearbejdet samt tidspunkt og metode til sløjfning).

 

Tilladelse til at etablere større boringer (k. A)

Større boringer skal man normalt ansøge om tilladelse til at udføre. Tilladelsen gives af kommunen og inkluderer boring til vandindvinding eller grundvandsreduktion, jf. Vandforsyningslovens §§ 20, 21 og 26.

Borearbejdet må først påbegyndes efter godkendelse. Den, der udfører borearbejdet, skal sikre sig, at der er indhentet tilladelse til boringen. Senest 10 arbejdsdage før et borearbejde påbegyndes, skal den person, der udfører borearbejdet, underrette kommunen om dato for påbegyndelse af arbejdet (alt dette gør sig dog ikke gældende, hvis boringen udføres som en erstatningsboring mindre end 5 meter fra en anden tilsvarende boring).

Kommunen skal godkende borestedet inden tilladelse kan udstedes. Inden godkendelse skal myndigheden besigtige borestedet for vandindvindingsboringer, undersøgelses- og prøveboringer til almene vandforsyningsanlæg.

En tilladelse kan indeholde betingelser angivet i Brøndborborekendelsens § 7.

Indberetning af udførte boringer og resultater af undersøgelser

Operatøren af en vandboring (typisk kategori A) eller en råmaterialeboring skal indenfor 3 måneder efter udførelsen indberette oplysninger om boringen til Geologisk Undersøgelse for Danmark og Grønland (GEUS). Ved vandboringer skal der indsendes kopi af resultater af fysiske, kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vandet til kommunen samt GEUS.

Regler for indberetning af informationer er beskrevet nærmere i §§ 23, 24 og 25 i Brøndborebekendtgørelsen. 

Brøndborebekendtgørelsen

 

 Sløjfning af boring - før du sløjfer

Det er kommunens holdning, at overflødige brønde og boringer skal sløjfes. Dette betyder, at alle private brønde og boringer skal bortskaffes, medmindre at de enten anvendes i husstanden, eller at anden vandudvinding fra brønden eller boringen har tilladelse.

Du skal selv betale for sløjfningen.
 

Hvem kan sløjfe brønden

Personer eller firmaer, der udfører sløjfning af boringer og brønde, skal være godkendte til dette, jf. Bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikation af personer, der udfører boringer på land. På GEUS' hjemmeside kan du finde en opdateret liste over virksomheder, der er godkendt til sløjfning og boring.

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører boringer på landFør sløjfning

Du skal huske at anmelde, at du vil sløjfe en boring eller en brønd. Det skal ske senest 14 dage før påbegyndelse af arbejde.

Sløjfningen anmeldes via et sløjfningsskema, som skal udfyldes og sendes til Hillerød Kommune.

Sløjfningsskema til boring

 

Efter sløjfning

Du skal sikre dig, at sløjfningen registreres i BBR. Det gør du ved at skrive til miljo@hillerod.dk .

 

Administrationsgrundlag

Hillerød Kommune Byråd har vedtaget et administrativt grundlag for at behandle sager inden for Vandforsyningsloven.

Administrationsgrundlaget skal:

 • fastlægge retningslinjer for udarbejdelse af indvindingstilladelser til vandindvinding
 • afgøre hyppigheden af den regelmæssige kvalitetskontrol af vandet ved enkeltvandforsyning og i ikke-almene vandforsyningsanlæg, der producerer mindre end 3000 m3  vand pr. år
 • fastslå ledelsens handling på utilfredsstillende vandkvalitet i ovennævnte vandrensningsanlæg
 • afgøre hyppigheden af ledelsens tekniske tilsyn på vandværker
 • afgøre i hvilket omfang, administrationen kan træffe beslutninger i vandforsyningssager og hvornår sagerne skal indgives politisk

Du kan læse hele det administrative grundlag på linket herunder:

Administrationsgrundlag

 

Vandforsyningsplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027 skal sikre grundlaget for fremtidig vandforsyning i kommunen således, at forbrugerne også kan have godt drikkevand i fremtiden. Vandforsyningsplanen beskriver de politikker og mål, som Hillerød Kommune arbejder for at sikre, så vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Hillerød Kommunes egen planlægning og borgernes mulighed for at få indsigt i kommunens vandforsyning.

Der er i Vandforsyningsplan 2015-2027 sat mål og retningslinjer for fem fokusområder i vandforsyningen:

 • vandforbrug og forsyningsområder
 • grundvandsressourcen
 • vandkvalitet
 • sikker vandforsyning
 • miljø, klima og ressourcer

Vandforsyningsplan 2015-2027 afløser vandforsyningsplanerne for de tidligere kommuner Hillerød, Skævinge og Slangerup (for de områder, der ligger i den nuværende Hillerød Kommune).

Du kan finde planen via nedenstående link.

Vandforsyningsplan


Du kan også finde handlingsplaner for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Kommune via nedenstående link.

Indsatsplaner 


Du kan finde vores BNBO-rapport via nedenstående link. 

BNBO-rapport

Hillerød Grundvandssamarbejde

Størstedelen af Hillerød Kommunes vandværker har dannet Hillerød Grundvandssamarbejde. Alle vandværker betaler et beløb (afhængigt af mængden af vandgendannelse) i en fælles kasse, og disse midler bruges til fælles grundvandsbeskyttelsesforanstaltninger. Hillerød Kommune er repræsenteret i samarbejdet, hovedsageligt for at undgå at arbejde med opgaver, der overlapper regeringens opgaver. I Grundvandssamarbejdet sidder også HOFOR.

Grundvandsråd

Der er nedsat et grundvandsråd i Hillerød Kommune efter § 12 i Vandforsyningsloven. Grundvandsrådets opgave er, at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med kommunens udarbejdelse og revision af indsatsplaner.

Medlemmer:
Louise Colding Sørensen, Formand
Ulrik Ravnborn, DN
Jacob Mortensen, C4
Henrik Nielsen, Hofor A/S
Charlotte Schleiter, FVH
Lars Jonsson, NOLA
Peter Underlin, Hillerød Vand A/S

Referat 27. maj 2021

Referat 27. august 2020

Kontakt dit vandværk

Hillerød Kommune har i alt 19 almene vandværker.

Hillerød Kommune fører tilsyn med alle vandværker, hvor værkernes fysiske og hygiejniske tilstand gennemgås. Hillerød Kommune fører også tilsyn med vandkvaliteten og modtager derfor regelmæssige analyser i løbet af året. Vandværkerne er forpligtede til at følge bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

De almene vandværker i Hillerød Kommune har udarbejdet et fælles regulativ, og
Hillerød Vand A/S har eget regulativ. Du kan finde begge nedenfor.

Regulativ for de almene vandværker

Hillerød Vand A / S regulativ


Oversigt over samtlige vandværker

Alsønderup Vandværk 

Att.: Jan Richelsen  
Telefon: 2334 6869 (formanden) 
Telefon: 4828 6240 (akutte fejl, ledningsbrud) 
Hjemmeside:  https://www.alsonderupvand.dk
E-mail:  alsonderupvand@mail.dk
Takstblad

    
Gadevang Vandværk 

Bestyrelsesformand: Formandskabet deles mellem Martin Slavensky, Kim Nysted Christophersen, Michael Ivren og Mia Rosman

Drift: Hillerød Forsyning  tlf.: 4823 1000  
Hjemmeside: www.gadevangvand.dk 
E-mail: formand@gadevangvand.dk
Takstblad
 

Gørløse Vandværk 

Att.: Mogens Jacobsen
Mobil: 2181 5065
Mobil: 4290 9091  (administration)
Hjemmeside: www.gorlosevand.dk
E-mail: kontor@gorlosevand.dk
Takstblad

            

Harløse Vandværk 

Att.: Per Plannthin   
Telefon: 26180738
Administration: 2681 1375
Hjemmeside:  www.harloese-vand.dk
E-mail: plannthin@outlook.dk
Takstblad

 

Hillerød Vand A / S (Frederiksgade, Stenholt og St. Lyngby Vandværk) 

Att.: Andreas Rose
Telefon: 4823 1000 
Hjemmeside:  www.hillerodforsyning.dk
E-mail: 
info@hfors.dk
Takstblad

 

 

Meløse Vandværk 

Att: Rene Vogelius
Telefon: 4219 9539
Hjemmeside:  www.melosevand.dk
E-mail:  post@melosevand.dk 

Takstblad


 

Nejede-Møllehøj Vandværk 

Att.: Niels Olsson  (formand)
Telefon: 2096 8462 (formand)
Mobil: 4290 9091  (administration)
Hjemmeside: http://alsonderup.dk/vandvaerker/nejede-moellehoej-vandvaerk
E-mail: kontor@nejedevand.dk
TakstbladNr. Herlev-Freerslev Vandværk 

Att.: Karsten Hilde (formand)
Vagttelefon: 5217 7530 / 2964 9930
Telefon: 4825 2727 (formand)
Mobil: 4290 9091  (administration)
Hjemmeside: www.nhfvand.dk 
E-mail: kontor@nhfvand.dk
Takstblad


Nyhuse Vandværk 

Att.: Jeanette Olsen (formand)
Telefon: 4824 4247
Vandværksbestyrer: 4824 4247
Administration: 4290 9091 

Hjemmeside:  http://www.nyhusevand.dk/ 
E-mail: 
nyhusevand@mail.dk  
TakstbladNødebo Vandværk 

Att.: Henrik Agersø (formand) / Peter Tvilling (driftsansvarlig)
Telefon: 3079 3522 (formand) / 4090 6402 
Administration: 429 9091
Hjemmeside:  www.nødebovand.dk
E-mail:  
formand@noedebovandvaerk.dk (formand) 
eller 
tvillingstaal@gmail.com  (driftsansvarlig)
TakstbladSigerslevøster Vandværk 

Att.: Torben B. Sørensen 
Telefon 4828 8414 
Administration: 4290 9091 
E-mail:  kontor@fvh.dk
Takstblad

 

Skævinge Vandværk 

Att .: Hans Hansen 
Telefon 2012 8033  
Administration: 4290 9091 
Hjemmeside:  www.skaevingevandvaerk.dk
E-mail:  kontor@skaevingevand.dk 

Takstblad

 

Strø Vandværk 

Att.: Anders Nemming  
Telefon 4828 8235 / 2623 8235  
Bestyrelsesmedlem: Steen Petersen 
Telefon: 5370 2820
Administration: 4290 9091 
Hjemmeside:  www.stroevandvaerk.dk 
E-mail: 
bestyrelse@stroevandvaerk.dk
Takstblad

Strølille Vandværk 

Att.: Lars Kjøller
Telefon 2285 5927 
E-mail:  lars_kjoeller@mail.dk
Takstblad


 

Ullerød Vandværk 

Att.: Ole Hansen (driftsleder)
Telefon 4826 6517, mobil: 2634 3800
Formand: Charlotte Schleiter 
Mobil: 2947 2030
Hjemmeside: www.ullerodvand.dk 
E-mail:  mail@ullerodvand.dk 
Takstblad

 

Uvelse-Lystrup Vandværk  

Att.: Helge Frederiksen 
Telefon: 4827 8090 
Formand: Gert Andersen 
Hjemmeside:  www.ulvand.dk
E-mail:  
ulvand@ulvand.dk
Takstblad

 

 

 

 

 

 

Find dit vandværk

Sådan gør du

Kortet fungere ikke i alle browsere. Hvis du bruger Explorer så tryk "aktiver indhold" i den gule bjælke forneden. Bruger du Crome så aktiver indholdet ved at trykke på skjoldet i dit søgefelt/adressefelt. 

Tryk på forstørrelsesglasset i højre side af kortet og indtast din adresse. Tryk herefter på minus (zoom ud), indtil du kan se den nærmeste blå skrift som angiver hvilket vandværk din adresse hører under. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her