Hjælpepakker og puljer til foreninger og kulturinstitutioner under Covid-19

På denne side finder du en oversigt over de støtteordninger, hjælpepakker og puljer, der er oprettet til at hjælpe foreninger, kulturinstitutioner og arrangører under coronakrisen. Siden vil blive opdateret løbende.

PULJER


Tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger (DIF, DGI og DUF)

Tilskud til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.
Der er i alt afsat 50 mio. kr. Disse er fordelt med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Idræts- og spejderforeninger, som er medlem af DIF, DGI, Firmaidrætten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kan søge puljen.
DGI og DIF’s coronahjælpepulje på i alt 44 mio. kr.

Puljen er åben i en begrænset periode d. 1. maj til 15. maj.

Se mere her:

Kulturministeriet

DIF

DGI

DUF – COVID-19 nødpulje

Nødpuljen kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

Der kan søges støtte til udgifter eller tabte indtægter i perioden 11. marts - 31. august 2020. Ansøgningsfristen er d. 10. maj.

Se mere her:
DUF

Liljenborgfonden til udsatte børn og unge

Fonden har en ekstraordinær pulje til Corona-relaterede indsatser. Der kan både søges til projekter med særlige aktiviteter, der vedrører krisen og dens konsekvenser, og om driftsstøtte. Der kan søges til indsatser vedr. udsatte børn og unge og sårbare mødres og børns forhold.
Ansøgningsfristen er 4. maj.

Se mere her:
Liljenborgfonden

Velliv foreningen

Akutpulje til indsatser for mental sundhed i civilsamfundet og i mindre virksomheder. Eksisterende og nye indsatser, som behøver hjælp på grund af coronakrisen.

Formålet er en håndsrækning til foreninger, virksomheder, engagerede borgere og civilsamfundsinitiativer, så de kan fortsætte, genstarte eller påbegynde nye aktiviteter, der styrker mental sundhed i lokalsamfundet under og efter coronakrisen. Ansøgningsfristen er løbende.

Se mere her:
Vellivforeningen

 

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Ved en politisk aftale på social- og indenrigsministerens område om tiltag for svage og sårbare grupper indgår en pulje på 10 mio. kr., som kan søges af kulturinstitutioner, skoler og alle foreninger og organisationer på kulturområdet bredt, til nye samarbejdsprojekter omkring udsatte gruppers deltagelse i kulturlivet.

Derudover er der indgået en politisk aftale på sundheds- og ældreministerens område om tiltag for ældre ifm. Covid-19. Heri indgår en pulje på 10 mio. kr. Puljen kan søges af samarbejder mellem kulturelle aktører og sociale aktører, fx plejehjem og kommuner, til kulturelle tiltag for ældre ifm. Covid-19.

Retningslinjer mv. følger.

Se mere her:
Slots- og Kulturstyrelsen

Sammen om kunsten - puljer til kickstart af nye kunstoplevelser

Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familiefond og kulturministeren inviterer kunstlivets aktører til at kickstarte nye kunstneriske udtryk og oplevelser her og nu – og for fremtiden.

Kunstnere, kunstnergrupper og kunst- og kulturinstitutioner inviteres til at udvikle og afholde nytænkende kunstoplevelser her og nu inden for rammerne af coronakrisens restriktioner. Med initiativet ønskes det, at der skabes rum til eksperimenter og udvikling af nye udtryk og koncepter, som kan sætte varige spor.

Fondene er sammen om indsatsen, men man søger hos den enkelte fond.
Puljen hos Statens Kunstfond har ansøgningsfrist den 10. juni.
Se mere om initiativet på kunst.dk, hvor du også finder link til de enkelte fondes hjemmesider.

Støtte fra Kulturpuljen og Eventpuljen

I 2020 kan Kulturpuljen/Eventpuljen også anvendes til ansøgninger inden for kultur- og fritidsområdet, der omhandler økonomiske tab relateret til Covid-19.

Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til Covid-19 behandles løbende og der kan søges frem til den 8. september 2020.

Ansøgninger vedr. alternative arrangementer og events, der kan afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne for håndteringen af smitte vedr. Covid-19, er også velkomne.

Find information om puljerne her.

STØTTEORDNINGER OG HJÆLPEPAKKER

Kompensation for aflysning af større arrangementer

Som arrangør kan du søge om kompensation for dit underskud som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan få kompensation, hvis du har måtte aflyse eller udskyde et større arrangement. Det kan også være, at du har måtte ændre dit arrangement væsentligt og fx afholde det med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. I så fald kan du også ansøge om kompensation. 

Arrangementsordningen gælder for arrangementer i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Ordningen dækker arrangører af arrangementer, der var planlagt til:

  • afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020
  • at have 350 eller flere samtidige deltagere
  • at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dog højest hver anden dag, eller
  • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af maksimalt 4 ugers varighed. Hvis du over en længere periode afholder det samme arrangement på flere lokationer, gælder 4 ugers perioden for hver lokation, hvor arrangementet afholdes

Se mere her:

Virksomhedsguiden

 Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner for at sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19.

 Afventer yderligere retningslinjer. 

Se mere her:
Slots- og Kulturstyrelsen

 Midlertidig kunststøtteordning

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du har mulighed for at søge den midlertidig kunststøtteordning for tabt indtægt i perioden 9. marts til og med 8. juni som følge af COVID-19.

Ordningen kan søges af professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder. 

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen også har en kompensationsordning til freelancere og selvstændige, som kan være relevant for nogle kunstnere at søge, og vi anbefaler, at du tjekker, om denne ordning passer bedre til dine indkomstforhold mv. Det er op til den enkelte ansøger at vurdere, hvilken ordning det giver mest mening at søge. Det er ikke muligt at få støtte fra begge ordninger.

Se mere her:

Virksomhedsguiden

Slots- og Kulturstyrelsen

 Kompensation for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

Der ydes kompensation for forventet tabt deltagerbetaling, som knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, i perioden d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020.

Ansøgningsfrist 22. juni.

 Se mere her:

Slots- og Kulturstyrelsen

 Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler

Der ydes kompensation for dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling og tabt deltagerbetaling for påbegyndte kurser under Lov om folkehøjskoler i forbindelse med, at skolerne har været lukkede gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.  

Der ydes kompensation for forventet hel eller delvis tabt deltagerbetaling for igangværende og planlagte kurser under Lov om folkehøjskoler, som har måttet aflyses eller forkortes gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Ansøgningsfrist 22. juni.

 Se mere her:

Slots- og Kulturstyrelsen

 Kompensationsordning til arrangører (der modtager over 50 % i offentligt driftstilskud)

Arrangører, der modtager mere end 50% i offentligt driftstilskud, og som ikke kan modtage støtte fra de øvrige hjælpepakker kan søge kompensation for underskud ved enkeltstående arrangementer.

Ordningen omfatter:

  • Arrangementer med 350-1.000 deltagere (arrangementer med mere end 1.000 deltagere skal søge arrangementspuljen i Erhvervsstyrelsen).
  • Arrangementer, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
  • Arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.
  • Arrangementer, der skulle finde sted i perioden 6. marts-31. august 2020. 

Afventer yderligere retningslinjer.

Se mere her:

Slots- og Kulturstyrelsen

 

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner 

Selvejende institutioner, organisationer mv. på kulturområdet, som i dag modtager 50 pct. eller mere i offentligt tilskud, vil kunne søge kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

Afventer yderligere retningslinjer.

Se mere her:

Slots- og Kulturstyrelsen

 

Ordninger vedr. projekter og driftsstøttede foreninger støttet af Kulturministeriet

HJÆLP, STØTTE OG RÅDGIVNING

Frivilligcenteret har samlet et overblik over frivillige hjælpemuligheder, som alle borgere har adgang til hjemmefra i forbindelse med Coronatiden.

Se mere her:
Frivilligcenter Hillerød

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her