Sundhedsplejen

Her finder du information om Sundhedsplejens tilbud

Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst, og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt at modtage.

Sundhedsplejen vejleder og støtter forældre, børn og unge, i forhold til sundhed, trivsel og udvikling.

 

_______________________________________________________________________________

 

Husk at melde afbud/lade være med at møde op hvis en eller flere i hustanden er syge.

Sundhedsplejerskerne tilbyder standard- og behovshjemmebesøg til alle familier med spædbørn/småbørn.

Skolesundhedsplejen - se info på skolens Aula.

Ved behov for vejledning/rådgivning kan sundhedsplejerskerne træffes på deres telefoner.

Åbent Hus tilbydes en gang om ugen – se info under Åbent hus.

 

Graviditetsbesøg

Hvis du eller din partner har et særligt behov, kan du få et besøg af sundhedsplejersken før fødslen.

Et særligt behov er f.eks.: Tidligere efterfødselsreaktion hos mor eller far, sygdom hos kommende mor eller far, dårlige amme-erfaringer, flerfoldsgraviditet, psykiatriske eller sociale problematikker hos kommende mor eller far.

Hvis du/I ønsker et graviditetsbesøg, så send en sikker mail: att. Vibeke Selch Laursen med oplysninger om:

 • Navn
 • Dit cpr.nummer
 • Adresse
 • Telefon
 • Tidspunkt for forventet fødsel

Hjemmebesøg

Sundhedsplejen tilbyder disse standard hjemmebesøg til alle familier med barn:

Tidligt besøg.

Tilbydes 4.- 6. dagen efter fødslen.

Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til at det nyfødte barn får nok at spise, at amningen kommer godt i gang og en undersøgelse af barnet med særlig opmærksomhed på om det er ved at udvikle gulsot. Når familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen eller barnet er født hjemme, tilbyder sundhedsplejen dette besøg. Sundhedsplejen kontakter jer/dig pr. telefon med tilbud om tidligt besøg. Hvis I/du ikke har hørt fra sundhedsplejen indenfor 3 dage efter fødslen, så kontakt os.

1-2 ugers besøg.

Hvis I/du har modtaget tidligt besøg, tilbydes dette besøg, senest når barnet er 14 dage gammelt. Hvis I/du ikke har modtaget tidligt besøg, tilbydes dette besøg, senest 7 dage efter at barnet er udskrevet fra hospitalet.

Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til barnets og familiens trivsel.

3-4 ugers besøg.

Besøg aftales under 1-2 ugers besøget, ud fra familiens behov og sundhedsplejerskens vurdering.

Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til barnets og familiens trivsel.

2 måneders besøg, som også er et besøg til mor og far.
Tilbydes når barnet er omkring 2 mdr.

Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til barnets og familiens trivsel. Besøget indeholder dels en undersøgelse af barnets udvikling og tilbud om "Sundhedspleje i billeder”, som er en kort videooptagelse af samspil mellem barn og en af forældrene. Optagelsen vises til forældre ud fra Marte Meo metoden, hvor fokus er på hvad barnet viser forælderen og hvordan far eller mor reagerer på det, barnet viser.

Begge forældre tilbydes screening for efterfødselsreaktion. Forældre udfylder to spørgeskemaer –EPDS-spørgeskema og Gotland-skalaen, om egen psykiske tilstand. Svarerene danner udgangspunkt for en samtale, som har til formål at opspore en eventuel efterfødselsreaktion. Ved behov tilbydes yderligere besøg og/eller henvisning til andre indsatser.

4-6 måneders besøg.
Tilbydes når barnet er klar til at blive introduceret til overgangsmad.

Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til barnets og familiens trivsel. Besøget indeholder information om overgangsmad og en undersøgelse af jeres/dit barns udvikling.

9-10 måneders besøg.
Tilbydes som det sidste standard besøg. Formålet er at yde vejledning og støtte i forhold til barnets og familiens trivsel. Besøget kan indeholde samtale om bl.a. jeres/dit barns overgang til familiens mad, søvnmønstre, sprogudvikling og forebyggelse af ulykker.

Spørgeskema PUF (Psykisk Udvikling og Funktion) indgår i besøget. Formålet med spørgeskemaet er at forebygge mentale helbredsproblemer hos små børn. Ved behov tilbydes yderligere besøg eller henvisning til andre indsatser.

Behovsbesøg.
Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde yderligere besøg udover ovenstående standard besøgstilbud. Behovsbesøg aftales ud fra sundhedsplejerskens vurdering, undersøgelse af barnet og jeres/dine behov.

3½ års besøg.
Tilbydes forældre, der har et barn på 3½ år, og er et hjemmebesøg.

Besøget er en samtale med forældre og barn, og vil handle om familiens hverdag med barnet - med udgangspunkt i det, der er vigtigt for familien. Besøget varer ca.1 time. I barnets daginstitution kan forældre få udleveret en folder, med ideer til hvad samtalen kan indeholde.

Barnets forældre vil - omkring det tidspunkt, hvor barnet bliver 3½ år – få brev i e-Boks med tilbud om dato og tidspunkt for besøget.

 

Mødregruppe

Mødregrupper tilbydes til alle nye mødre. 

Sundhedsplejen sammensætter grupperne ud fra bopæl og barnets fødselsdag. Det aftales med en deltagende mor i gruppen, at hun inviterer gruppen hjem til sig den første mødegang. Herefter planlægger gruppen, hvordan den vil mødes.

Din faste sundhedsplejerske vil spørge, om du er interesseret i at deltage i en mødregruppe.
Ønsker du at deltage, kan du på  Sundhedsvejen.dk se hvor og hvornår gruppen starter.

 

Åbent hus

Sundhedsplejen tilbyder "Åbent hus" til alle forældre med spædbørn. Man skal være bosiddende i Hillerød Kommune.

Åbent hus er et tilbud til den enkelte familie, som har behov for en sundhedsfaglig vurdering og/eller vejledning i forhold til en begrænset problematik hos spædbarnet.

Sundhedsplejerskerne i Åbent hus kan tilbyde en kort konsultation til den enkelte familie.

I enkelte tilfælde kan et besøg i Åbent hus erstatte et hjemmebesøg, dette er efter aftale med familiens faste sundhedsplejerske.

Åbent hus foregår

 • Fredage i ulige uger kl. 10.00 – 12.00  Sundhedsplejens lokaler, Kirsebæralle 7 (indgang på bagsiden af plejecenter Ålholmhjemmet), 3400 Hillerød:
 • Fredage i lige uger kl. 10.00 – 12.00  Brohuset, Østervang 103.

Undtagelse er fredage, som er helligdage - der er der ikke Åbent hus.

Sundhedsstyrelsen retningslinjer i forhold til COVID-19 følges i Åbent hus.

Lad være med at møde op hvis en eller flere i hustanden er syge.

Sundhedsplejens tilbud på skolerne

Skolesundhedsplejen er et tilbud til skolebørn, deres familier samt skolens lærere. Du kan finde kontakt oplysninger til sundhedsplejersken på dit barns skoles hjemmeside.

Du kan læse om sundhedsplejens generelle tilbud på skolerne her.

Du kan altid kontakte sundhedsplejersken på dit barns skole ved behov.

 

Kontakt din sundhedsplejerske

Du kan kontakte din sundhedsplejerske via sundhedsvejen.dk eller på nedenstående mobilnumre:

Vibeke Selch Laursen, ledende sundhedsplejerske, tlf.: 7232 5663

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Øst (skoledistrikt Grønnevang):

Christina Rye Gefke, tlf. 7232 5651

Liselotte Søgaard, tlf.: 7232 5671

Mette Höfelsauer, tlf.: 7232 5692

Mette Smedegaard, tlf.: 7232 5665

 

Sundhedsplejersker i Midtbyen (skoledistrikterne Hillerødsholm og Midtby):

Ann Herløv Kloch, tlf.: 7232 5679

Annette Zaar Jensen, tlf.: 7232 5668

Lene Leth-Espensen, tlf.: 7232 5661

Sanne Spang Bruun, tlf.: 7232 5693

Signe Bregn Macon, tlf.: 7232 5664

Nina Birk Meyer, tlf.: 7232 5670

 

Sundhedsplejersker i Hillerød Vest (skoledistrikterne Sophienborg, Hillerød Vest, Hanebjerg og Kornmark):

Anne Blinkilde, tlf.: 72325666

Bente Søndergaard, tlf.: 72325694

Helle Due Brabrand, tlf.: 72325667

Lene Kjær, tlf.: 72325672

Nina Sarring, tlf.: 72325662

Pernille Rostgaard, tlf.: 72325669

Winnie Gruby, tlf.: 72325674

Hvem er sundhedsplejersken, og hvordan arbejder sundhedsplejersken

Sundhedsplejerskens uddannelse.

Sundhedsplejersken er særligt uddannet til at arbejde med sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse hos familier med børn og unge.

Sundhedsplejersken har baggrund som sygeplejerske, med ansættelse inden for sundhedsvæsenet, især med erfaring inden for børneområdet.

Derudover har sundhedsplejersken en 1½ -årig specialuddannelse, der retter sig mod at kunne støtte og vejlede kommende forældre, forældre, børn og unge.

Sundhedsplejerskens opgaver.

Sundhedsplejerskers opgaver er bestemt i sundhedsloven § 121-122.

Sundhedsplejerskens funktionsområder:

 • Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre
 • Sundhedspleje til alle nyfødte i barselsperioden, herunder medvirken til at fremme moderens evne til og mulighed for at amme
 • Funktionsundersøgelser og regelmæssig kontakt med spæd- og småbørnsfamilier, herunder støtte til familiedannelse og tilknytning mellem barn og forældre
 • Funktionsundersøgelser og regelmæssig kontakt med børn og unge i den undervisningspligtige alder samt deres forældre, herunder gennemførelse af de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser – efter kommunalbestyrelsens beslutning
 • Støtte, udredning og opfølgning i relation til omsorg og indsatser for sundhedsmæssigt truede børn og unge, herunder tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med almen praksis, den kommunalt ansatte læge, socialforvaltning, pædagogisk psykologisk rådgivning og andre.
 • Konsulentbistand til dagtilbud og skoler
 • Gruppeaktiviteter, herunder aktiviteter i lokalsamfundet
 • Kvalitetssikring og -udvikling af sundhedsfaglige ydelser i den kommunale sundhedstjeneste, herunder bidrag til udarbejdelse og implementering af sundhedsaftaler og sundhedspolitikker
 • Generel forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til børn, unge og deres forældre
 • Supervision og praktikvejledning til sygeplejersker under uddannelse til sundhedsplejerske.

Hvem samarbejder sundhedsplejersken med?

Sundhedsplejen samarbejder primært med forældre. Efter aftale med forældre, kan sundhedsplejen også samarbejde med andre faggrupper f.eks. jordemødre, praktiserende læger, børnefysioterapeut, daginstitution, skolelærer, familierådgiver m.fl.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, men har som alle offentlige ansatte, en skærpet underretningspligt, hvis barnets udvikling er truet.

Journalpligt og sikker kommunikation med sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken har ifølge Sundhedsloven pligt til at føre journal i tilknytning til de besøg, samtaler og undersøgelser, der udføres. Sundhedsplejen anvender et elektroniske journalsystem - NOVAX.

På Sundhedsvejen.dk, som er knyttet op på NOVAX, har du mulighed for at læse dit barns journal og se vægt- og længdekurver. Her kan du også skrive med din sundhedsplejerske via sikker mail.

Ifølge EU´s persondataforordning fra maj 2018 bør du kun at skrive til din sundhedsplejerske via Sundhedsvejen.dk., så dine data er beskyttet. Din sundhedsplejerske vil besvare din skriftlige henvendelse igennem Sundhedsvejen.dk.

Sms og peronlige mails er ikke sikre at bruge til skriftlig kommunikation med sundhedsplejen.

Sms må gerne bruges i de tilfælde, hvor en aftale skal aflyses eller laves om, da denne besked ikke indeholder persondata.

Hvis du har spørgsmål om dit barns sundhed og trivsel, er du meget velkommen til at ringe til din sundhedsplejerske. Hvis du ikke træffer hende, er du velkommen til indtale besked om at hun skal kontakte dig, så vil hun hurtigst muligt tage kontakt til dig.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her