Underretning - hvis du er bekymret for et barn

Hvis du får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under vilkår, der er skadelige for barnet/den unge, skal du underrette kommunen.

Du har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, vold, seksuel krænkelse eller mistrives. Alle underretninger vil blive undersøgt, og du vil altid modtage en bekræftelse, når du har indgivet en underretning, men du vil ikke modtage information om, hvad der videre sker, da vi har tavshedspligt.

Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du underretter, hvordan du kan gøre det anonymt og du kan finde links til mere information.

Ansatte i Hillerød Kommune og personer, der arbejder med børn og unge i det private eller i foreninger og fritidsliv, har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekymret.  

Underretning for borgere 

Underretning om børn og unge (Ikke anonym)

Underretning om børn og unge (Anonym)

Du kan som borger underrette enten skriftligt eller mundtligt.

Ved skriftlig underretning kan du benytte en af selvbetjeningsløsningerne ovenfor.

Underretningen vil blive læst og behandlet indenfor 24 timer.

Hvis du vil underrette mundtligt, kan du indenfor kommunens åbningstid ringe og tale med dagvagten i Familier og Sundhed. Det gør du ved at ringe til kommunens hovednummer +45 7232 0000 og bede om dagvagten. Du er også velkommen til at ringe hvis du er i tvivl om hvordan du skal underrette eller om du skal underrette.

Når kommunen har lukket, kan du i meget alvorlige og akut opståede problemer kontakte Familier og Sundheds døgnvagt, som kontaktes via politiet på tlf. 114.

Underretning for fagpersoner

Underretning om børn og unge (Ikke anonym) 

 

Hvornår og hvordan underrettes
Enhver ansat, der får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn eller ung har behov for særlig støtte eller er udsat for overgreb i form af seksuel krænkelse eller vold, har pligt til at underrette de sociale myndigheder. Reglerne om tavshedspligt tilsidesættes, når der er underretningspligt. Forpligtelsen til at underrette kan ikke opfyldes ved at give oplysningerne til nærmeste leder.

Underretningen skal gives til de sociale myndigheder – i Hillerød Kommune til Familier og Sundhed ved hjælp af selvbetjeningsløsningen ovenfor. Underretningen vil blive risikovurderet inden for 24 timer.

Alle oplysninger om et barn eller ung, som giver anledning til at undersøge, om der er behov for foranstaltninger og dermed oprette sag hos en familie-, unge- eller handicaprådgiver i Familier og Sundhed, skal sendes til Familier og Sundhed ved hjælp af selvbetjeningsløsningen ovenfor.

Også nye oplysninger om et barn eller ung, der i forvejen har en sag hos en rådgiver, skal sendes ind via selvbetjeningsløsningen, da det er et lovmæssigt krav, at nye oplysninger skal føre til en genvurdering af sagen af en uvildig, som ikke i forvejen behandler sagen.

Vold eller seksuel krænkelse
I de meget alvorlige situationer, hvor der er grund til at antage, at et barn eller en ung er udsat for psykisk eller fysisk vold eller bliver seksuelt krænket, skal der handles akut, så barnet/den unge ikke udsættes for yderligere overlast. Sagen drøftes med nærmeste leder og der tages kontakt til Familier og Sundhed, således at der i fællesskab kan laves en konkret samarbejdsaftale i forhold til den aktuelle sag. 

Alt efter om det er nærmeste omsorgsperson, andre voksne, ansatte i barnets/den unges skole/institution eller andre børn, som begår overgreb handles der forskelligt, i forhold til hvem og hvordan forældrene inddrages.

Sager om overgreb er en myndighedsopgave, der varetages af Familier og Sundhed i samarbejde med politi og sundhedsmyndigheder. Det er myndigheden der foretager politianmeldelse.

I alle sager med mistanke eller viden om vold og seksuel krænkelse, har Familier og Sundhed med de nye lovregler fået pligt til at benytte det Børnehus, som er blevet oprettet i hver Region, hvis sagen også involverer politi og/eller sundhedsvæsenet.

Det er Børnehusets opgave at lave en udredning, og dermed støtte myndighedsrådgiveren i udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse. I Familier og Sundhed arbejdes der tværfagligt i disse sager i tæt samarbejde med ledelsen.

Behov for særlig støtte
I andre situationer hvor der er grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, opnås de bedste resultater ved at bruge de beskrevne samarbejdsformer i ”Fælles Børn, Fælles Ansvar” med inddragelse af forældrene, udarbejdelse af samarbejdspapirer og afholdelse af tværsmøde. 

Fører tværsmødet til at det besluttes, at der er grund til at undersøge forholdene yderligere og inddrage myndigheden, sender stedlig leder referatet fra tværsmødet sammen med samarbejdspapirerne til underretning@hillerod.dk, og der oprettes sag hos en rådgiver i Familier og Sundhed.  

I de sager, hvor der er behov for særlig støtte til et barn eller ung og som ikke handler om et barn eller en ung, hvis sundhed og udvikling er i fare, er det kun, hvis forældrene ikke vil give samtykke til samarbejde, at der underrettes direkte.  

Lovgrundlag
Med Overgrebspakken den 1.10.2013 kom der et nyt regelsæt omkring den skærpede underretningspligt for offentligt ansatte.

Den skærpede underretningspligt for offentligt ansatte er fastsat i Lov om social service § 153 og er lovgrundlaget for pligten til at skrive en underretning, således at forholdene kan undersøges yderligere og barnet/den unge kan få den hjælp, de har behov for.

Lov om social service § 153 stk. 1 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 

  1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
  2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,
  3. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
  4. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. 

 

Børn i mistrivsel

Hvis du er bekymret for et barn, skal du underrette kommunen

Alle har underretningspligt

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

Underretningens form

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

Du kan:

  • gøre det digitalt
  • udfylde en blanket
  • skrive et brev eller en e-mail
  • ringe
  • møde frem osv.

Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

Kommunen skal undersøge forholdene

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

Ankestyrelsen kan også handle

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Rådgivning om underretning

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS