Støtte- og behandlingstilbud

Hillerød Kommune har en række tilbud til børn, unge og familier, som har brug for særlig støtte og behandling. Disse tilbud kræver en visitering eller henvisning. Nederst på siden kan du finde en liste med frivillige/private støttetilbud, der hverken kræver henvisning eller visitering.

Botilbuddet Skansevej

Skansevej er et kollegie-lignende botilbud til unge mellem 16-23 år.

Tilbuddet et stilet til unge med psykosociale udfordringer.

Der arbejdes målrettet med at gøre den unge klar til at flytte i egen bolig og indgå i uddannelse eller job, herunder også afklaring af eventuelt behovet for støtte i et videre forløb.

Der er fokus på at støtte den unge på en række områder, herunder den unges sociale kompetencer, økonomi, samt planlægning heraf, uddannelse, sundhedsforhold, kost, rengøring, personlig fremtoning, samt hjælp med NemID, E-Boks, gebærden på de sociale medier og brugen af elektronisk kalender med mere.

Den pædagogiske tilgang er relationsbaseret og dialektisk, og der arbejdes efter en individuel tilpasset tilgang og med udgangspunkt i den unges behov for støtte og udvikling.

Skansevej samarbejder i øvrigt tæt med praktiserende læger, psykiatrien og uddannelsesinstitutioner med mere i forhold til den unges udvikling og trivsel.

 

Brødeskov Kollegiet

Brødeskov kollegiet er et lokalt bo-støtte tilbud i Hillerød Kommune for unge mellem 16-22 år med mulighed for efterværn til det 23. år.

Brødeskov kollegiet indgår i den ressourcevifte, der stilles til rådighed for unge, hvis tilværelse er særligt belastet. Det overordnede formål er at skabe en lokal og helhedsorienteret indsats, hvor der er særligt fokus på at fastholde unge i nærmiljøet. På Brødeskov kollegiet arbejdes der relationelt, anerkendende og ressourceorienteret med udgangspunkt i den enkelte unge. 

Henvisning til Brødeskov kollegiet sker via den unges rådgiver. Der indstilles herefter til anbringelse gennem Visitationsudvalget for børn og unge i Hillerød Kommune.

 

Børnehuset Buen

Børnehuset Buen er et tilbud til børn i alderen 4 til 14 år og deres familier, som i kortere eller længere tid har været i en svær situation, som påvirker hverdagen væsentligt. Det kan for eksempel være problemer med tristhed, træthed, manglende overskud, bekymringer for hinanden, konflikter i skolen, i børnehaven, eller på arbejdet.

Læs mere på Børnehuset Buens hjemmeside

Familieplejen

Familieplejen i Hillerød Kommune består af fem familieplejekonsulenter. De arbejder med:

 • Børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet eller allerede er anbragt samt deres familie
 • Plejefamilier
 • Netværksplejefamilier
 • Opholdssteder

Familieplejens væsentligste opgaver er:

 • at finde egnede anbringelsessteder til børn/unge
 • at lave kontrakter med anbringelsesstedet og være rådgivende/vejledende i forhold til anbringelsen
 • at føre individuelt tilsyn med børn/unge, som er anbragt af Hillerød Kommune
 • at bevilge diverse udgifter til anbragte børn og unge i plejefamilier i henhold til Hillerød Kommunes serviceniveau
 • at udarbejde rapporter om børn/unge i anbringelse til brug for myndighedsarbejdet

Familieplejen samarbejder med:

 • Børn og familier, hvor barnet/den unge er anbragt/skal anbringes
 • Anbringelsessteder
 • Familie- og ungerådgivere
 • Handicaprådgivere
 • Psykologer
 • Sundhedsplejersker
 • Familiehuset
 • Andre samarbejdspartnere omkring barnet/den unge
 • Kollegaer i andre kommuner

Henvisning til Familieplejen sker via familie-, unge- eller handicaprådgiver i Familier og Sundhed, som henviser sager, hvor et barn/en ung er anbragt eller hvor Visitationsudvalget for Børn og Unge har truffet beslutning om anbringelse.

Kontakt

Hillerød Kommune
Familieplejen/Familier og Sundhed
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Myndigheder og virksomheder der kan afsende sikker mail kan benytte følgende sikker mailadresse familier@hillerod.dk

Borgere kan skrive til Familier og Sundhed på en sikker forbindelse via Borger.dk

Anette Graabæk Nielsen, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5558

Anne-Mette Horsebøg, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5510

Christian Nielsen, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5557

Mads Houman, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5512

Familier, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie eller aflastningsfamilie, skal henvende sig ved Socialtilsyn Hovedstaden


Pleje- og aflastningsfamilier kan herunder finde skema til indberetning af plejedøgn for aflastnings- og rådighedsfamilier samt skema til indberetning af befordringsgodtgørelse for plejefamilier, som efter udfyldelse underskrives og sendes til Familieplejen i Hillerød Kommune:

Skema til indberetning af plejedøgn for aflastnings- og rådighedsfamilier 

Skema til indberetning af befordringsgodtgørelse for plejefamilier

Familiehuset

Familiehuset er et tilbud til vordende forældre og familier med børn fra 0–14 år, som har behov for mere specialiseret hjælp, end fx sundhedsplejerske, familierådgiver, børneinstitution eller skole kan tilbyde.

Familier henvises derfor altid til Familiehuset efter kontakt med det almene system.

Hvem kommer i Familiehuset?

Hvis man føler sig usikker eller særlig udfordret i forældrerollen for eksempel på grund af egne belastninger, eller som følge af barnets særlige behov/udfordringer, kan man i Familiehuset få rådgivning og støtte til at udvikle en tryg relation og et godt samspil med sit barn.

Hvem er vi?

Familiehuset er en selvstændig enhed under afdelingen Familier og Sundhed i Hillerød Kommune.

Personalet består af et tværfagligt team, som er specialiseret i at arbejde med børn og deres familier.

Hvordan hjælper vi?

Familiehuset hjælper med mange forskellige typer af vanskeligheder både hos forældre og hos børn. Vores fokus er overvejende rettet mod at støtte forældre til at udvikle tilstrækkelige kompetencer til at genoprette ligevægten i familien.

Familiehusets fokus er rettet mod hele familien og hele den sammenhæng, familien og barnet befinder sig i.  Det betyder blandt andet, at begge forældre deltager i behandlingen, i mange tilfælde også når forældrene er skilt.

Behandlingen er for det meste samtalebaseret – oftest med de voksne, men også jævnligt med hele familien – og nogle gange med børn og forældre hver for sig. Vi bruger jævnligt videooptagelser af aktiviteter/leg mellem barn og forældre for efterfølgende at kunne analysere samspillet sammen med forældrene.

Når barnet er helt lille, foregår samtalerne ofte i familiens hjem, så der er mest mulig tryghed og ro omkring barnet under samspilsbehandlingen og/eller samtalen med den voksne.

Hvert enkelt forløb bliver tilrettelagt efter den konkrete problemstilling.

Gruppetilbud

Mange forældre har stor gavn af at modtage rådgivning og behandling sammen med andre forældre. I Familiehuset har vi løbende kurser omkring samspilsvanskeligheder (Tryghedscirklen) og om samarbejdsvanskeligheder mellem fraskilte forældre (Samarbejde Efter Skilsmisse).

Samarbejde med andre

Da der ofte er samtidige indsatser i gang i andet regi, for eksempel i institution eller skole, skaber vi kontakt med disse, når det er nødvendigt at have et fælles overblik over støtteforanstaltningerne.
Vi samarbejder således ofte med sundhedsplejerske, PPR, daginstitution og skole samt familie-, unge- og handicap-rådgivere for at koordinere og gøre den samlede indsats så effektiv som mulig.

Hvordan bliver man henvist til Familiehuset?

Familier skal henvises til Familiehuset af en fagperson, idet henviseren skal tage stilling til, om andre af kommunens hjælpeindsatser vil være bedre til den konkrete problemstilling.

Familie-, unge- og handicaprådgiver, sundhedsplejerske, PPR-psykolog, hospital, jordemoder og egen læge kan henvise til Familiehuset. Nogle gange deltager henviser i det første møde sammen med familien, og der er løbende kontakt, mens behandlingen står på.

Når vi har modtaget henvisningen, bliver forældrene kontaktet inden for cirka to uger med en tid til den første samtale, som typisk finder sted tre til fire uger efter henvisningen. Henviser bliver informeret om opstarten.

Hvis du er i tvivl, om dine eller din families vanskeligheder hører til i Familiehuset, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan rådgive dig om, hvordan du kan blive henvist.

Henvisningsskema til Familiehuset – til brug for eksterne henvisere (jordemoder, læge) 

Kontakt

Familiehuset
Kirsebærallé 5
3400 Hillerød

Leder af Familiehuset, Dennis Lind, tlf. 7232 6800

Mail: familiehuset@hillerod.dk

Personale

Christine Birch Kjærgaard, aut. psykolog, tlf. 7232 6808

Dennis Lind, leder af Familiehuset, specialist i børnepsykologi og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, tlf. 7232 6800

Dorianne Barslev, aut. psykolog, specialist i børnepsykologi, tlf. 7232 6803

Frances Buchschacher, aut. psykolog, specialist i børnepsykologi, tlf. 7232 6804

Ghita Gisler Hecht, familieterapeut/socialpædagog, tlf. 7232 6809

Hilde Nørve, aut. psykolog, specialist i børnepsykologi, tlf. 7232 6806

Kira Malene Andersen, familieterapeut/socialpædagog, tlf 7232 6801

Rikke Seest, familieterapeut/socialpædagog, tlf. 7232 6810

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)

Ullerødskolen og Store Dyrehave Skole er blevet slået sammen til Hillerød Dagbehandlingsskole. 

Hillerød Dagbehandlingsskole er Hillerød Kommunes skole for børn og unge med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Skolen rummer et kombineret behandlings-, familie- og skoleforløb for børn og unge mellem 6 og 16 år, der giver mulighed for en tilbagevenden til et mere almindeligt skole- eller uddannelsesforløb. Eleverne visiteres til skolen, og samtidig involveres hele familien aktivt i forløbet.

Læs mere på Hillerød Dagbehandlingsskoles hjemmeside

Hillerød Kommunes Dagbehandlingsskole
Kulsviervej 20
3400 Hillerød
Tlf. 7232 4620

Kontaktpersonteamet

Kontaktpersonteamet arbejder med børn og unge i alderen ca. 3 – 18 år og udsatte familier, samt med unge i efterværn op til det 23. år.

De udsatte børn, unge og deres familier henvises til kontaktpersonteamet fra rådgiverne i handicap-, familie- og ungeteamet i Familier og Sundhed til en individuel eller gruppeorienteret indsats. Indsatsen er afhængig af barnets eller den unges problematikker og med fokus på inddragelse af familien.

Tilbuddet rettes både mod den unge selv eller til den unge og forældrene. Det vil sige, at indsatsen skal rettes mod de unge, hvor der kompenseres for manglende forældrekompetence. 

Indsatsen kan også være kortvarig intensiv indsats i cirka 6-9 måneder med det formål at sikre, at forældrene bliver i stand til at understøtte den unges udvikling.

Leder af kontaktpersonteamet: Hanne Holm Jensen, tlf. 7232 5553

Møllehuset

Møllehuset er et bo-støtte-tilbud til unge mellem 16-20 år.

Tilbuddet er gældende for unge, som ikke kan bo hjemme af forskellige årsager. De fleste unge, som visiteres til Møllehuset, er oftest indadreagerende, ensomme og stille unge, såvel som unge med personlighedsforstyrrelser som for eksempel ADHD, borderline, Asperger mv.

Huset er indrettet på en måde, så den unge føler sig hjemme, og kan bruge tilbuddet til at ruste sig til at komme ud i egen bolig. Det vil sige, at den daglige gang i huset i vid udstrækning ligner en
”almindelig” hverdag.

Leder af Møllehuset: Svend Green, tlf. 2679 5746

Specialundervisning

Hillerød Kommune har som mål at kunne tilvejebringe undervisningsmuligheder, der kan støtte det enkelte barns skolegang. Derfor kan der tilbydes specialundervisning eller anden form for specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov. 

Børn i folkeskolerne i Hillerød kan - efter aftale med hjemmet - bevilges specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i de tilfælde, hvor skolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skønner der er behov for det. 

PPR kan undersøge dit barns undervisningsbehov og kan - hvis undersøgelsen giver grundlag for det - rådgive og anbefale skolen at iværksætte specialundervisning i en periode. 

Har dit barn behov for specialundervisning, kan det være en fordel at være opmærksom på, at en tidlig indsats kan virke forebyggende.

Specialundervisning

Tilbud om specialundervisning kan etableres som følger:

 • eneundervisning og holdundervisning
 • støtte i klassen og støtte uden for klassen
 • kurser i læsetræning, matematik og stavning
 • observationsundervisning/personlig støtte

Loven påbyder den enkelte skole at kunne tilbyde specialundervisning efter konkret behov. Tilbuddene om specialundervisning findes derfor i forskelligt omfang på den enkelte skole, afhængigt af elevernes behov.

Hillerød Kommune har desuden:

 • Klasser for normaltbegavede børn med ordblindeproblemer/specifikke læsevanskeligheder (betegnes læseklasser). Tilbuddet kan iværksættes fra 3.-9. klasse og er en del af Kompetencecenter Grønnevang (beliggende på Grønnevang Skole).
 • Specialklasser for elever, der har svært ved at følge undervisningen i de almindelige klasser og har brug for individuel vejledning. Specialklasserne er en del af Kompetencecenter Grønnevang (beliggende på Grønnevang Skole).
 • Tale-, læse-, sprog- og specialklasse for 10. klasseelever findes på HUC
 • Heldagstilbud for børn med specifikke organisk-betingede vanskeligheder, som er et specialskoletilbud for normaltbegavede elever med specifikke vanskeligheder med impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og/eller kontakt/kommunikation (autismespektrumsforstyrrelse) på Kompetencecenter Vest (beliggende på Kornmarksskolen).
 • Dagbehandlingstilbud for normalt begavede børn med følelsesmæssige/adfærdsmæssige problemer/behov for alternativ skoleplacering (Beliggende på Store Dyrehave Skole)
 • Dagbehandlingstilbud med undervisning til børn med følelsesmæssige vanskeligheder (Beliggende på Ullerødskolen).
 • Fonologigruppe for børn med store udtaleproblemer i Sproghuset, Buevej 1.
 • Sysfasigruppe for børn med forsinket sproglig udvikling i Sproghuset, Buevej 1.
 • Modtageklasser for tosprogede elever, der endnu ikke har tilstrækkelige danskkundskaber (fra børnehaveklasse til 9. klasse) på Grønnevang Skole.

For unge indvandrere og flygtninge mellem 15 og 18 år, der ankommer senere end den almindelige skolestart, er der oprettet et projekt med en uddannelses- og erhvervsklasse.

Hvis du ønsker hjælp til dit barn, er du velkommen til at kontakte skolen eller kontakte PPR på dette link.

Specialskoler i Hillerød kommune:

Harløse skole   

Skolen ved Skoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Specialpædagog

Hvad er en specialpædagogs opgave? 

En specialpædagog har til opgave at yde specialpædagogisk bistand til børn, som har plads i en daginstitution i Hillerød Kommune. En specialpædagogisk opgave kan strække sig fra en kort observationsopgave til et længerevarende forløb. 

Specialpædagogisk bistand tildeles børn, som har et særligt behov for hjælp til udvikling. 

Hvilken uddannelse har en specialpædagog? 

En specialpædagog er uddannet pædagog og har inden ansættelsen i Hillerød Kommunes Specialpædagogiske team mindst 2 års institutionserfaring. 

Specialpædagogen modtager løbende rådgivning og vejledning og deltager i kurser, som kvalificerer vedkommende til at varetage specialpædagogiske opgaver.

Hvor mange timer har en specialpædagog? 

På baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering indstilles barnet til specialpædagogisk bistand. Tildelingen af timer vurderes i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

Ved specialpædagogens fravær vil der almindeligvis ikke være tilknyttet vikartimer.

Hvad sker der, når specialpædagogen er bevilget? 

Når specialpædagogen er startet og har lært dit barn at kende, udarbejdes der en udviklingsplan i samarbejde med forældre, leder, stuepædagog, specialpædagog og psykolog samt evt. andre relevante personer. Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at dit barn får det optimale udbytte af den specialpædagogiske bistand.

Punkter i en udviklingsplan kan være:
• hvad skal specialpædagogen arbejde med og hvordan 
• hvordan hjælper personalet dit barn i bestemte situationer 
• hvad kan I som forældre hjælpe med 
• hvad kan andre relevante fagpersoner bidrage med 
• hvilke andre særlige behov har dit barn brug for 

Udviklingsplanen skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem den specialpædagogiske og almenpædagogiske indsats i institutionen. Målet er at skabe helhed i barnets og forældrenes hverdag. 

Samarbejde 

Det er vigtigt, at såvel forældre, institution og specialpædagog indgår i et samarbejde for at hjælpe og støtte barnet optimalt.

Specialpædagogen og institutionen samarbejder med forældre, psykolog, talepædagog og andre fagpersoner.

Dit barns ferie og fravær fra institutionen

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis dit barns ferie og specialpædagogens ferie kan lægges samtidig.

Hvis dit barn er sygt eller holder fri er det vigtigt, at institutionen får besked, da specialpædagogen kan have andre opgaver og derfor kun er i dit barns institution, når dit barn er der.

Specialpædagogens arbejdsforhold 

Specialpædagogens arbejdstid er opdelt i børnetimer og tid til andet arbejde (rapportskrivning, møder, kurser med mere).

Specialpædagogen er ansat i Specialpædagogisk team som er den del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR som du kan læse mere om ved at følge dette link.

For at få yderligere oplysninger er du velkommen til at henvende dig til: 

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Leder af specialpædagogisk team Claus Ryborg, telefon 7232 5629

 

Frivillige/private støttetilbud

Dette er en oversigt over private/frivillige støttetilbud til børn, unge og familier i kommunen. Tilbuddene er ikke kommunale tilbud, hvilket betyder at vi ikke har tilsyn med- eller kvalificerer tilbuddene, men blot vil gøre opmærksom på at de findes og eventuelt kan være brugbare. Eventuelle henvendelser kan rettes til de enkelte foreninger, der har tilbuddene.

Se oversigten her.

 

Hvis du har et frivilligtilbud og gerne vil enten på eller af listen, eller hvis du har forslag til ændringer i listen, så kontakt Familier og Sundhed på familier@hillerod.dk.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her