Støtte- og behandlingstilbud

Hillerød Kommune har en række tilbud til børn, unge og familier, som har brug for særlig støtte og behandling. Disse tilbud kræver en visitering eller henvisning.

Specialundervisning

Hillerød Kommune har som mål at kunne tilvejebringe undervisningsmuligheder, der kan støtte det enkelte barns skolegang. Derfor kan der tilbydes specialundervisning eller anden form for specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov. 

Børn i folkeskolerne i Hillerød kan - efter aftale med hjemmet - bevilges specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand i de tilfælde, hvor skolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skønner der er behov for det. 

PPR kan undersøge dit barns undervisningsbehov og kan - hvis undersøgelsen giver grundlag for det - rådgive og anbefale skolen at iværksætte specialundervisning i en periode. 
Har dit barn behov for specialundervisning, kan det være en fordel at være opmærksom på, at en tidlig indsats kan virke forebyggende. 

Specialundervisning 

Tilbud om specialundervisning kan etableres som følger:

 • eneundervisning og holdundervisning
 • støtte i klassen og støtte uden for klassen
 • kurser i læsetræning, matematik og stavning
 • observationsundervisning/personlig støtte

Loven påbyder den enkelte skole at kunne tilbyde specialundervisning efter konkret behov. Tilbuddene om specialundervisning findes derfor i forskelligt omfang på den enkelte skole, afhængigt af elevernes behov.

Hillerød Kommune har desuden:

 • Klasser for normaltbegavede børn med ordblindeproblemer/specifikke læsevanskeligheder (betegnes læseklasser). Tilbuddet kan iværksættes fra 3.-9. klasse og er en del af Kompetencecenter Grønnevang (beliggende på Grønnevang Skole).
 • Specialklasser for elever, der har svært ved at følge undervisningen i de almindelige klasser og har brug for individuel vejledning. Specialklasserne er en del af Kompetencecenter Grønnevang (beliggende på Grønnevang Skole).
 • Tale-, læse-, sprogklasse og specialklasse for 10. klasseelever finder på HUC
 • Heldagstilbud for børn med specifikke organisk-betingede vanskeligheder, som er et specialskoletilbud for normaltbegavede elever med specifikke vanskeligheder med impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og/eller kontakt/kommunikation (autismespektrumsforstyrrelse) på Kompetencecenter Vest (beliggende på Kornmarkskolen).
 • Dagbehandlingstilbud for normalt begavede børn med følelsesmæssige/adfærdsmæssige problemer/behov for alternativ skoleplacering (Store Dyrehave Skole)
 • Dagbehandlingstilbud med undervisning til børn med følelsesmæssige vanskeligheder (Ullerødskolen).
 • Fonologigruppe for børn med store udtaleproblemer i Sproghuset, Buevej 1.
 • Sysfasigruppe for børn med forsinket sproglig udvikling i Sproghuset, Buevej 1.
 • Modtageklasser for tosprogede elever, der endnu ikke har tilstrækkelige danskkundskaber (børnehaveklasse - 9. klasse) på Grønnevang Skole. 


For unge indvandrere og flygtninge mellem 15 og 18 år, der ankommer senere end den almindelige skolestart, er der oprettet et projekt med en uddannelses- og erhvervsklasse. 

Hvis du ønsker hjælp til dit barn, er du velkommen til at kontakte PPR eller skolen. 

Specialpædagog

Hvad er en specialpædagogs opgave? 
En specialpædagog har til opgave at yde specialpædagogisk bistand til børn, som har plads i en daginstitution i Hillerød Kommune. 
En specialpædagogisk opgave kan strække sig fra en kort observationsopgave til et længerevarende forløb. 
Specialpædagogisk bistand tildeles børn, som har et særligt behov for hjælp til udvikling. 

Hvilken uddannelse har en specialpædagog? 
En specialpædagog er uddannet pædagog og har inden ansættelsen i Hillerød Kommunes Specialpædagogiske team mindst 2 års institutionserfaring. 
Specialpædagogen modtager løbende rådgivning og vejledning og deltager i kurser, som kvalificerer vedkommende til at varetage specialpædagogiske opgaver. 

Hvor mange timer har en specialpædagog? 
På baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering indstilles barnet til specialpædagogisk bistand. 
Tildelingen af timer vurderes i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
Ved specialpædagogens fravær vil der almindeligvis ikke være tilknyttet vikartimer.

Hvad sker der, når specialpædagogen er bevilget? 
Når specialpædagogen er startet og har lært dit barn at kende, udarbejdes der en udviklingsplan i samarbejde med forældre, leder, stuepædagog, specialpædagog og psykolog samt evt. andre relevante personer. 
Specialpædagogen og institutionen samarbejder med forældre, psykolog, talepædagog og andre fagpersoner. 
Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at dit barn får det optimale udbytte af den specialpædagogiske bistand. 

Punkter i en udviklingsplan kan være: 
• hvad skal specialpædagogen arbejde med og hvordan 
• hvordan hjælper personalet dit barn i bestemte situationer 
• hvad kan I som forældre hjælpe med 
• hvad kan andre relevante fagpersoner bidrage med 
• hvilke andre særlige behov har dit barn brug for 

Udviklingsplanen skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem den specialpædagogiske og almenpædagogiske indsats i institutionen. 
Målet er at skabe helhed i barnets og forældrenes hverdag. 

Samarbejde 
Det er vigtigt, at såvel forældre, institution og specialpædagog indgår i et samarbejde for at hjælpe og støtte barnet optimalt. 

Dit barns ferie 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis dit barns ferie og specialpædagogens ferie kan lægges samtidig. 

Dit barns fravær fra institutionen 
Hvis dit barn er sygt eller holder fri er det vigtigt, at institutionen får besked, da specialpædagogen kan have andre opgaver og derfor kun er i dit barns institution, når dit barn er der. 

Specialpædagogens arbejdsforhold 
Specialpædagogens arbejdstid er opdelt i børnetimer og tid til andet arbejde (rapportskrivning, møder, kurser mm). 
Specialpædagogen er ansat i Specialpædagogisk team som er den del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

For at få yderligere oplysninger er du velkommen til at henvende dig til: 
Hillerød Kommune 
Trollesmindealle 27 
3400 Hillerød 

Leder af specialpædagogisk team Claus Ryborg, tlf. 7232 5629


Familieplejen

Familieplejen i Hillerød Kommune består af fem familieplejekonsulenter. De arbejder med:

 • Børn og unge, der skal anbringes uden for hjemmet eller allerede er anbragt samt deres familie
 • Plejefamilier
 • Netværksplejefamilier
 • Opholdssteder

Familieplejens væsentligste opgaver er:

 • at finde egnede anbringelsessteder til børn/unge
 • at lave kontrakter med anbringelsesstedet og være rådgivende/vejledende i forhold til anbringelsen
 • at føre individuelt tilsyn med børn/unge, som er anbragt af Hillerød Kommune
 • at bevilge diverse udgifter til anbragte børn og unge i plejefamilier i henhold til Hillerød Kommunes serviceniveau
 • at udarbejde rapporter om børn/unge i anbringelse til brug for myndighedsarbejdet

Familieplejen samarbejder med:

 • Børn og familier, hvor barnet/den unge er anbragt/skal anbringes
 • Anbringelsessteder
 • Familie- og ungerådgivere
 • Handicaprådgivere
 • Psykologer
 • Sundhedsplejersker
 • Familiehuset
 • Andre samarbejdspartnere omkring barnet/den unge
 • Kollegaer i andre kommuner

Henvisning til Familieplejen sker via familie-, unge- eller handicaprådgiver i Familier og Sundhed, som henviser sager, hvor et barn/ung er anbragt eller hvor Visitationsudvalget for Børn og Unge har truffet beslutning om anbringelse.

Kontakt

Hillerød Kommune
Familieplejen/Familier og Sundhed
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Myndigheder og virksomheder der kan afsende sikker mail kan benytte sikker mailadresse familier@hillerod.dk

Borgere kan skrive til Familier og Sundhed på en sikker forbindelse via Borger.dk

Dennis Lind, leder af Familieplejen, tlf. 72320 6805

Anette Graabæk Nielsen, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5558

Anne-Mette Horsebøg, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5510

Christian Nielsen, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5557

Mads Houman, familieplejekonsulent, tlf. 7232 5512


Familier, der ønsker at blive generelt godkendt som plejefamilie eller aflastningsfamilie, skal henvende sig ved Socialtilsyn Hovedstaden


Pleje- og aflastningsfamilier kan herunder finde følgende skemaer, som efter udfyldelse underskrives og sendes til Familieplejen i Hillerød Kommune:

Skema til indberetning af plejedøgn for aflastnings- og rådighedsfamilier 

Skema til indberetning af befordringsgodtgørelse for plejefamilier

 

Familiehuset

Familiehuset er et tilbud til vordende forældre og familier med børn fra 0–14 år, som har behov for hjælp, der går ud over hvad det almene system, som dagtilbud og skoler, kan tilbyde. Hvis man er usikker eller af andre grunde føler sig særlig udfordret i forældrerollen, kan man i Familiehuset få konkret støtte til at opbygge en tryg relation og et godt samspil med sine børn.

Hvad tilbyder vi?

Familiehusets tilbyder en tidlig indsats og hjælper familier med at skabe de bedst mulige udviklings- og opvækstbetingelser for deres børn, så de kan få et godt børneliv med tryghed og trivsel.

I de fleste tilfælde får børn i vanskeligheder relevant støtte og hjælp i Hillerøds almene tilbud. I de familier, hvor der er behov for vores specielle kompetencer, kan vi efter modtagelsen af en henvisning gå i gang, så snart der er brug for hjælp. Vi ved, at hjælpen er mere effektiv, hvis der sættes ind tidligt.

Familiehusets arbejde er orienteret mod hele familien og den sammenhæng, familien befinder sig i. En indsats til et barn kan aldrig stå alene, og begge forældre inddrages så vidt muligt med særligt fokus på forældre-barn relationen.

Vi samarbejder med sundhedsplejersker, dagtilbud, skoler, PPR og familie-, unge- og handicap-rådgivningen, så indsatsen bliver koordineret og effektiv.

Hvordan bliver man henvist til Familiehuset?

Familie-, unge- og handicaprådgiver, sundhedsplejerske, PPR-psykolog, hospital, jordemoder eller egen læge kan henvise til Familiehuset.

Henviser er med til at vurdere, om Familiehuset er det rigtige tilbud.

Når vi har modtaget en henvisning, aftales formålet med og tidsperspektivet for indsatsen. Forældrenes ansvar er et meget centralt tema i planlægningen af indsatsen. Endvidere aftales forløbet ud fra de forventninger, henviser har til opfølgning, form og hyppighed af evaluering.

Henvisningsskema til Familiehuset – til brug for eksterne henvisere (jordemoder, læge)

Hvem er vi?

Familiehuset er en selvstændig enhed under afdelingen Familier og Sundhed i Hillerød Kommune.

Vi er et engageret tværfagligt team, der alle har psykoterapeutisk efteruddannelse i forhold til arbejdet med børn og deres familier.

Kontakt

Familiehuset
Kirsebærallé 5
3400 Hillerød
tlf. 7232 6800

Anne Lundedal Nielsen, psykoterapeut MPF/socialrådgiver, tlf. 7232 6801

Bodil Romme, psykoterapeut/socialpædagog, tlf. 7232 6802

Christine Birch Kjærgaard, aut. psykolog, tlf. 7232 6808

Dorianne Barslev, aut. psykolog, specialist i børnepsykologi, tlf. 7232 6803

Dennis Lind, leder af Familiehuset, aut. psykolog tlf. 7232 6805

Frances Buchschacher, aut. psykolog, specialist i børnepsykologi,  tlf. 7232 6804

Hilde Nørve, aut. psykolog, specialist i børnepsykologi, tlf. 7232 6806

Kirstine Holgersen, aut. psykolog, tlf. 7232 6807

Ghita Gisler Hecht, familieterapeut/socialpædagog, tlf. 7232 6809

Rikke Seest, familieterapeut/socialpædagog, tlf. 7232 6810

 

 

 

Børnehuset Buen

Børnehuset Buen er et tilbud til børn i alderen 4–14 år og deres familier, som i kortere eller længere tid har været i en svær situation, som påvirker hverdagen væsentligt. Det kan for eksempel være problemer med tristhed, træthed, manglende overskud, bekymringer for hinanden, konflikter i skolen, i børnehaven, eller på arbejdet.

Læs mere på Børnehuset Buens hjemmeside

Ullerødskolen

Ullerødskolen er Hillerød Kommunes udviklingscenter for familier, som beslutter sig for at engagere sig i en målrettet træningsindsats i forhold til deres børn.

Ønsket om en konkret og systematisk træningsindsats kan fremsættes af forældrene, barnets dagtilbud eller af barnet selv og vurderes og evt. indstilles af en PPR-psykolog og familiens familierådgiver til kommunens Visitationsudvalg, som træffer den endelig beslutning om en visitering til Ullerødskolen.

På Ullerødskolen bliver hele familien aktivt inddraget i og anerkendt for træningen af de evner og færdigheder, der er en forudsætning for at sikre barnets trivsel og udvikling i skolen, i hjemmet og i fritiden.

Læs mere på Ullerødskolens hjemmeside


Ullerødskolen
Sophienborgvænget 6
3400 Hillerød
Tlf. 7232 7070

Store Dyrehave Skole

Store Dyrehave Skole er en familieskole og er Hillerød Kommunes systemiske, ressourcefokuserede skole- og udviklingstilbud for børn og familier med særlige behov og rettet imod børn og unge i alderen 9-16 år.

Læs mere på Store Dyrehave Skoles hjemmeside

 

Kontaktpersonteamet

Kontaktpersonteamet arbejder med børn og unge i alderen ca. 3 – 18 år og udsatte familier, samt med unge i efterværn op til det 23. år.

De udsatte børn, unge og deres familier henvises til kontaktpersonteamet fra rådgiverne i handicap-, familie- og ungeteamet i Familier og Sundhed til en individuel eller gruppeorienteret indsats. Indsatsen er afhængig af barnets eller den unges problematikker og med fokus på inddragelse af familien.

Tilbuddet rettes både mod den unge selv eller til den unge og forældrene. Det vil sige, at indsatsen skal rettes mod de unge, hvor der kompenseres for manglende forældrekompetence. 

Indsatsen kan også være kortvarig intensiv indsats i cirka 6-9 måneder med det formål at sikre, at forældrene bliver i stand til at understøtte den unges udvikling.

Leder af kontaktpersonteamet: Hanne Holm Jensen, tlf. 7232 5553

Møllehuset

Møllehuset er et bo-støtte-tilbud til unge mellem 16-20 år.

Tilbuddet er gældende for unge, som ikke kan bo hjemme af forskellige årsager. De fleste unge, som visiteres til Møllehuset, er oftest indadreagerende, ensomme og stille unge, såvel som unge med personlighedsforstyrrelser som for eksempel ADHD, borderline, Asperger mv.

Huset er indrettet på en måde, så den unge føler sig hjemme, og kan bruge tilbuddet til at ruste sig til at komme ud i egen bolig. Det vil sige, at den daglige gang i huset i vid udstrækning ligner en
”almindelig” hverdag.

Leder af Møllehuset: Svend Green, tlf. 2679 5746

Botilbuddet Skansevej

Skansevej er et kollegielignende botilbud til unge mellem 16-23 år.

Tilbuddet et stilet til unge med psykosociale udfordringer.

Der arbejdes målrettet med at gøre den unge klar til at flytte i egen bolig og indgå i uddannelse eller job, herunder også afklaring af eventuelt behovet for støtte i et videre forløb.

Der er fokus på at støtte den unge på en række områder, herunder den unges sociale kompetencer, økonomi, samt planlægning heraf, uddannelse, sundhedsforhold, kost, rengøring, personlig fremtoning, samt hjælp med NemID, E-Boks, gebærden på de sociale medier og brugen af elektronisk kalender mm.

Den pædagogiske tilgang er relationsbaseret og dialektisk, og der arbejdes efter en individuel tilpasset tilgang og med udgangspunkt i den unges behov for støtte og udvikling.

Skansevej samarbejder i øvrigt tæt med praktiserende læger, psykiatrien og uddannelsesinstitutioner mm. i forhold til den unges udvikling og trivsel.


Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her