Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er et kommunalt rådgivningstilbud. Forældre, børn og unge (op til 18 år) samt pædagoger og lærere kan henvende sig til PPR for at få råd og vejledning i forhold til børn og unges læring og trivsel. PPR tilbyder både tidlige forebyggende indsatser og indsatser omkring konkrete og komplekse udfordringer.

I PPR arbejdes der med at sætte tidligst muligt ind i forhold til bekymringen omkring et barn eller en ung. PPR kan derfor kontaktes så snart der er en begyndende bekymring omkring barnets eller den unges trivsel.

I samarbejde med forældre, dagtilbud eller skole afdækkes bekymringen, og de næste skridt for at øge barnets trivsel aftales. Således hjælper PPR til at støtte op omkring den tidlige indsats i hjemmet, dagtilbuddet og skolen, og finde de rette måder at støtte barnet.

PPR samarbejder også omkring de mere specialiserede og intervenerende indsatser omkring børn og unge i Hillerød Kommune.

PPR er fysisk placeret på Hillerød Kommunes rådhus og hører under afdelingen Familier og Sundhed.

I arbejdet for at øge børn og unges læring, udvikling og trivsel samarbejdes der på tværs af faggrupper. Det betyder, at det er muligt at igangsætte en bred og koordineret indsats omkring barnet eller den unge, når det er relevant, og forældrene ønsker det.

Hvad kan PPR hjælpe med?

PPR består af psykologer, logopæder, fysioterapeut, ergoterapeut, specialpædagogisk konsulent, pædagoger og legetekspædagoger. Hos PPR kan der derfor rådgives omkring mange forskellige udfordringer eller bekymringer om barnet eller den unge.

Rådgivningen og vejledningen kan ydes til forældre, lærerteams og pædagoger, og til barnet eller den unge selv. Det kan eksempelvis handle om:

 • Bekymring om barnets eller den unges personlige, faglige og sociale udvikling i skole eller dagtilbud
 • Begyndende bekymring om mistrivsel hjemme, i dagtilbud eller i skolen
 • Spørgsmål i forbindelse med opdragelse
 • Spørgsmål omkring barnets/den unges udviklings- og læringsmiljø.
 • Udfordringer i familien, eksempelvis skilsmisse
 • Spørgsmål omkring differentiering i undervisningen eller i den pædagogiske kontekst
 • Tvivl om barnets tale-, sprog-, og høremæssige udvikling
 • Tvivl om barnets motoriske eller sansemæssige udvikling
 • Usikkerhed i forbindelse med barnets eller den unges udvikling generelt
 • Understøttelse af barnets eller den unges personlige, faglige og sociale behov i hverdagen
 • Fysiske eller udviklingsmæssige handicap
 • Udfordringer i og med børnegrupper og børnefællesskaber
 • Rådgivning og tilsyn på interne skoler i dag- og døgnbehandlingssteder

Hvordan kan PPR hjælpe?

PPR samarbejder altid med forældre, pædagoger og lærerteam om at finde den bedste måde at understøtte barnets eller den unges trivsel og udvikling. Når det er relevant arbejder de forskellige faggrupper i PPR sammen om indsatsen. Indsatserne kan være forebyggende eller have en mere intervenerende eller behandlende karakter.

Konkrete eksempler på indsatserne kan være:

 • Rådgivende samtaleforløb af kortere varighed med forældre og/eller barnet eller den unge.
 • Vejledning til pædagoger og lærerteam i forhold til barnets eller den unges behov i undervisningen og i den pædagogiske kontekst.
 • Udredninger af barnets eller den unges sproglige, motoriske, sansemæssige udvikling, samt forudsætninger for indlæring. Det kan ske gennem samtaler, observationer og testninger. Undersøgelser omhandlende trivsel og den sociale og følelsesmæssige udvikling kan også være relevant.
 • Behandlingsforløb af kortere varighed
 • Logopædisk bistand omkring sprog, udtale, kommunikation, stammen, stemme eller hørelsen
 • Anonym, rådgivende samtale
 • Supervision og sparring til pædagogisk personale
 • Ledelsesstyret supervision
 • Ledelsessparring
 • Udlån af materialer fra Legeteket
 • Fysioterapeutisk rådgivning
 • Ergoterapeutisk rådgivning
 • Indstilling til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • Vejledning om og henvisning til andre behandlingsmuligheder
 • Undervisning og oplæg om forskellige pædagogiske emner
 • Individuel vejledning vedr. skolegangens sidste år og overgangen til uddannelse/erhverv for elever med særlige behov

PPR-psykologerne

 I Hillerød Kommune arbejder PPR-psykologerne for at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling. En indsats for at øge dit barns trivsel kan være vejledning både til dit barns lærere eller pædagoger og til dig som forælder.

Hvis du er bekymret omkring dit barns trivsel, kan du kontakte den lokale PPR-psykolog gennem dit barns dagtilbud eller skole, eller ved at kontakte PPR direkte.

Samarbejdet om dit barns trivsel starter med et indledende møde, gerne med deltagelse af skolen eller dagtilbuddet, hvor I, som er tæt på dit barns hverdag, fortæller om bekymringen og ønskerne for barnet. På baggrund af dette finder vi sammen frem til, hvordan det videre forløb omkring dit barn skal være.

PPR-psykologerne tilbyder rådgivning og vejledning omkring mange forskellige typer udfordringer og tegn på bekymrende udvikling. Det kan være, dit barn giver udtryk for at være ængstelig eller har svært ved at komme i skole. Det kan også være, at du har en bekymring for dit barns faglige eller sociale udvikling – eller for trivslen generelt.

Det er aldrig for tidligt i dit barns liv at kontakte PPR, og vi har indsatser for alle børn og unge i alderen 0-18 år.  Vi samarbejder også med dagplejen og vuggestuer samt omkring børn, der endnu ikke er kommet i dagtilbud.

Når det er relevant samarbejder vi også med kommunens øvrige fagpersoner på børne- og ungeområdet såsom logopæder, familie-, unge- og handicaprådgivere, fysioterapeut, ergoterapeut, sundhedsplejersker og PPR-pædagoger.

 

Hvilke indsatser tilbyder PPR-psykologerne?

PPR-psykologerne kan gøre en indsats for dit barn på et konsultativt niveau (uden indstilling til PPR og journalisering) og på sagsniveau (med indstilling til PPR og journalisering). Det vil altid være en fælles vurdering, der afgør hvilken indsats, der er behov for. 

Nogle eksempler på, hvordan en indsats omkring dit barn kan se ud, er:

 • Vejledning og rådgivning til dig som forælder og de andre voksne tæt på dit barn, eksempelvis lærerteam og pædagoger
 • Pædagogisk-psykologisk arbejde med at udvikle læringsmiljøerne i dagtilbud og skole
 • Supervision til lærere og pædagoger
 • Sparring til lokal ledelse i dagtilbud og på skoler
 • Korte samtaleforløb til dig som forælder og/eller dit barn
 • Henvisning til Familiehuset i Hillerød Kommune for et længerevarende forløb
 • Psykologiske udredninger, bla. af dit barns indlæringsmæssige forudsætninger gennem observation, samtaler eller testning
 • Pædagogisk-psykologiske vurderinger af dit barns behov i dagtilbud og skole
 • Indstilling til specialpædagogisk indsats eller specialundervisning i dit barns dagtilbud eller skole
 • Henvisning til udredning på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

 

Hvor foregår indsatserne?

Indsatserne omkring dit barn vil meget ofte foregå i dagtilbuddet eller skolen. Der er også mulighed for at mødes på Hillerød Kommunes rådhus.

 

 

Hvordan får du hjælp af PPR?

Henvendelsen til PPR kan ske gennem skolen, dagtilbuddet eller sundhedsplejersken. Forældre, børn og unge (op til 18 år) kan også henvende sig direkte til PPR for råd og vejledning gennem en uforpligtende samtale.

Der er tilknyttet psykologer og logopæder til samtlige dagtilbud, skoler og specialtilbud i Hillerød Kommune, og der er også samarbejde med dagplejen.

Du kan finde kontaktoplysninger på den lokale psykolog eller logopæd og på de øvrige ansatte i PPR herunder.

Kontakt PPR

Hillerød Kommune
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Trollesmindeallé 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 5578
Email: Send en mail til Familier og Sundhed via e-boks i kontaktboksen på denne side, og angiv gerne at den er adresseret til PPR.

Jette Dandanell Boesen, chefpsykolog og PPR-leder, tlf. 7232 5610

Anne Sofie Møller Sparre, psykologfaglig konsulent, tlf. 7232 5611

Annette Vassing, leder af logopædteamet, tlf. 7232 5631

Claus Ryborg, leder af specialpædagogisk team, tlf. 7232 5629

Rasmus Skriver Bonfils, specialpædagogisk konsulent, tlf. 7232 5628

Susanne Dreisig, fyioterapeut, tlf. 7232 5627

Lotte S. Greve-Thomsen, ergoterapeut, tlf. 7232 5514

Susanne Høeg, psykolog for henviste unge, tlf. 7232 5614

Rie Ingemann Jensen, administration, tlf. 7232 5578

 

Kontakt logopæderne her

Kontakt til psykologerne:

Der er PPR-psykologer tilknyttet samtlige dagtilbud og skoler i Hillerød Kommune.

Du kan kontakte den lokale PPR-psykolog gennem dit barns dagtilbud eller direkte til PPR.

Kontaktoplysninger på psykologerne tilknyttet skolerne

Kristine Rask Sonne, telefon: 7232 5616
Sophienborgskolen 0.-7. klasse

Caroline Vedelsby, telefon: 7232 5622
Sophienborgskolen 7.-8. klasse
Johannesskolen: 5.- 9. klasse
Grønnevang Skole, Nødebo afd., HFO

Emma Toke, telefon 7232 5690
Hillerød Vest, afd. Alsønderup: 0.- 6.klasse, HFO  
Hillerød Vest, afd. Ålholm: 7.- 9. klasse (sammen med Helle Marie Olsen)
Den Alternative Skole

Helle Marie Olesen, telefon: 7232 5647
Hillerød Vest, afd. Ålholm: 0.- 6.klasse, HFO
Hillerød Vest, afd. Ålholm 7.- 9.klasse (sammen med Emma Toke)
Johannesskolen: 0.- 4. klasse, SFO

Amalie Degn Tagahashi, telefon: 7232 5581
Hillerødsholmskolen: 7.- 9.klasse
Kompetencenter Grønnevang:
- E-klasser: Indskolingen, 0.- 5. klasse
- C-klasser: Udskolingen, 6.- 9.klasse

Christine Gry Hansen, telefon: 7232 5644 
Hillerødsholmskolen 0.- 2. klasse, HFO

Line Aistrup, telefon: 7232 5531
Hillerødsholmsskolen 3.- 6. klasse, HFO
Marie Mørks Skole 0.- 4. klasse, SFO
Hillerød Privatskole, SFO

Sidsel Marie Thorsen, telefon: 7232 5646 
KonTiki- Børnenes skole, SFO

Line Graff Jespersentelefon: 7232 5516
Frederiksborg Byskole 0.-3. klasse, HFO
Marie Mørks Skole: 5.-9. klasse

Louise Wittendorff Jensen, telefon: 7232 5646
Frederiksborg Byskole 4.-9. klasse

Kasper Dønkjær, telefon: 7232 5534
Grønnevang Skole, afd. Østervang, Udskolingen, 6 - 9.klasse

Anne Mejlby Crenzien, telefon: 7232 5625
Grønnevang Skole, afd. Jespervej, Indskolingen, 0.- 5. klasse, HFO

Julie Ninn-Hansen, telefon: 7232 5613
Kompetencecenter Grønnevang:
- E-klasser: Udskolingen 6.- 9. klasse
- C-klasser: Indskolingen 0.- 5. klasse
Specialklasser på 10. klasseskolen 
Hillerød Dagbehandlingsskole (St. Dyrehave Skole)

Hanne Karkov, telefon: 7232 5613
Specialskolen Skolen ved skoven

Signe Verup, telefon: 7232 5645
Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov: 0.- 9.klasse, HFO
Hanebjerg skole, afd. Uvelse: 0- 6.klasse, HFO
Hanebjerg skole, afd. Gørløse: 0- 6.klasse. HFO                                                                                   

Kit Bodin Schmidt-Andersen, telefon 7232 5533
Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby: 0.- 6.klasse, HFO
Kornmarkskolen, afd. Skævinge: 7.- 9.klasse (sammen med Alice Humøe Bergmann)
Hillerød Lilleskole, SFO

Alice Humøe Bergmann, telefon 7232 5617
Kornmarkskolen, afd. Skævinge: 0.– 6. klasse og HFO
Kornmarkskolen, afd. Skævinge: 7.- 9. klasse (sammen med Kit Bodin Schmidt-Andersen)

Klara Scheuer, telefon 7232 5648
10. klasser på 10. Klasseskolen og erhvervsskolerne
Ullerødskolen (Hillerød Dagbehandlingsskole)

Anne-Mette S. Midtgaard, telefon 7232 5621
Kompetencecenter Vest
Sigerslevøster privatskole

Kontaktoplysninger på psykologerne tilknyttet daginstitutionerne

Charlotte Nüchel, telefon 7232 5532
Eventyrhuset 
Georgs Vugge
Labyrinten
Munkeengen
Lønhuset
Børnehuset Elva  

Emma Toke, telefon 7232 5690
Spiralen 
Dagplejen
Æblehaven

Christine Gry Hansen, telefon 7232 5644 
Børnebyens daginstitution

Line Aistrup, telefon 7232 5531
Georgs Æske 
Gadevang Asyl 
Børnehjørnet ved Hillerød Hospital

Sidsel Thorsen, telefon 7232 5626
Børnehuset Kildedalen 
Klostervangen
Spiren/Lindevej 
Chili
Dagplejen

Maja Petrine Falster, telefon 7232 5689
De Tre Huse
Troldehøjen
Nødebo Børnehus 
Børnestien Clausensvej
Kornvængets børnehave
Grønnevang Børnehus
Børnehuset Gartneriet
Vuggestuen Margrethevej
Vandpytten
Dagplejen

Jeanett Sjøholm, telefon 7232 5613
Specialgrupperne i Lønhuset
Munkeengen
Georgs Æske

Signe Verup, telefon 7232 5645
Dagplejen
Firkløverens børnehuse

Kit Bodin Schmidt-Andersen, telefon 7232 5533
Ny Hammersholt Børnehus
Uvelse Børnehuse

Klara Scheuer, telefon 7232 5648
Myretuen 
Sommerengen
Arresø Børnehus 
Brumbassen 
Nørre Herlev

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her