Lovgivning, rammer og regler i dagtilbud

Her finder du rammer og regler på dagtilbudsområdet. Læs blandt andet vores visitationsregler til dagtilbud, Børne- og Ungepolitikken: Fælles Børn Fælles Ansvar, hvordan vi fører tilsyn i dagtilbud. Du kan også finde kravspecifikation for private institutioner m.m.

 Børne- og Ungepolitikken

Hillerød Kommunes Børne- og Ungepolitik hedder Fælles børn fælles ansvar.

Læs her om Fælles Børn Fælles Ansvar

Sådan fører vi tilsyn i dagtilbud

Pædagogiske konsulenter i dagtilbudsafdelingen, udfører et årligt pædagogisk tilsyn, og mindst et uanmeldt pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

Rammer for tilsyn i dagtilbud i Hillerød Kommune

 Byrådet har i 2016 godkendt rammer for tilsyn i dagtilbud i Hillerød Kommune. 

Forældrebestyrelser

 

Styrelsesvedtægter  for dagtilbudsområdet, vedtaget på Byrådsmøde 27. august 2014. (Tilrettet grundet strukturændring pr. 1. januar 2020)
 

Standard forretningsorden  for dagtilbudsområdet, til brug for forældrebestyrelser.   

Kravspecifikation for private institutioner

Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven § 20. Af loven fremgår det, at Byrådet skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og Byrådet skal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud for aldersgruppen 26 uger til skolestart med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud. 

Hillerød Kommune har på den baggrund udarbejdet en kravspecifikation.

Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som evt. kommende private tilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. kravspecifikationen er en metode til at sikre ligeværdighed, synlighed og gennemskuelighed. Kravspecifikationen indeholder de krav, Hillerød Kommune i forvejen stiller til egne kommunale dagtilbud, og går, som loven understreger, ikke videre end det. 

Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under Dagtilbudsloven, underlagt det kommunale tilsyn. Det medfører at Dagtilbud Børn, i lighed med tilsyn på de kommunale institutioner, på vegne af Byrådet skal gennemføre tilsyn på private institutioner.  

Sprogvurdering i Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune får alle børn tilbudt en sprogvurdering i alderen omkring 3 år. Det gælder uanset, om barnet er indmeldt i et dagtilbud eller passes hjemme – og om barnet har dansk som modersmål eller andetsprog. Vi anvender ministeriets sprogvurderingsmateriale ”Sprogvurdering 3-6” med digital understøttelse via Rambøll – og desuden et supplerende materiale, hvis barnet er ny på dansk.

For børn optaget i et dagtilbud foregår sprogvurderingen i dagtilbuddet, og den bliver foretaget af en pædagog, der allerede kender barnet. Barnets forældre bliver inviteret efterfølgende til en samtale om sprogvurderingens resultater.

Hvis et barn i 3 års-alderen ikke går i dagtilbud, bliver forældrene kontaktet af kommunen med henblik på at lave en aftale om en sprogvurdering i hjemmet. I den forbindelse bliver der også fulgt op med en samtale om barnets resultater.

Bemærk, at det ifølge Dagtilbudsloven (§11 og §12) er obligatorisk at deltage i sprogvurdering og efterfølgende sprogstimulering, hvis sprogvurderingen viser et behov for det. Det gælder både for børn i og uden for dagtilbud. Ved behov kan det være nødvendigt at foretage opfølgende sprogvurderinger og inddrage relevante fagpersoner (fx logopæd).

Året inden skolestart sprogvurderes alle børn, hvor der er bekymring eller usikkerhed omkring den sproglige udvikling. I den forbindelse anvendes det samme materiale "Sprogvurdering 3-6”, hvor opgaverne selvfølgelig er tilpasset den nye aldersgruppe.

 

Børn med dansk som andetsprog

Dagtilbudsloven (§11 og §12) siger, at et barn skal have tilbudt en obligatorisk 30 timers-plads i et dagtilbud, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Barnet er 3 år eller ældre
  • Barnet går ikke i dagtilbud
  • Barnet har dansk som andetsprog
  • En sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter med henblik på udviklingen af det danske sprog

Hvis barnet bliver passet hjemme i alderen omkring 3 år eller senere, vil familien blive kontaktet med henblik på en sprogvurdering – og herefter vil barnet få tilbudt en obligatorisk 30 timers-plads i et dagtilbud, hvis betingelserne er opfyldt.

Frokostordning

 Ifølge dagtilbudsloven kan forældre i dagtilbud fravælge frokostordning. I Hillerød Kommunes dagtilbud stemmer forældrene hvert andet år, om de ønsker frokost ordning.

Frokostordningen er 100% forældrefinansieret, men opkræves via institutionstaksten.

Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud

Læs vores retningslinjer for deltidsplads .

Skoleudsættelse

Her kan du læse om regler for skoleudsættelse, se under punktet skolestart og skoleskift.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her