Daginstitutioner

Skal du skrive op, melde ud eller lave ændringer i dine ønsker til dagpleje, daginstitution eller HFO, skal du benytte den Digitale Pladsanvisning. Læs hvad du skal være opmærksom på ved til- og fraflytning i Hillerød Kommune.

Du kan søge om dagpleje- eller daginstitutionsplads til dit barn, så snart barnet er født.

Selvbetjening 
Digital Pladsanvisning 

  

Hvordan skriver jeg mit barn op?

 Når du skal skrive dit barn op til dagtilbud eller HFO skal du gøre det via Digital Pladsanvisning. 

Læs mere om regler for pasningsgarantien og garantidato i vores visitationsregler.

Hvordan melder jeg mit barn ud, og hvad er opsigelsesvarslet?

Du kan udmelde dit barn via den Digitale Pladsanvisning. 
I Hillerød Kommune er udmeldelsesvarsel - løbende måned plus en måned.

Skal dit barn i privatskole, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for udmeldelsen. 

 Der gælder samme frister for udmeldelse, hvad enten det drejer sig om daginstitution, dagpleje eller HFO.   

For HFO1 gælder det, at der automatisk overflyttes til klub efter 3. klasse, hvis barnet ikke er udmeldt.
  

Opskrivning - når dit barn skal videre fra vuggestue eller dagpleje

Når jeres barn fylder 3 år skal det videre i børnehave. I skal derfor sørge for i god tid, at skrive op til de institutioner, I ønsker at få anvist plads til.

Går jeres barn i integreret institution, overflyttes det automatisk til den pågældende institutions børnehave.

Deltidsplads - ved barsels- og forældreorlov

Gælder fra 1. januar 2019.

Hvis du er på barsels- eller har forældreorlov, kan du benytte dig af tilbuddet om en deltidsplads til dit barn.

Hvis du ønsker, at ansøge om en deltidsplads til dit barn, skal du klikke på
skriv til dagtilbud (til højre på siden).

I din mail oplyser du

  • Forældrenes cpr nr.
  • Barnets cpr nr.
  • Perioden du ønsker deltidsplads.

Du skal også vedhæfte dokumentation for barsel- eller forældreorlov.

Du modtager en bekræftelse fra os i din digitale postkasse, hvor du kan se perioden, du har ansøgt for, samt information om deltidspladsen.
Du er velkommen til at kontakte os i Pladsanvisningen for mere information.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om deltidsplads, før dit barn har fået en plads i et dagtilbud. Du skriver dit barn op til en plads via Digital Pladsanvisning.

Læs mere om kriterierne i vores retningslinjer , hvis du vil benytte dig af en deltidsplads.

Er mit barn sikret en plads og hvad er visitationsreglerne?

Hillerød Kommune har pasningsgaranti. Når barnet kommer direkte fra barsel (26 uger), skal du sende din ansøgning senest otte uger inden din behovsdato, og er så garanteret en plads senest fire uger efter din behovsdato. 

I andre situationer kan du få dit barn passet senest tre måneder efter, du har søgt om en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. 

Se visitationsreglerne for yderligere information. 

Hvornår kan vi forvente at få et tilbud om institutionsplads?

Jeres barn vil som hovedregel få tilbud om plads i dagtilbud cirka to til tre måneder før start.

Går jeres barn allerede i et dagtilbud i Hillerød Kommune, og har I ønsket at skifte til en anden institution i kommunen, vil I modtage et tilbud, når og hvis der bliver ledig kapacitet i den ønskede institution.

I vil modtage tilbuddet digitalt, hvis I har NEM ID, og hvis I er fritaget for dette, kommer brevet med almindelig post. 

Skal I flytte til kommunen?

 Velkommen til Hillerød Kommune.

Som tilflytter kan du her læse om flere punkter, som vi mener er relevante for dig at vide.

Så snart du ved, hvornår I flytter til kommunen, kan du skrive dit barn op til en institutionsplads, dette gør du via den Digitale Pladsanvisning.
Læs vores visitationsregler så du kender til kriterierne for pasningsgarantien.

Ønsker I en plads til jeres barn tidligere end 3 måneder fra opskrivningsdatoen, forsøger vi så vidt muligt at imødekomme jeres ønske, dog skal I vide at garantidatoen er tre måneder fra opskrivningsdatoen. 

Kommer dit barn direkte fra barsel, skal det skrives op 2 måneder før behovsdatoen, og er så garanteret en plads senest 4 uger efter behovsdatoen.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Pladsanvisningen.

Skal I flytte fra kommunen?

Hvis I flytter fra Hillerød Kommune til en anden kommune,  skal du selv melde dit barn ud af institution.
Du kan udmelde dit barn via den Digitale Pladsanvisning. Udmeldelsesvarsel er løbende måned plus en måned.

Flytter I så hurtigt, at det ikke er muligt at overholde den gældende opsigelsesvarsel, kan i kontakte Pladsanvisningen, for at høre om muligheden for at udmelde med kortere varsel.

Hvis du ønsker, at dit barn fortsætter i sin institution i Hillerød Kommune efter flytningen, er der frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen.
Du kan læse mere om denne mulighed under pasning i anden kommune, eller kontakte pladsanvisningen for mere information. 

Kan mit barn have institutionsplads i en anden kommune?

Flytter du fra kommunen, kan dit barn fortsat beholde sin dagtilbudsplads i Hillerød Kommune.   

Det vil være den kommune I flytter til, som derefter opkræver forældrebetalingen.

Forældrebetalingen vil ikke være den samme, som du hidtil har betalt for dit barns dagtilbud i Hillerød Kommune og heller ikke det samme, som det koster at have et dagtilbud i tilflytningskommunen.  

Tilflytningskommunen kan oplyse dig, hvad det vil koste at bevare pladsen i Hillerød. 

Vælger du senere at tage imod et dagtilbud i din nye kommune, skal du huske at udmelde dit barn af dagtilbuddet i Hillerød Kommune efter de gældende udmeldelsesregler. 

Ønsker du dagtilbud til dit barn i Hillerød Kommune, selvom du bor i anden kommune, kan dit barn kommer på venteliste til et dagtilbud i Hillerød Kommune efter samme regler som de børn, der bor i kommunen. 

 

HFO

I Hillerød Kommune hedder vores fritidsordninger HFO, Hillerød Fritidsordning.

De tre HFO-tilbud

Tidlig HFO er et tilbud for børn som kommer fra børnehave, og skal begynde i skole. Tilbuddet er gældenden fra 1. maj til 31. juli. Er dit barn indmeldt i Tidlig HFO, overflyttes det automatisk til HFO1 pr. 1. august.

HFO1
er svarende til vores tidligere SFO, og dette tilbud er gældende for børn fra 0. til 3. klasse.

HFO2 er svarende til vores tidligere klubtilbud, og dette er gældende fra 4. klasse og op.

Andre regler i Uvelse
I Uvelse starter børnene først i HFO1 når de starter i skole, forældrene skal selv skrive op via skoleindskrivningen eller Digital Pladsanvisning. Skolestart er når barnet fylder 6 år.

HFO1 - Skal dit barn starte i skole?

Hvis dit barn skal i folkeskole, og I ønsker en plads i HFO1, skal I opskrive digitalt til dette.
Du kan opskrive på to måder, enten via skoleindskrivningen, eller du kan skrive op via Digital Pladsanvisning.
Dit barn vil herefter automatisk blive udmeldt af kommunal daginstitution. 

Hvis dit barn ikke skal gå i HFO1, så skal du selv sørge for at udmelde digitalt af daginstitutionen. 

Hvis dit barn skal i privat skole, skal du selv sørge for at udmelde digitalt af daginstitutionen - det ikke er nok at sige det i institutionen eller til skolen. 

HFO2 - skal dit barn i 4. klasse efter sommerferien?

Hvis dit barn går i HFO1 bliver det automatisk overflyttet til HFO2 pr. 1. august.

Hvis dit barn ikke er indmeldt i HFO1, skal du selv skrive dit barn op til HFO2 via Digital Pladsanvisning, hvis dit barn skal benytte tilbuddet.

Hvis dit barn går i en privat SFO, skal du selv skrive dit barn op til HFO2 via Digital Pladsanvisning, hvis dit barn skal benytte tilbuddet.

HFO2 tilbuddet er målrettet børn i 4. til 7. klasse, men det er også muligt for ældre børn at benytte tilbuddet. Dit barn udmeldes ikke automatisk af HFO2.

Udmeldelsesvarsel for HFO2 er løbende måned plus en måned. Du skal melde ud via Digital Pladsanvisning.

Har du øvrige spørgsmål vedrørende HFO2 og ungdomsklub kan du kontakte til Skoleafdelingen.

Du kan læse mere om de enkelte HFO-tilbud her.

Skal dit barn skifte skole?

Skal dit barn skifte skole og gå i HFO, skal du opskrive digitalt til HFOén - det er ikke nok at sige det til skolen. 
Derudover skal du give skolen besked, omkring skoleskiftet.

Er dit barn allerede indmeldt i en HFO, vil Pladsanvisningen efter din opskrivning via Digital Pladsanvisning, overflytte dit barn til den nye HFO.
Du behøver derfor ikke udmelde fra den tidligere HFO.

Flytter dit barn fra folkeskole til privatskole - skal du selv udmelde barnet af HFO, efter de gældende regler.

Alle opskrivninger og udmeldelser skal foregå via Digital Pladsanvisning. 

Har du øvrige spørgsmål vedrørende skoler og HFO, kan du kontakte Skoleafdelingen. Du kan læse mere om de enkelte HFO-tilbud her.

Lukkedage

 Lukke dage i daginstitutioner 

Der er fire centralt fastlagte lukkede dage.

Grundlovsdag (her tilbydes ikke alternativ pasning).
Juleaftensdag (her tilbydes alternativ pasning).

Dagen efter Kristi Himmelfart
Den 31. december


Der er der lukkedage i alle daginstitutioner mellem jul og nytår.

Derudover er der fastlagt 3 lukkedage, hvert område- eller selvejende institution planlægger selv hvornår disse bliver afviklet.  

  
 Lukke dage i dagplejen 

Der er fire centralt fastlagte lukkede dage.

Grundlovsdag (her tilbydes ikke gæstepleje).
Juleaftensdag (her tilbydes ikke gæstepleje).

Dagen efter Kristi Himmelfart
Den 31. december

Eventuel alternativ pasning (gæstedagpleje) på disse og andre dage, vil blive meldt ud af Dagplejen.

 

Lukkedage i HFO - Hillerød Fritidsordning

HFO1- lukkedage finder du her 

HFO2 - lukkedage, kan du finde på HFOéns egen hjemmeside.

 

Baggrunden for lukkedage

Lukkedage i Hillerød Kommunes daginstitutioner og selvejende daginstitutioner med driftsaftale med Hillerød Kommune

Som led i kommuneaftalen for 2009 har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftalt, at løsrevne lukkedage i daginstitutioner skal afskaffes. Regeringen og KL er enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt, at daginstitutioner i de enkelte kommuner holder åbent i f.eks. ferieperioder, hvor fremmødet af børn er lavt. 

Kriterier for lavt fremmøde

I henhold til kommuneaftalen kan daginstitutionerne holdes lukket på dage med lavt fremmøde. Hillerød Kommune har fastsat følgende kriterier for lavt fremmøde. Fremmøde på 15 % eller der under anses for et lavt fremmøde. Fremmødeprocenten opgøres som den procentdel af de indskrevne børn, som tilmeldes alternativ pasning på lukkedage eller som procentdel af de indskrevne børn, som møder op på åbnedage.

Centralt besluttede lukkedage – gældende for alle institutioner i kommunen

Hillerød Kommune er forpligtet til at anvise alternativt pasningstilbud på de centralt besluttede lukkedage for børn, hvis forældre har behov for det. Det kan eksempelvis være, hvis begge forældre skal på arbejde. Alternativt pasningstilbud vil, på de centralt besluttede lukkedage, primært blive tilbudt i en institution med en central placering i Kommunen.

Ifølge dagtilbudsloven (se vejledning om dagtilbud stk. 194) er Hillerød Kommune ikke forpligtet til at tilbyde alternativ pasning d. 5. juni og 24. december.

Øvrige lukkedage i den enkelte daginstitution

For områdeinstitutioner gælder følgende
Er der i den enkelte områdeinstitution yderligere dage med lavt fremmøde (se definition herover), kan områdebestyrelsen i samarbejde med ledelsen i det pågældende område beslutte, hvilke dagtilbud der holdes lukket. Områdeinstitutionen er i så fald forpligtet til at anvise alternativ pasning for børn, hvis forældre har behov for det. Dette vil ske i et dagtilbud i området. Hvert dagtilbud skal orientere om områdets lukkedage på institutionens hjemmeside eller via Børneroden.

For selvejende daginstitutioner gælder følgende
Er der i den enkelte selvejende daginstitution yderligere dage med lavt fremmøde (se definition herover), kan forældrebestyrelsen i den pågældende daginstitution beslutte, at daginstitutionen holdes lukket. Daginstitutionen er i så fald forpligtet til at anvise alternativ pasning for børn, hvis forældre har behov for det. Dette kan evt. ske ved et samarbejde med de øvrige selvejende daginstitutioner. Hver selvejende daginstitution skal orientere om yderligere lukkedage på institutionens hjemmeside eller via Børneroden.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS