Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet afgør uenigheder mellem lejere i alment byggeri og udlejer. Beboerklagenævnets sekretariat har åben hver dag fra kl. 10 - 11 for telefoniske henvendelser på telefon 7232 1134. Det koster 147 kr. i 2021 at få behandlet en sag, jf. den almene lejelovs §102, stk. 1.

Hvilke lejemål kan Beboerklagenævnet behandle?

•Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation.
•Almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en amtskommune.
•Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution.

Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet? 

•Formalia i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser.
•Uenighed om boligens stand ved indflytningen.
•Frister for udlejers udførelse af arbejder i det lejede.
•Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede.
•Uenighed om vedligeholdelse og istandsættelse.
•Uenighed om lejers pligt til at tilbagebetale beboerindskud.
•Uenighed om lejers betaling for varme, vand m.v.
•Uenighed om lejers betaling for fællesantenner.
•Uenighed om lejers ret til fremleje, til bytte og til fortsættelse af lejemål.
•Husordensovertrædelser.
•Lovligheden af beslutninger, der er truffet af beboerdemokratiske organer.
•Uenighed om anvisning af almene familieboliger.

Beboerklagenævnets sekretariat kan give råd om, hvilke sager Beboerklagenævnet kan afgøre.

Hvordan indbringes en sag for Beboerklagenævnet

Sager til nævnet skal være skriftlige, og der skal vedlægges kopi af den underskrevne lejekontrakt og den nødvendige dokumentation, fx. varmeregnskab eller lignende. Anfør venligst en mailadresse, da vi hovedsaglig er elektroniske.

Det koster 147 kr. i 2021 at få behandlet en sag. Beløbet indsættes på konto 4319 11970524. Ved betaling anføres lejemålets adresse og "Beboerklagenævn". Sagen skal mailes til:

huslejenaevn@hillerod.dk 

eller sendes til:

Hillerød Kommune
Beboerklagenævnet
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Beboerklagenævnets sagsbehandling

Når Beboerklagenævnet modtager en sag til behandling, og gebyret er indbetalt, sender nævnet klagebrevet sammen med bilagene til den anden part for at denne kan komme med sine bemærkninger til klagen. Dette skal ske senest 1 uge efter at nævnet har modtaget sagen.

Modparten skal sende sin udtalelse til Beboerklagenævnet inden 2 uger. Denne frist kan forlænges af nævnet, hvis der er særlige omstændigheder, der taler for det. Hvis en af parterne ikke sender sin udtalelse til Beboerklagenævnet inden svarfristen er udløbet, kan det komme denne til skade, da nævnet kan fortolke tavsheden til fordel for modparten og navnlig lægge dennes fremstilling til grund for afgørelsen.

Beboerklagenævnet har ret til at kræve nødvendige oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private. Nævnet fastsætter en frist, (normalt højst 2 uger) for besvarelse af de spørgsmål, nævnet stiller til sagens parter eller andre.

Nævnet foretager ofte besigtigelse af lejemålene, og sagens parter bliver indkaldt til besigtigelsen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan desuden indkaldes til at afgive forklaring.

Beboerklagenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor nævnet har modtaget svar eller hvor svarfristerne er udløbet. Når Beboerklagenævnet har afgjort sagen, får parterne tilsendt en skriftlig afgørelse med begrundelse for afgørelsen.

Beboerklagenævnets afgørelse kan indbringes for boligretten. Dette skal ske senest 4 uger efter, at nævnets afgørelse er meddelt parterne. Afgørelser om advarsler kan dog ikke indbringes for retten.

 

Lovgivning

Beboerklagenævnet i Hillerød Kommune er nedsat i medfør af § 96 i lov om almene boliger, se lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010.

 

Hvem er medlem af Beboerklagenævnet i Hillerød Kommune?

•Formand, Bente Jensen, cand.jur.

•Lena Andersen, Boligselskabet Nordsjælland, repræsentant for boligselskaberne/udlejerne 

•Kurt Andersen, Lejernes LO, repræsentant for lejerne

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her