Endelig vedtagelse af lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård

01-09-2020

Hillerød Byråd har den 26. august 2020 endeligt vedtaget lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård.

Se Lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård her

Se høringsnotat vedr. lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård her

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om flere boliger i Skævinge med henblik på at styrke lokalområdet. Det er endvidere et mål at skabe et varieret boligområde med en stærk grøn struktur, mulighed for individualitet i byggestil og nem adgang til grønne fællesarealer.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for etablering af et nyt boligområde med en blanding af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Den skal anvise vejforsyning til boligområdet fra Borupvej og give mulighed for at etablere et regnvandsteknisk anlæg. Lokalplanen skal ligeledes give mulighed for etablering af et rekreativt område og for etablering af en støjvold mod Borupvej.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage en række ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se ændringerne i høringsnotatet samt i lokalplanens afsnit "Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse".

Binding

Vedtagelsen af lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 29. september 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

 

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her