Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2018-2021

26-04-2019

Hillerød Byråd har den 24. april 2019 endeligt vedtaget Spildevandsplan 2018-2021 for Hillerød Kommune.

 Spildevandsplanen med tilhørende miljøvurdering kan ses her:

 

Spildevandsplan 2018-2021

Bilag til Spildevandsplan 2018-2021 

 

Spildevandsplan 2018-2021 giver en status for spildevandsområdet og beskriver, hvordan byrådet i Hillerød Kommune ønsker, at udviklingen på spildevandsområdet i kommunen skal ske.

Planen omhandler i blandt andet:

  • En ny strategi for delvis separering af regnvand, der er besluttet af byrådet.
  • Områder hvor Hillerød Spildevand i perioden 2018-2021 anvender den nye strategi og sætter gang i projekter med separering af vejvand.
  • Ejendomme i det åbne land, der skal etablere en forbedret rensning af husspildevand.
  • Områder hvor der gives mulighed for at ophæve tilslutningsret og -pligt for regnvand.
  • Områder, hvor Hillerød Spildevand forventer at skulle kloakere.
  • En ny strategi for, hvordan Hillerød Kommune kan tilpasses til mere regnvand i fremtiden som følge af klimaforandringerne.

Forslag til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 2. november - 28. december 2018, og der har været afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.
Vedtagelsen af spildevandsplanen kan indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder, efter at beslutningen er offentliggjort.

 

Miljøvurdering

Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet. Miljørapporten er vedlagt som bilag 27 i Bilag til spildevandsplan 2018-2021.

 

Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelse af miljøvurderingen.

 

Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Klageberettigede er jf. lovens § 50:

  • miljø- og fødevareministeren,
  • enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hillerød Kommune. Hvis Hillerød Kommune fastholder afgørelsen, Hillerød Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Hillerød Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk

Offentliggjort den 26. april 2019.

 

 

Siden blev senest opdateret d. 26-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS