Lokalplan for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs i høring

29-11-2019

Hillerød Byråd har den 27. november 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 i høring.

Formålet med lokalplanen er at give Ullerød SuperBrugs mulighed for at udvide butikken med 1.085 m2 til et samlet areal på 4.225 m².

SuperBrugsens projekt indeholder nye parkeringsarealer, en vaskehal og en centerløsning med flere butikker på SuperBrugsens areal. Den eksisterende lokalplan giver maksimalt mulighed for at opføre 3.500 etagemeter til dagligvarer.

Lokalplanen udvider den maksimale ramme for dagligvarer fra 3.500 m2 til 5.200 m2 (de sidste 200 m2 er til personalefaciliteter).

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Se forslag til lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød Superbrugs her

I forbindelse med igangsætning af planerne har der været en indledende dialog om projektet, hvor det har været muligt at komme med høringssvar. Du kan se alle høringssvar i notatet nedenfor:

Høringsnotat fra forhøring af lokalplan 417 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 

 
Indhold i Kommuneplantillægget

Tillægget til Kommuneplanen indeholder ændringer for SuperBrugsens bruttoetageareal og for den samlede ramme for dagligvarer i bydelscentret.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde VB.C.2, som udlægger området til Bydelscenter, dvs. butikker, boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Den maksimale butiksstørrelse er 3.900 m2 for dagligvarebutikker og 250 m2 for udvalgsvarebutikker. Af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, jf. retningslinje 1.10.4 og 1.10.5, er der i bydelscentret mulighed for et maksimalt bruttoetageareal til dagligvarebutikker på 3.900 m2 og 1.100 m2 udvalgsvarebutikker.

Kommuneplantillægget udvider den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer fra 3.900 m2 til 5.000 m2 plus op til 200 m2 til personalefaciliteter og det maksimale bruttoetageareal til dagligvarebutikker inden for bydelscentret ændres fra 3.900 m2 til 5.200 m2.

Se forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 her

 
Høringsperiode

Planforslagene er i høring fra den 2. december 2019 til den 27. januar 2020.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 16. januar 2020 kl. 17.00. Mødet bliver holdt i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 27. januar 2020.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillæg, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 417 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 417 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 72322141, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00

Siden blev senest opdateret d. 06-12-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her