Projekt om frilægning af en del af Teglværksgrøften skal ikke miljøvurderes

28-08-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litre f, Anlæg af vandveje.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Projektet omhandler en frilægning af del af Teglværksgrøften. Projektstrækningen udgør 350 m og omhandler udlægning af 5 m3 gydegrus (85 % nøddesten, 16-32 mm og 15 % singels 32-64 mm). Den forventede anlægsperiode er få dage inden for september til november 2019.

Projektet er af en sådan ringe størrelse og omfang, og medfører ikke en væsentlig ændring i den eksisterende arealanvendelse. Det vurderes samtidig, at projektet ikke vil påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, hverken i anlægs- eller driftsfasen, da der er ca. 250 m til nærmeste natura 2000-område, Gribskov.

Ydermere er projektstrækningen beliggende ca. 10 m fra fredningen, Frederiksborg Slot, og det vurderes ligeledes at dette område ikke påvirkes af projektet i væsentlig grad.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 25. september 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. frilægning af del af Teglværksgrøften her 

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2145 eller pr. mail lisga@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 28-08-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS