Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af to vejkryds og udvidelse af Overdrevsvejen m.m.

30-01-2018

Hillerød Kommune har afgjort, at projektet om etablering af to vejkryds og udvidelse af Overdrevsvejen ved Nyt Hospital Nordsjælland, samt håndtering af afvanding herfra i to regnvandsbassiner samt nedlæggelse af eksisterende regnvandsbassin, kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkninger på miljøet.

Anmeldelsesskema VVM-screening

Bilag 1 - Favrholm projekt og ydelsesbeskrivelse

VVM-screening og myndighedsvurdering

Afgørelse af VVM-screening

Hillerød Kommune har gennemført en VVM-screening for projektet og afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Resultatet af VVM-screeningen ses i afgørelsen ovenfor. VVM-screeningen er gennemført efter Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10.maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 27. februar 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/.

Siden blev senest opdateret d. 03-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS