Restaurering i Kollerød Å – offentliggørelse af afgørelser iht. vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven

05-07-2018

Allerød Kommune og Hillerød Kommune offentliggør hermed tilladelser til restaurering af Kollerød Å. Tilladelserne meddeles for at sikre, at der kan iværksættes tiltag i vandløbet, der bidrager til at sikre, at kommunerne opfylder krav om god økologisk tilstand i Kollerød Å iht. statens vandplan 2009-2015.

En del af Kollerød Å er i statens vandplan udpeget til at skulle gennemgå en restaurering for at forbedre miljøet i vandløbet. Projektstrækningen udgør kommunegrænse og en strækning i Allerød Kommune. Projektet omfatter udskiftning af vandløbsbund samt udlægning af gydegrus, skjulesten og træ. Projektforslaget forventes ikke at give ændrede afvandingsforhold.

Kommunen har med denne offentliggørelse besluttet at godkende restatureringsprojektet iht. til vandløbsloven. Da Kollerød Å er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, meddeles der endvidere dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til gennemførelse af projektet, da kommunerne vurderer at projektet vil forbedre tilstanden i Kollerød Å til gavn for flora og fauna.

Kommunerne har i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om, at restaurering af Kollerød Å ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at restaurering af åen dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM pligt).

Afgørelserne kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det betyder, at klagefristen udløber den 2. august 2018.

En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Se de fulde afgørelser, vvm-screeningsskema og detailprojekt i bilag herunder:

Afgørelse - tilladelse efter vandløbsloven

Afgørelse - dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Afgørelse - VVM-screnning

VVM-screeningsskema - restaurering Kollerød Å

Detailprojekt - restaurering Kollerød Å

 

 

Siden blev senest opdateret d. 17-09-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS