Lokalplan for 445 for daginstitution på Roskildevej i høring

28-09-2018

Hillerød Byråd har den 26. september 2018 godkendt at sende forslag til lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 i høring.

Forslag til lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej

Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017


Baggrunden for lokalplanen er, at befolkningsprognose 2017 og pasningsprognose for de 0-5 årige viser, at der er behov for en kapacitets udvidelse af børnepasningsområdet. På den baggrund besluttede Hillerød Byråd den 21. juni 2017 at igangsætte en lokalplan for etablering af en ny daginstitution på Roskildevej (matrikel nr. 1 uv, Trollesminde). Området er i dag omfattet af lokalplan 350 for Trollesminde Kontorpark.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at opføre en daginstitution. Lokalplanen udlægger en byggezone, hvor den nye daginstitution må opføres. Daginstitutionen bliver ca. 2.000 m2. Byggezonen er på ca. 4.000 m2, og på det resterende areal opføres legeplads. Grundens samlede areal er 10.000 m2, og det resterende areal udlægges til parkering og friareal/opholdsareal til brug for daginstitutionen.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Området er i Kommuneplan 2017 udpeget til erhvervsområde til kontor og serviceerhverv i kommuneplanramme EO.E.1 med en maks. miljøklasse på 1. Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017, hvor området får en ny ramme, som ændrer rammens anvendelse til også at rumme offentlig service (undervisning og daginstitution), samt en højere miljøklasse på 2.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 28. september 2018 til den 23. november 2018.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19-21. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 23. november 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 445 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 445 og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2145, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 14.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 17.00 og fredag fra kl. 10.00 – 12.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS