Lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord og tilhørende kommuneplantillæg i høring

26-03-2018

Hillerød Byråd har den 21. marts 2018 godkendt at sende forslag til lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord, forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 samt udkast til udbygningsaftale i høring

Forslag til lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord

Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017

Udkast til udbygningsaftale

 

Baggrunden for at udarbejde lokalplan 439 med tilhørende kommuneplantillæg er et ønske om flere boliger i Uvelse med henblik på at styrke lokalområdet.

Planområdet er beliggende i den nordlige del af Uvelse by mellem eksisterende boliger ved Kornvænget, Uvelse Å og Uvelse renseanlæg. Området udgør ca. 6,9 hektar og er beliggende i landzone. Med lokalplanen vil de ca. 5,3 hektar, som udlægges til boligområde, blive overført til byzone.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 fremrykker tidsrækkefølgen for udviklingen af boligområdet fra 2021-2024 til 2017-2020. Fremrykning af rækkefølgen er betinget af, at der er indgået udbygningsaftale om infrastruktur, jf planlovens §21b. Med tillæg nr. 3 foreslås bestemmelser for rammeområde UV.LS.B.6 fastholdt, dog hæves det maksimale antal etager fra 1½ til 2. Der udlægges desuden et nyt rammeområde UV.LS.F.1 til rekreativt område nord for boligområdet. En mindre del af det eksisterende rammeområde for Uvelse renseanlæg indgår fremadrettet i UV.LS.F.1. Udpegningen særligt værdifuldt landbrugsområde reduceres for den del af arealet, som er omfattet af kommuneplantillægget.

Lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord giver mulighed for en udstykning til boligbebyggelse, som en afrunding på Uvelse by. Der etableres vejadgang fra nordvest via en forlængelse af Lystrupvej. Nord for boligbebyggelsen etableres et regnvandsbassin, som udformes som et rekreativt område.

En mindre del af den eksisterende Lokalplan 34 for Uvelse renseanlæg erstattes af lokalplan 439 ved dennes endelige vedtagelse.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Udbygningsaftale
HHM A/S har ønsket at indgå en udbygningsaftale efter planlovens §21b mellem Hillerød Kommune og HHM A/S. I udkast til aftalen forpligter HHM A/S sig til på nærmere aftalte vilkår at forlænge Lystrupvej fra Damtoften frem til lokalplanområdet og til at finansiere anlæg af forlængelsen. Vejen overtages af Hillerød Kommune som offentlig vej. Udbygningsaftalen muliggør fremrykning af rækkefølgebestemmelsen for rammeområde UV.LS.B.6, som indgår i tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017. Udkast til udbygningsaftale offentliggøres sammen med planforslagene.

Høringsperiode
Planforslaget er i høring fra den 5. april 2018 til den 31. maj 2018.

 

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde mandag den 7. maj 2018 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Uvelse Fritids Center, Gørløsevej 6A, 3550 Slangerup. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 31. maj 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 439
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 439.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2134, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS