Lokalplan 438 for Åmosevej 19 i høring

23-03-2018

Hillerød Byråd har den 21. marts 2018 godkendt at sende forslag til lokalplan 438 for Åmosevej 19 i høring.

Forslag til lokalplan 438 for Åmosevej 19 i Hillerød By


Baggrunden for igangsætningen af lokalplanen er, at ejeren af Åmosevej 19 ønsker en ny lokalplan, som tillader, at ejendommen på matriklen kan anvendes til boligformål, herunder private kollegie- og ungdomsboliger eller institution med op til 14 boligenheder. I den nuværende lokalplan, lokalplan nr. 291 ”Et område ved Åtoften”, er det bestemt, at ejendommen anvendes til offentlige formål, rådgivning og institution for børn og unge, samt kontorvirksomhed.

Oprindeligt blev ejendommen i år 2002 opført til Børnehotel/Ungecenter af CL Ejendomme A/S som følge af lejeaftale med daværende Frederiksborg Amt. I år 2007 blev lejeaftalen overført til Hillerød Kommune, som fortsatte den til juni 2013. I juni 2015 opnåede CL Ejendomme A/S dispensation fra Hillerød Kommune til at indrette et midlertidigt opholdssted for flygtninge og etablere 14 værelser på ejendommen. Dispensationen er højst gældende til den 1. juni 2020, og er givet på baggrund af planlovens § 5, stk.1. Hillerød Kommune har pr. 1. maj 2015 lejet ejendommen til boliger for flygtninge. Hillerød Kommune er udtrådt af lejeaftalen pr. 15. januar 2018.

Den nye lokalplan har to overordnede formål:

  • at sikre områdets anvendelse til boligformål, herunder mulighed for kollegie- og ungdomsboliger, socialpædagogisk bosted, opholds- og bosted for børn og unge samt voksne og ældre eller tilsvarende boligformål.
  • at sikre evt. ny bebyggelse tilpasses det omkringliggende miljø. Bestemmelserne i den nye lokalplan for Åmosevej 19 lægger sig op ad de bestemmelser i lokalplan 291, som hidtil har gjort sig gældende, og som fortsat gælder for resten af nabobebyggelsen omkring Åmosevej og Åtoften.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 25. marts til den 29. april 2018.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 12. april 2018 kl. 17.00 – 18.00. Mødet bliver holdt på Åmosevej 19. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 29. april 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 438
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 438.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. 7232 2124, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS