Lokalplan 438 for Åmosevej 19 endelig vedtaget

24-09-2018

Hillerød Byråd har den 29. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan 438 for Åmosevej 19.

Lokalplan 438 for Åmosevej 19 i Hillerød By

Høringsnotat vedr. lokalplan 438


Baggrunden for igangsætningen af lokalplanen er, at ejeren af Åmosevej 19 ønsker en ny lokalplan, som tillader ny anvendelse. I den nuværende lokalplan, lokalplan nr. 291 ”Et område ved Åtoften”, er det bestemt, at ejendommen anvendes til offentlige formål, rådgivning og institution for børn og unge, samt kontorvirksomhed. Den nye lokalplan har to overordnede formål:

1) At sikre områdets anvendelse til boligformål, herunder mulighed for kollegie- og ungdomsboliger, socialpædagogisk bosted, opholds- og bosted for børn og unge samt voksne og ældre eller tilsvarende boligformål.

2) At sikre evt. ny bebyggelse tilpasses det omkringliggende miljø.

Bestemmelserne i den nye lokalplan for Åmosevej 19 lægger sig op ad de bestemmelser i lokalplan 291, som hidtil har gjort sig gældende, og som fortsat gælder for resten af nabobebyggelsen omkring Åmosevej og Åtoften.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage en række ændringer i lokalplanen i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se alle ændringer i den samlede indstilling i høringsnotatet.

 

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 438 for Åmosevej 19 medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 10. oktober 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS