Lokalplan for sommerhusområde i Nødebo og tilhørende kommuneplantillæg 4 i høring

26-04-2018

Hillerød Byråd har den 25. april 2018 godkendt at sende forslag til Lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 i høring.

Forslag til lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017, rammeområde NB.B.8


Hovedformålet med lokalplanen er, at området overgår fra sommerhusområde til helårsbeboelse. Et andet primært formål er at bevare områdets nuværende kvaliteter. Det gælder det grønne, lave og enkle præg i området med relativt store grunde langs grønne veje og den - i manges øjne - charmerende sommerhusarkitektur. Det er intentionen, at områdets kvaliteter og kulturmiljø videreføres i det nye byområde. I lokalplanen er det ligeledes formålet at fastholde de landskabelige kvaliteter, og at bebyggelsen tilpasses disse. Esrum Sø og skoven Nødebo Holt har stor landskabelig værdi og er stærke karaktertræk for området. Et andet vigtigt tema i lokalplanen er klimasikring. Lokalplanområdet ligger i samme kote som overfladen på Esrum Sø, og i fremtiden forventes mere regn, hvilket gør, at der er risiko for oversvømmelser. Lokalplanområdet er omfattet af Nødebo Holt Pumpelaug, der regulerer grundvandsstanden. Dette er reguleret af vandløbslov og ikke af lokalplanen.

Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der afholdt møder med repræsentanter fra grundejerforeninger i området og Nødebo Lokalråd. Forvaltningen har modtaget ønsker fra grundejerrepræsentanterne og lokalrådet. Ligeledes har repræsentanterne og lokalråd indsendt høringssvar til Kommuneplan 2017 med ønsker om en øget bebyggelsesprocent og højde. Forvaltningen har vurderet og drøftet ønskerne med repræsentanterne og medtaget dem i lokalplanforslaget.

Sideløbende med den politiske behandling af lokalplanforslaget, har forvaltningen modtaget høringssvar fra beboere i området, som ikke tilslutter sig de nye bestemmelser i lokalplanforslaget, hvilket tages med i den videre proces.

De bestemmelser, som er ændret i forhold til de nuværende bestemmelser i gældende ’Byplanvedtægt 41 for Nødeboområdet’, vil blive temaer i høringsperioden og ved borgermødet, hvor der er mulighed for at debattere dem.

Væsentlige ændringer i forslag til lokalplan 437 i forhold til gældende bestemmelser er:

  • Bebyggelsesprocenten er ændret fra 15 til 25. Der tillades maks. 250 m2 boliger uanset om bebyggelsesprocenten ikke overstiger 25.
  • Maksimal højde er ændret fra 1 etage til 1,5 etage. Bygges i 1,5 plan må højden maks. være 7 meter, og det skal være med symmetrisk saddeltag.
  • I lokalplanforslaget er det tilladt at opsætte hegn/plankeværk i naboskel, hvis det er i naturmaterialer. I de nuværende bestemmelser gælder, at hegn skal være levende hegn både mod vejskel og i naboskel. Der skal fortsat være levende hegn mod vejskel.
  • Afstand fra bebyggelse til naboskel er ændret. I dag skal der være minimum 5 meter fra beboelseshus til naboskel. I lokalplanforslaget er det minimum 2,5 meter. Når det gælder carport, garage, udhus eller lignende er det i lokalplanen foreslået, at disse kan opføres mindre end 2,5 meter fra naboskel. I dag gælder, at disse bygninger skal placeres minimum 2,5 meter fra skel.
  • Eksisterende bestemmelse om, at der minimum skal være 5 meter til vejskel er fortsat gældende.
  • Klimasikring. I dag er der et maks. på gulvkotens højde. I forslaget er der i stedet fastsat en minimums gulvkote, som skal være med til at klimasikre husene, når der bygges nyt.

Indhold i kommuneplantillæg 4
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme NB.B.8, som udlægger området til åben-lav boligområde med en bebyggelsesprocent på 25 og maksimalt 1 etage. Med tillæg nr. 4 foreslås bestemmelser for rammeområde NB.B.8 fastholdt, dog hæves det maksimale antal etager fra 1 til 1,5 med en max. højde på 7 m.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring i 8 uger fra den 1. maj 2018 til den 26. juni 2018.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 7. juni 2018 kl. 17.00 – 19.00. Mødet bliver holdt på Nødebo Kro, Nødebovej 26. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 26. juni 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 437
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 437.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2123, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS