Lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21 vedtaget

04-06-2018

Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 endeligt vedtaget lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21 samt Kommuneplantillæg nr. 2.

Lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017

Høringsnotat


Baggrunden for/formålet med lokalplanen er at udlægge den tidligere erhvervsgrund til boliger, herunder etageboliger og rækkehuse. Derudover at fastlægge placering af bebyggelse i lokalplanområdet, samt at sikre at det nye boligbyggeri tilpasses omgivelserne med hensyn til placering, udformning og skyggegener.

Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden den 28. december 2017 til den 22. februar 2018. Der blev holdt et borgermøde den 18. januar 2018 på Hillerød Rådhus.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, har byrådet besluttet at foretage nogle ændringer 
Tilbygningen ud mod Jespervej er fjernet for etagebebyggelsen for at sikre bedre dagslys for naboen i nr. 29. Derudover bliver kvistene ud mod nabo i nr. 29 fjernet og erstattet af velux-vinduer for at undgå indbliksgener. Rækkehusene opføres i 1 etage i stedet for 2 etager, samtidig med at byggefeltet rykkes ca. 2 meter mod vest. Hertil er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i den endelige lokalplan.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 436 medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 3. juli 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS