Lokalplan for boligområde ved Baunetgården i Alsønderup vedtaget

01-06-2018

Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 endeligt vedtaget lokalplan 424 for boligområde ved Baunetgården.

Lokalplan 424 for boligområde ved Baunetgården

Høringsnotat lokalplan 424

Partshøring

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et nyt boligområde med op til 26 åben-lav boliger samt at give mulighed for boligformål på Baunetgården. Lokalplanområdet omfatter også den østlige del af boldbanen til Hillerød Vest Skolen, Alsønderup afdeling, og Baunetgården, beliggende på Baunevej 16. Baunetgården anvendes af FDF Alsønderup og til daginstitutionsformål. Lokalplanen giver mulighed for bolig på gården, såfremt det skulle blive aktuelt i fremtiden. Der er pt. ikke planer om at ændre anvendelsen på Baunetgården. Lokalplanen er inddelt i tre delområder. Hele lokalplanområdet overføres til byzone.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Alle ændringer kan ses på side 5-7 i lokalplanen samt i høringsnotatet.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan nr. 424 for boligområde ved Baunetgården medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 3. juli 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS