Lokalplan for etageboliger ved Åmosevej i høring

01-06-2018

Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 godkendt at sende forslag til lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej i høring

 

Forslag til lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej


Baggrunden for opstart af lokalplan er KABs projekt for Almen+ boliger, som er de første af sin slags i Hillerød. Ideen med Almen+ er, at boligerne opføres som basisboliger, hvor beboerne selv fylder rammerne ud med skillevægge, køkken osv. Det er også beboerne, der selv skal vedligeholde beplantningen, slå græs, feje og rydde sne. Det skal bidrage til at understøtte fællesskabet, og er med til at gøre boligerne billigere.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i tre og fire etager. Lokalplanen fastsætter ikke et præcist antal boliger, men det forventes, at der opføres ca. 74 boliger på gennemsnit 110 m2.

Facaderne skal udføres i mørk pladebeklædning som grafitsort eller skifer/sten. Taget skal udformes i mørke nuancer, som eksempelvis naturskifer eller tag-pap. Stueetagen og facader med indgange skal beklædes med træ. Bygningernes variation i højden og skyggevirkning i forhold til naboerne sikres i lokalplanen gennem byggefelter med et fast defineret maksimalt etageantal.

Byrådet fraviger kommuneplanens krav om etablering af anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. Forudsætningen for at kravet i dette tilfælde kan fraviges er, at der på grunden er en stor underjordisk bassinkapacitet, som giver gode muligheder for rekreativ anvendelse af vandet, samtidig med at området beskyttes mod oversvømmelse. Det giver samtidig mulighed for byfortætning i et blue-spot-område, og regnvandet fra tage skal opsamles og bruges til havevanding og rekreative formål, som f.eks. vandkunst.

Kommuneplanens krav om etablering af anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask kan kun fraviges, hvis byrådet forud for vedtagelsen af lokalplanen vedtager Kommuneplantillæg nr. 5 - Revision af bestemmelser om installation af anlæg, til opsamling af regnvand fra tage, til brug for toiletskyl og tøjvask.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Høringsperiode
Lokalplan er i høring fra den 4. juni til den 30. juli 2018.

 

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde onsdag den 20. juni 2018 kl. 19.30. Mødet bliver afholdt i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, Hillerød. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 30. juli 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag til blive offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af lokalplanen.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil lokalplanen blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 423
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at lokalplanen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 423.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 72322141, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS