Lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej vedtaget

04-12-2018

Hillerød Byråd har den 28. november 2018 vedtaget lokalplan 423 for Etageboliger ved Åmosevej. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres etageboliger i tre og fire etager.

Lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej

Høringsnotat lokalplan 423

Lokalplanen fastsætter ikke et præcist antal boliger, men det forventes, at der opføres ca. 74 boliger på i gennemsnit 110 m2.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring:

  • Der indskrives et krav om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask.
  • Kravet om, at overfladevand skal benyttes rekreativt, bortfalder.
  • Det indskrives i redegørelsen, at regnvand skal forsinkes til 1 l/s/red.ha.

Vurdering af høringssvarene kan ses i høringsnotatet.

Kommuneplantillæg nr. 5 (Ikke vedtaget)
Sideløbende med lokalplan 423 havde Hillerød Kommune Kommuneplantillæg nr. 5 i høring. Kommuneplantillægget var en revision af bestemmelser om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl og tøjvask. Kommuneplantillægget var en forudsætning for, at kommuneplanens krav om opsamling af tagvand kunne fraviges. Da byrådet valgte at fastholde kravet om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask i lokalplanen, var der ikke nogen umiddelbar anledning til at ændre i kommuneplanens bestemmelser, og byrådet besluttede derfor ikke at vedtage kommuneplantillægget.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 423 for Etageboliger ved Åmosevej medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den tirsdag den 1. januar 2018.

Du kan klage via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du endeligt har godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 05-12-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS