Lokalplan 399 for boliger og sognehus ved Østergade i Hillerød vedtaget

02-03-2018

Hillerød Byråd har den 28. februar 2018 endeligt vedtaget lokalplan 399 for Boliger og Sognehus ved Østergade samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

Lokalplan 399 for boliger og sognehus ved Østergade

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

Høringsnotat


Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres boliger i 3½ etage oven på Irma-bygningen.
Lokalplanen muliggør desuden, at der kan etableres et nyt sognehus foran Hillerød Kirke. Etableringen af nyt sognehus betyder, at de fem bevaringsværdige lindetræer må fældes. Som erstatning for de gamle lindetræer, skal der plantes fem nye lindetræer.

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar, som kan ses i høringsnotatet ovenfor.

I høringssvarene er der blevet udtrykt ønske om:

  • at mindst en etage oven på Irma-bygningen bruges til parkering
  • at der ikke opføres sognehus foran kirken
  • at alléen med lindetræer ikke fældes
  • at sognehuset opføres uden grønt tag og solceller
  • at der ikke udlægges sti mellem biografen og p-huset
  • at der ikke opføres boliger oven på Irma-bygningen, (da det medfører mere trafik).

Et projekt med parkering oven på Irma-bygningen ville være et helt andet projekt, end det bygherre har anmodet om, og det økonomiudvalget har igangsat lokalplan for.
Forvaltningen har vurderet, at sognehuset kan etableres foran Kirken, med græs og solceller på taget, uden at dominere eller virke skæmmende i forhold til den eksisterende kirkebygning.

I forbindelse med igangsætning af lokalplanen, besigtigede forvaltningen området og vurderede, at lindetræerne kan erstattes af nye store træer.
Stiforbindelsen mellem biografen på Nordre Jernbanevej, over den kommunale kirkegård og kirkens areal, til parkeringshuset i Østergade, er udlagt, så den går bagom kapellet og ikke passerer direkte forbi gravene - (se kortbilag D).

Boligerne oven på Irma-bygningen opføres stationsnært og bidrager til at understøtte den kollektive trafik. Flere boliger vil dog skabe mere lokal trafik i området.

Høringssvarene har ikke ført til ændringer af lokalplan 399 eller kommuneplantillæg 1.

Der er foretaget en mindre ændring af byggezonen for Irma-bygningen, i forhold til lokalplanforslaget. Ændring skyldes, at det projekt, som har været præsenteret i forbindelse med høringen, gik uden for byggezonen (det østlige hjørne af bygningens facade ud mod Østergade, se høringsnotat).

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden rettelser.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan nr. 399 for Boliger og Sognehus ved Østergade medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokal-planområdet kun må foretages i overensstemmelse med de ret-ningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 2. april 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.
Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS