Lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo endeligt vedtaget

07-11-2018

Hillerød Byråd har den 31. oktober 2018 endeligt vedtaget lokalplan 437 for Overførsel af sommerhusområde i Nødebo.

Lokalplan 437 for Overførsel af sommerhusområde i Nødebo

Høringsnotat vedr. lokalplan 437

 

Hovedformålet med lokalplanen er, at området overgår fra sommerhusområde til helårsbeboelse. Et andet primært formål er at bevare områdets nuværende kvaliteter. Det gælder det grønne, lave og enkle præg i området med relativt store grunde langs grønne veje og de arkitektoniske træk.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet en række ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring.

 

Kommuneplantillæg nr. 1
Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune er ikke vedtaget af byrådet. Formålet med Kommuneplantillægget var at give mulighed for 1½-plans huse, men da lokalplanen ikke længere åbner op for denne mulighed, er kommuneplantillægget bortfaldet.

 

Binding
Vedtagelsen af lokalplan nr. 437 for Overførsel af sommerhusområde i Nødebo medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

 

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58 – det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest onsdag den 5. december 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

 

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klagen er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, hvis klagen er indkommet for sent eller hvis gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som herfra beslutter, om du kan blive fritaget.


Du kan læse mere om Planklagenævnet og om, hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.   

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

 

Siden blev senest opdateret d. 07-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS