Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter vedtaget

21-12-2018

Hillerød Byråd har den 19. december 2018 endeligt vedtaget lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter.

 

Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter

Høringsnotat lokalplan 444

Baggrunden for en udvidelse af Sophienborg Plejecenter er et behov for flere plejeboliger i Hillerød Kommune, hvorfor byrådet har bevilliget penge til yderligere 30 plejeboliger.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for udvidelse af det eksisterende plejecenter med to nye tilbygninger i op til 2 etager.

Materialemæssigt sikrer lokalplanen, at den nye bebyggelse skal opføres i tæt arkitektonisk slægtskab med de eksisterende bygninger. Antallet af parkeringspladser er fastsat efter en konkret vurdering, således at der sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser.

Med lokalplanen nedlægges en af de eksisterende parkeringsplad¬ser samt vejadgangen mod T. Rosenquists Vej. Lokalplanen giver mulighed for anlæg af en ny parkeringsplads og derved en ny vejadgang længere mod vest på samme vej. Lokalplanen sikrer ligeledes, at der anlægges en stiforbindelse gennem området til busstoppestedet på T. Rosenquists Vej.

Med lokalplanen udvides plejecenterets matrikel, således at der bliver mulighed for anlæg af den nye parkeringsplads mod T. Rosenquists Vej og et aflukket gårdrum mod nord til den ene af de to tilbygninger.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se alle ændringerne i høringsnotatet.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 18. januar 2019.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 07-01-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS