Lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord vedtaget

17-09-2018

Hillerød Byråd har den 29. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord, Kommuneplantillæg nr. 3 samt udbygningsaftale.

Lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017

Udbygningsaftale

Høringsnotat lokalplanforslag 439

Baggrunden for at udarbejde lokalplan 439 med tilhørende kommuneplantillæg er et ønske om flere boliger i Uvelse med henblik på at styrke lokalområdet. Planområdet er beliggende i den nordlige del af Uvelse by mellem eksisterende boliger ved Kornvænget, Uvelse Å og Uvelse renseanlæg. Området udgør ca. 6,9 hektar og er beliggende i landzone. Med lokalplanen
vil de ca. 5,3 hektar, som udlægges til boligområde, blive overført til byzone. Der etableres vejadgang fra nordvest via en forlængelse af Lystrupvej. Nord for boligbebyggelsen etableres et regnvandsbassin, som udformes som et rekreativt område.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 fremrykker tidsrækkefølgen for udviklingen af boligområdet fra 2021-2024 til 2017-2020. Fremrykning af rækkefølgen er betinget af, at der er indgået udbygningsaftale om infrastruktur. Forslag til tillæg nr. 3 fastholdt bestemmelser for rammeområde UV.LS.B.6, dog hævede forslaget det maksimale antal etager fra 1½ til 2. Der udlægges desuden et nyt rammeområde UV.LS.F.1 til rekreativt område nord for boligområdet. En mindre del af det eksisterende rammeområde for Uvelse renseanlæg indgår fremadrettet i UV.LS.F.1. Udpegningen særligt værdifuldt landbrugsområde reduceres for den del af arealet, som er omfattet af kommuneplantillægget.

En mindre del af den eksisterende Lokalplan 34 for Uvelse renseanlæg erstattes af lokalplan 439 ved dennes endelige vedtagelse.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg besluttet at foretage en række ændringer i forhold til de planforslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Alle ændringerne er beskrevet først i lokalplanen samt i høringsnotatet, som du finder ovenfor.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan nr. 439 for boligområde Uvelse Nord medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 10. oktober 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Note tilføjet 8. januar 2019 på baggrund af borgerhenvendelse

Af dagsordenen til byrådsmødet den 29. august 2018 fremgår det: ”I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar” og senere i teksten ”Der er indkommet flere høringssvar, herunder en underskriftindsamling med 241 underskrifter, vedrørende vejadgangen til området. Af de 241 underskrifter har 164 angivet, at de bor i Uvelse.”
På baggrund af en borgerhenvendelse er byrådet forud for behandling af sagen 29. august 2018 orienteret om:

  • at alle 241 underskrifter modtaget i høringsperioden er vedlagt som bilag til sagen. Dertil kommer 7 underskrifter, som er eftersendt.
  • at når man tæller underskrivere, som har angivet enten Uvelse, Lystrup eller Slangerup, så er det langt de fleste.
Siden blev senest opdateret d. 08-01-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS