Kommuneplantillæg for revision af bestemmelser om regnvandsopsamling i høring

01-06-2018

Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 godkendt at sende forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 i høring. Tillægget omhandler revision af bestemmelser om installation af anlæg, til opsamling af regnvand fra tage, til brug for toiletskyl og tøjvask.

Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 


Den 30. maj 2012 vedtog byrådet et kommuneplantillæg om opsamling af tag-vand fra boligers tage. Med ændringen af kommuneplanen blev det besluttet, at der i forbindelse med nye lokalplaner for boliger skal stilles krav om at installere anlæg til opsamling af tagvand til brug for toiletskyl og tøjvask. Hovedformålet var at spare på grundvandet. Retningslinjerne er indarbejdet i Kommuneplan 2017 som §§ 3.10.4 og 3.10.5.

Kravet om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask er i Kommuneplan 2017 stillet på en sådan måde, at det som udgangspunkt altid gælder, når der udarbejdes nye lokalplaner for boliger. Dog kan kravet i særlige tilfælde fraviges, hvis ”miljømæssige forhold taler for, at bebyggelsen i stedet opføres med grønne tage, eller hvis særlige arkitektoniske forhold nødvendiggør, at der anvendes materialer, som er uforenelige med anvendelsen af vand fra tage til toiletskyl”, jf. § 3.10.5.

Tanken med undtagelsesbestemmelsen er, at give byrådet en mulighed for at fravige kravet, hvis det er uhensigtsmæssigt. Der skal dog være nogle helt særlige grunde, så det ikke danner præcedens og det skal være en planmæssig eller miljømæssig begrundelse ikke en økonomisk.

Som undtagelsesbestemmelsen er formuleret i kommuneplanen, går den meget specifikt på grønne tage og arkitektur, men ikke på miljøforhold eller tekniske løsninger. I forbindelse med lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej, har det vist sig, at formuleringen ikke helt står mål med intensionen, fordi bestemmelsen i kommuneplanen er for specifik. Samtidig kan kommuneplanen misforstås i retning af, at nye boliger skal opføres med enten grønne tage eller med opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 er en revision af kommuneplanens retningslinjer om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. Baggrunden for at tage retningslinjerne op nu er, at projektet med Almenbolig+ boliger ved Åmosevej ikke forventes at kunne gennemføres, hvis der opretholdes et krav om at etablere anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. I forvejen er der underjordiske bassiner, med en kapacitet betydeligt større end det der er nødvendigt, for at forsinke overfladevandet fra grunden, inden det ledes videre til spildevandssystemet, men vandet herfra kan ikke anvendes til toiletskyl og tøjvask.

Kommuneplantillægget ændrer på kommuneplanens § 3.10.5 sådan, at det tydeligt fremgår, at kravet om installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage, til brug for toiletskyl og tøjvask kan fraviges, hvis der er væsentlige miljømæssige, arkitektoniske eller tekniske grunde til, at det ikke kan lade sig gøre eller ikke er nødvendigt, hvis det miljømæssige formål kan opnås på andre måder.

Der er tale om en ændring af kommuneplanens generelle rammer, som kan vedtages uafhængigt af lokalplan 423, men ændringen er en forudsætning for, at forslag til lokalplan 423 kan vedtages, da lokalplanen ellers vil stride mod kommuneplanens §3.10.4 ved ikke at stille krav om opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask. Vedtages kommuneplantillægget, vil det fortsat kræve byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, hvis kravet om opsamling af tagvand skal fraviges.

Høringsperiode
Kommuneplantillægget er i høring fra den 4. juni til den 30. juli 2018.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den senest den 30. juli 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag til blive offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af lokalplanen.

Når byrådet har vedtaget det endelige kommuneplantillæg, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil kommuneplantillæget blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af kommuneplantillægget anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at kommuneplantillæget ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 72322141, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS