Etablering af stitunnel under Hillerødvej skal ikke miljøvurderes

26-09-2018

Hillerød Kommune har afgjort, at projekt vedr. etablering af en stitunnel under Hillerødvej, som er et led i at sikre en sikker skolevej fra Nødebo til Hillerød, ikke skal miljøvurderes.

Afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven af etablering af stitunnel

Bilag 1 - Ansøgningsskema, VVM-screening af etablering af stitunnel

Bilag 2 - Myndighedens vurdering iht. miljøvurderingsloven af etablering af stitunnel

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10e, bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne, som ikke er omfattet af bilag 1.

Afgørelse
Hillerød Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • At projektet ikke påvirker Natura 2000 områder i Gribskov væsentligt.
  • At projektet er tidsmæssigt begrænset, og det derfor kun medfører kortvarige uvæsentlige miljøpåvirkninger, herunder ikke vil medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold og ikke vil forringe den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter i området.
  • At projektet ikke vil medføre væsentlige ændringer i tilstand i vandløb.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projektet samt klagevejledning i ansøgning samt afgørelse, som du finder øverst på siden. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 25. oktober 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2154 eller pr. mail mbs@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 26-09-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS