Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for udvidelse af virksomheden J. Jensens aktiviteter

25-05-2018

I forbindelse med planlægning for udvidelse af virksomhedens J. Jensen’s aktiviteter ved Højlundevej 8 (matr. 12a og 12d, Uvelse By, Uvelse) indkaldes nu ideer og forslag til VVM, miljøvurdering, lokalplan og Kommuneplantillæg.

VVM anmeldeskema vedr. udvidelse af J. Jensen

VVM-screening vedr. udvidelse af J. Jensen

Afgrænsning af lokalplan

Hillerød Kommune har screenet projektet for udvidelse af virksomheden og har jf. §21 i miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en fuld miljøkonsekvensrapport (VVM) af projektet. Hillerød Kommune har desuden screenet lokalplan og kommuneplantillæg og vurderet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planerne.

I den forbindelse indkalder Hillerød kommune Ideer og forslag, hvor borgere og myndigheder har mulighed for at komme med input til planlægning, miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering.

Ideer og forslag til miljøkonsekvensrapport (VVM), miljøvurdering, lokalplan og kommuneplantillæg skal indsendes, så det er Hillerød Kommune i hænde senest tirsdag den 12. juni 2018. Du kan indsende dine forslag til byplan@hillerod.dk eller By og Miljø, Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Husk at skrive, at det omhandler indkaldelse af Ideer og forslag i forbindelse med VVM og/eller planlægningen for udvidelse af J.Jensen ved højlundevej.


Afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten (VVM)

Hillerød skal udarbejde et afgrænsningsnotat, hvor kommunen tager stilling til, hvor omfattende de oplysninger skal være, som bygherre skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. I det omfang Hillerød Kommune vurderer, at en eller flere beskrevne faktorer vil kunne påvirkes væsentligt, skal bygherre belyse og vurdere disse nærmere.

Projektområdet er ikke omfattet af særlig beskyttet natur, §3-områder, Natura 2000, spredningskorridorer for dyr og planter eller lignende.

Grundvand, overfladevand og spildevand
Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). En del af området, i den sydvestlige ende af matriklen, er desuden udpeget som Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI). I området er der nogen grundvandsdannelse, og lerlaget varierer mellem 4-18 meter.
Området ligger i indvindingsoplandet til Attemose Kildeplads, hvor der sker stor indvinding. Der forventes at være en markant nedadrettet strømning i forhold til forurening, der måtte udledes på overfladen.

Da der kan være risiko for, at grundvandet forurenes, skal miljøkonsekvensrapporten indeholde en grundig beskrivelse af, hvordan grundvandet beskyttes. F.eks. hvor potentielt forurenende aktiviteter foregår, hvilken type belægning der anvendes, hegning af området, hvordan det sikres, at forurening ikke ender i grundvandet i tilfældet af kraftig regn og en beskrivelse af opsamling, anvendelse og evt. rensning af vand inden for projektområdet.

Da projektområdet ligger i Hillerød Kommunes ukloakerede opland, og da regnvand ikke kan nedsives i området, skal det beskrives, hvordan projektet opfylder spildevandsplanens krav til opsamling af regnvand. Bl.a. skal bassiner, til opsamling af overfladevand fra befæstede arealer, beskrives og evt. anvendelse af vandet fra bassinerne skal beskrives. Håndtering, rensning og evt. udledning af sanitært spildevand skal ligeledes beskrives.

Trafik
Da projektet forventes at kunne bidrage med en væsentlig øget trafikbelastning, skal trafikken på både kort (1 år), mellemlang (10 år) og lang sigt (20 år) beskrives. På baggrund af trafikberegninger skal miljøkonsekvensrapporten beskrive, hvilke veje der forventes at blive påvirket med øget trafik, og i hvor høj grad vejene forventes at blive påvirket. Miljøkonsekvensrapporten skal desuden beskrive trafiksikkerheden i og omkring udkørslen fra virksomheden og omkring Nørre-Herlevvej og Højlundevej og beskrive et evt. trafikprojekt ved udkørslen fra virksomheden. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af den forventede luftforurening fra trafikken, CO2 og NOX samt partikler og støv.

Landskab
Den del af lokalplanområdet, hvor virksomheden udvider, er en del af et område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive landskabskarakteren og (med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden) redegøre for, at projektet lever op til kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdigt landskab, samt redegøre hvordan projektet tilpasser sig landskabet. Ændringen af det visuelle udtryk skal bl.a. illustreres med visualiseringer af det kommende byggeri set fra Højlundevej og Nørre-Herlevvej.

Støj og vibrationer
Da projektet forventes at påvirke området omkring virksomheden med støj og vibrationer i forbindelse med transport, anvendelse af maskiner på pladsen bl.a. til nedknusning af byggematerialer, skal miljø-konsekvensrapporten indeholde støjberegninger der viser, at miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overholdes. Miljøkonsekvensrapporten skal desuden indeholde et støjudbredelseskort over den forventede fremtidige drift.

Luft og lugt
Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive støvemissionerne i forbindelse med kørsel, af- og pålæsning samt knusning og neddeling af materialer og redegøre for, hvordan støv fra virksomheden begrænses med vanding og lignende. Miljøkonsekvensrapporten skal desuden beskrive potentielle lugtgener fra virksomheden, f.eks. i forbindelse med neddeling og håndtering af haveaffald, og hvordan evt. lugtgener forhindres.

 

Siden blev senest opdateret d. 12-06-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS