Forslag til lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter i fornyet høring

17-09-2018

Hillerød Byråd godkendte den 29. august 2018 at sende forslag til lokalplan 444 i offentlig høring i perioden den 4. september 2018 til og med den 1. oktober 2018. Desværre var det ikke det korrekte forslag til lokalplan 444, som blev sendt ud i høring. Derfor sendes forslag til lokalplan 444 i fornyet høring i perioden 17. september til og med den 16. oktober 2018.

Forslag til lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter

Følgende er ændret i den fornyet høring, ift. det forslag, der oprindeligt blev sendt ud:

 • Side 12: Indsat nyt afsnit under afsnittet Materialer:
  Hillerød Kommune Arkitekturstrategi
  Arkitekturstrategien har til formål, at sikre arkitektonisk kvalitet i vores byer og landsbyer. Arkitekturstrategien beskriver hvordan de tre forskellige principper kan bidrage med hver deres arkitektoniske kvaliteter i bybilledet og hvordan der gennem bevidst brug af principperne, kan sikres gode og smukke bymiljøer. De tre arkitektoniske principper er:
  - Arkitektonisk tilpasning til omgivelserne
  - Arkitektonisk bevaring i kulturmiljøer
  - Arkitektonisk markering med spetakulært byggeri.
  Der er i lokalplanen arbejdet med tilpasning til omgivelserne.
 • Side 16: Lokalplanens idémæssige indhold, tilføjet første afsnit:
  Der er arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse jf. arkitekturstrategien.
 • Side 18: § 1.1 Formål, første pind er ændret til:
  at give mulighed for to tilbygninger plejeboligbebyggelse på 2 etager.

 • Side 19: § 5.3 Stier, tilføjet:
  Der skal sikres offentlig adgang ad stien.

 • Side 22: § 9.8 Skilte er slettet. Talrækken på de efterfølgende bestemmelser under § 9 er heraf konsekvensrettet.


Borgermøde
Vi inviterer stadig til borgermøde torsdag den 20. september 2018 kl. 19.30 – 21.00 på Hillerød Rådhus. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 16. oktober 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planen.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Indhold i lokalplanforslaget
Baggrunden for en udvidelse af Sophienborg Plejecenter er et behov for flere plejeboliger i Hillerød Kommune, hvorfor byrådet har bevilliget penge til yderligere 30 plejeboliger.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for udvidelse af det eksisterende plejecenter med to nye tilbygninger i op til 2 etager.

Materialemæssigt sikrer lokalplanen, at den nye bebyggelse skal opføres i tæt arkitektonisk slægtskab med de eksisterende bygninger.

Antallet af parkeringspladser er fastsat efter en konkret vurdering, således, at der sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser.

Med lokalplanen nedlægges en af de eksisterende parkeringspladser samt vejadgangen mod T. Rosenquists Vej. Lokalplanen giver mulighed for anlæg af en ny parkeringsplads og derved en ny vejadgang længere mod vest på samme vej. Lokalplanen sikrer ligeledes, at der anlægges en stiforbindelse gennem området til busstoppestedet på T. Rosenquists Vej.

Med lokalplanen udvides plejecenterets matrikel således, at der bliver mulighed for anlæg af den nye parkeringsplads mod T. Rosenquists Vej og et aflukket gårdrum mod nord til den ene af de to tilbygninger.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 444
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 444.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2124, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS