Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm med tilhørende miljøvurdering vedtaget

04-06-2018

Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 endeligt vedtaget Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den grønne hovedstruktur i den kommende bydel.

Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm

Bilag til Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm

Høringsnotat

Miljørapport for Klima, Natur og Landskabsplan

Sammenfattende redegørelse


Klima, Natur og Landskabsplanen omhandler indretningen af den grønne hovedstruktur, det vil sige landskabskiler og -fælleder samt stamveje. Planen lægger sig i hovedlinjer op ad Helhedsplan Favrholm fra 2014, men beskriver, på et mere detaljeret niveau end helhedsplanen, dimensionering og placering af klimasikring og erstatningsnatur, terrænbearbejdning, beplantning samt rekreative aktiviteter og stier.

Planen omfatter hele Favrholm bydel, dog ikke området for Nyt Hospital Nordsjælland, fordi dette område allerede er lokalplanlagt og nu detailprojekteres.

Klima, Natur og Landskabsplanen skal fremadrettet fungere som grundlag for etape- og detailplanlægning af landskabskiler og –fælled og for lokalplanlægning af delområder.

Planen har været i høring fra den 1. december 2017 til 12. januar 2018. Der er afholdt borgermøde om planen i januar 2018. I høringsperioden er indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene omhandler placering og bredde af de grønne kiler; veje, stier og parkering; legepladser; grundvand, vejvand, bassiner, skybrudsveje; natur- og landskabsværdier, herunder erstatningsnatur; jordhåndtering samt planens status. Efter høringsperioden er desuden kommet bemærkninger fra Hillerød Forsyning vedrørende blandt andet koordinering med løsninger for hverdagsregn.

Byrådet har vedtaget planen med rettelser. Rettelserne fremgår af vedlagte høringsnotat og af referat af byrådets behandling af sagen.

Miljøvurdering af planen
Byrådet har ved den endelige vedtagelse af planen tillige godkendt den udarbejdede miljøvurdering endeligt i henhold til Lov om Miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).


Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.
Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS