Høringer og afgørelser 2018

Hillerød Byråd har den 19. december 2018 endeligt vedtaget lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter.
Hillerød Kommune meddeler d. 20. december 2018 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse. Afgørelsen kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledningen fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udstykning af generationsskiftebolig på ejendommen Tjærebyvej 19. Matr. nr.: 3a, Tjæreby By, Tjæreby
Hillerød Kommune har på baggrund af en gennemgang af ansøgningen vurderet, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, idet det ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt hverken ved sit fysiske udtryk eller ved sin indflydelse på omgivelserne gennem sin anvendelse og brugerkreds.
Tilladelse til grundvandssænkning og afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med grundvandssænkning ved etablering af Østligt Bassin ved Overdrevsvejen.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Pøle Å og Salpetermosen.
Hillerød Kommune meddeler landzonetilladelse til fire tilbygninger til eksisterende sommerhus på ejendommen Præstehøjvej 3. Matr. nr.: 1 e, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby.
Landzonetilladelse til opsætning af 42 m mobilsendemast på ejendommen Kildeportvej, matr. nr.: 8 a, Sdr. Gribskov, Nødebo
Hillerød Byråd har den 28. november 2018 vedtaget lokalplan 423 for Etageboliger ved Åmosevej. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres etageboliger i tre og fire etager.
Hillerød Byråd har den 28. november 2018 godkendt fælles vandløbsregulativ for henholdsvis Pedersgårdgrøften, Nødebogrøften, Savværksgrøften og Karlebogrøften samt for Æbelholtvanggrøft, Mejerigrøften og Skjoldgårdsgrøften samt for Skelbækken, St. Stendam-Karlssø, Teglgårdsåen og Slotsmøllegrøften.
Hillerød Forsyning ønsker at krydse det offentlige rørlagte vandløb Hestehavegrøften med fjernvarmeledninger, hvilket Hillerød Kommune hermed giver tilladelse til.
Solcelleanlægget vil bidrage til elforsyningen af Nyt Hospital Nordsjælland og dermed bidrage positivt til hospitalsanlæggets CO2-regnskab. Solcelleanlægget etableres dels på tag af servicebygning, dels på tag af hospitalbygning samt på terræn i form af en overdækning af parkeringsareal på den nordlige del af hospitalets område. Hillerød Kommune har afgjort, at etableringen af solcelleanlæg kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (miljøkonsekvensrapport).
Hillerød Kommune giver landzonetilladelse til indretning af bolig til unge på ejendommen Brødeskovvej 54. Matr. nr.: 10 p, Herlev By, Nr. Herlev.
Tilladelse til at HOFOR etablere moniteringsboring. Hillerød Kommune meddeler tilladelse til at etablere en 40 meter dyb A-boring på matrikel 8a, Uvelse By, Uvelse.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til lovliggørelse af løsdriftsstald til ponyer på ejendommen Pibe Møllevej 28. Matr. nr.: 6 c, Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune giver tilladelse til nedsivning af overfladevand i faskine fra stitunnel under Hillerødvejen ved Nødebovej. ​​
Hillerød Kommune indkalder forslag og bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for projekt for udvikling af stationsområdet i Favrholm.
Hillerød Kommune har afgjort, at etablering af ny distributionshub på Lokesvej 18 kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-miljøkonsekvensrapport).
Hillerød Kommune giver hermed dispensation til oprensning af vandhul
Hillerød Kommune har d. 09. november 2018 udstedt en fornyet tilladelse til udledning af tagvand til Slotsmøllegrøften fra ejendommen Klostervej 23, 3400 Hillerød.
Hillerød Byråd har den 31. oktober 2018 endeligt vedtaget lokalplan 437 for Overførsel af sommerhusområde i Nødebo.
Byggemodningsprojekt af Baunetgården, Baunevej 16, Alsønderup, er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Hillerød Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til regulering af vandløbet St. Stendam-Karlssø i Ny Hammersholt
Hillerød Byråd har den 1. november 2018 besluttet at sende forslag til Spildevandsplan 2018-2021 med tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring.
Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til fælles vandløbsregulativ for henholdsvis Stokkebrorende, Fruervadgrøften, Skåre Rende, Vejlegrøften og Mosegrøften samt fælles vandløbsregulativ for Ås Å og Bygrøften med tilløb, Egholmvandløbet, Freerslevgrøften, Søgrøften, Lille Slåenbækken og Gl. Slåenbækken.
Hillerød Byråd har den 31. oktober 2018 godkendt at sende forslag til lokalplan 446 for Hildis Have, Søndre Jernbanevej 25 og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017 i høring.
Tilladelse til udledning fra regnvandsbassin på matr. 19b, Favrholm med overfladevand fra Overdrevsvejen til Pøle Å. Regnvandsbassinet skal modtage overfladevand fra Overdrevsvejen og fra tilstødende arealer. Bassinet skal udlede til markdræn, der via Hestehavegrøften udledes i Pøle Å.
Hillerød Kommune har afgjort, at regulering af vandløbet St. Stendam-Karlssø kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-miljøkonsekvensrapport).
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til at der etableres to broanlæg over Slotsmøllegrøften i forbindelse med nyopførsel af boligbyggeri i henhold til lokalplan 389
Landzonetilladelse til terrænregulering, jordvold og udendørs oplag på ejendommen Frederiksværksgade 197, matr. nr.: 1 a, Æbelholtsvang, Tjæreby.
Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er i høring fra 9. oktober 2018 til 4. december 2018.
Forslag til lokalplan 423 for etageboliger ved Åmosevej (ved grusparkeringen) sendes i supplerende høring i 14 dage, idet lokalplanens afgrænsning er blevet ændret. Afgrænsningen ændres, fordi Hillerød Forsyning har besluttet at bevare de rentvandstanke, der ellers var en del af lokalplanområdet.
Hillerød Kommune har udarbejdet udkast til tilladelse til regulering af vandløbet St. Stendam-Karlssø, samt meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til åbning af samme vandløb
Hillerød Byråd har den 26. september 2018 godkendt at sende forslag til lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej og forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Kommune indkalder ideer og forslag til planlægning for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs, og alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder har mulighed for at komme med idéer og forslag til indholdet af kommuneplantillæg og lokalplanen.
Hillerød Kommune indkalder ideer og forslag til kommuneplantillæg for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv.
Hillerød Kommune har afgjort, at projekt vedr. etablering af en stitunnel under Hillerødvej, som er et led i at sikre en sikker skolevej fra Nødebo til Hillerød, ikke skal miljøvurderes.
Hillerød Byråd har den 29. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan 438 for Åmosevej 19.
Landzonetilladelse til statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendommen Lille Lyngbyvej 16. Matr. nr.: 29 b, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby
Tilladelse til at HOFOR etablerer moniteringsboring. Hillerød Kommune meddeler HOFOR Vand København A/S tilladelse til at etablere en 8 meter dyb A-boring på matrikel 2b, Sigerslevøster By, Strø.
Hillerød Byråd godkendte den 29. august 2018 at sende forslag til lokalplan 444 i offentlig høring i perioden den 4. september 2018 til og med den 1. oktober 2018. Desværre var det ikke det korrekte forslag til lokalplan 444, som blev sendt ud i høring. Derfor sendes forslag til lokalplan 444 i fornyet høring i perioden 17. september til og med den 16. oktober 2018.
Hillerød Byråd har den 29. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord, Kommuneplantillæg nr. 3 samt udbygningsaftale.
Hillerød Kommune har afgjort, at etablering af cykelsti langs Peder Oxe’s Alle kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-miljøkonsekvensrapport).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en 13 m høj silo samt et sandskur på 36 m² på ejendommen Hammersholt Erhvervspark 1, matr. nr.: 3 ø, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af bålhytte på ejendommen Borupvej 57. Matr. nr.: 22 m, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af redskabsskur på ejendommen beliggende på Ravnsbjergvej, matr. nr.: 2 g, Nejede By, Alsønderup
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af garage/værksted på ejendommen Amtsvejen 7, 3310 Ølsted. Matr. nr.: 16 b, St. Lyngby By, Ll. Lyngby​
Hillerød Kommune giver hermed dispensation på en række vilkår til oprensning af et vandhul på Kurreholmvej 36 i Gørløse.
Hillerød Kommune har meddelt afgørelse om nedklassificering af Vandværksgrøften
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus og dobbeltcarport, samt indretning af hestestald i eksisterende bolig, og sadelrum i eksisterende udhus på ejendommen Æbelholtsdamvej 9. Matr. nr.: 38 , Æbelholtsdam, Tjæreby

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS