VVM-afgørelse vedr. etablering af spildevandsledninger mellem Hillerød Centralrenseanlæg og Solrødgård

16-01-2017

Hillerød Kommune har afgjort af spildevandsledninger mellem Hillerød Centralrenseanlæg og Solrødgård kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

VVM anmeldelse vedr. tracé for spildevandsledninger mellem Munkeengen og det nye renseanlæg på Solrødgård, samt etablering af pumpestation ved Munkeengen - etape 1

VVM anmeldelse vedr. tracé for spildevandstrykledninger mellem det gamle Hillerød Centralrenseanlæg og den nye pumpestation ved Munkeengen - etape 2 

Screening af myndighedsforhold for tracé B3 – Trykledninger fra Hillerød Centralrenseanlæg til Munkeengen

Oversigtskort etape 1 - Hillerød Centralrenseanlæg Syd - Munkeengen

Oversigtskort etape 2 - Munkeengen - Hillerød Centralrenseanlæg

VVM-afgørelse for spildevandsledninger mellem Hillerød Centralrenseanlæg og Solrødgård


Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 – VVM-bekendtgørelsen.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Hillerød Kommune har modtaget VVM-anmeldelse af projekt for etablering af spildevandsledning mellem Munkeengen og det nye renseanlæg på Solrødgård og Hillerød Centralrenseanlæg via en punpestation på Munkeengen.

Hillerød Forsyning (HFORS) skal i forbindelse med det nye renseanlæg på Solrødgård etablere spildevandsledninger fra Hillerød Centralrenseanlæg (Kirsebær Allé) til Hillerød nye renseanlæg på Solrødgård via en pumpestation placeret på Munkeengen. Der er i forbindelse med det planlagte tracé stillet en række krav i forbindelse med beskyttet natur. Hillerød Kommune har vurderet at projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet og dermed uden udarbejdelse af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) i henhold til Planlovens bestemmelser.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 13.02.17.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Siden blev senest opdateret d. 16-01-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS