Naturhandleplaner vedtaget

23-05-2017

Hillerød Byråd har vedtaget de endelige naturhandleplaner for de to Natura 2000-områder; Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov samt Arresø, Ellemose og Ll. Lyngby, som Hillerød Kommune er berørt af.

Naturhandleplan for Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan nr. 133

Naturhandleplan for Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemose og Ll. Lyngby Mose

Hvidbog med høringssvar til Naturhandleplan nr. 134

Handleplanerne beskriver, hvordan man kan sikre og forbedre vilkårene for arter og naturtyper, der er udpeget for Natura 2000-områderne fx stor vandsalamander og naturtyperne rigkær og hængesæk. Konkrete indsatser kan være fx. rydning af vedplanter, afgræsning/høslæt og bekæmpelse af invasive arter.

Naturhandleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg kommuner. Handleplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober – 15. december 2016.

Klagevejledning

Byrådets beslutning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse (jf. Miljømålslovens § 53).

Følgende er klageberettiget jf. miljømålslovens § 55:

  • Miljø- og fødevareministeren
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Offentlige myndigheder
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort jf. Miljømålslovens § 58.

Du klager via den digitale klageportal, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen. Det vil sige, at klagefristen er den 20. juni 2017.

Siden blev senest opdateret d. 23-05-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS