Lokalplan 436 for boliger på Jespervej i høring - supplerende materiale

27-12-2017

Hillerød Byråd har den 20. december 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21 og forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 i høring.

Lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 for rammeområde ØB.B.28 – Østbyen, Jespervej


Supplerende materiale efter borgermøde den 18. januar 2018:

Supplerende materiale med bl.a. skyggediagrammer


Formålet med lokalplanen er at opføre etageboliger på Jespervej 21. Grunden er udlagt som erhvervsgrund i den eksisterende byplanvedtægt 34 for Møllebakkekvarteret og har tidligere huset en dagligvareforretning. I dag bliver den eksisterende bygning brugt som genbrugsbutik. Den nye ejer af grunden ønsker at opføre etageboliger på det eksisterende fundament fra den tidligere dagligvareforretning. Etagebebyggelsen kommer til at bestå af 17 lejligheder fordelt på 2 etager, og med udnyttet tagetage. Bagerst på grunden opføres der 4 rækkehuse i 2 etager med tilhørende forhaver. Der anlægges et fælles opholdsareal. Størrelsen på lejlighederne varierer fra boliger på 40 m2 til ca. 110 m2, og størrelsen på rækkehusene er 115 m2. Målet er derfor, at området vil tiltrække forskellige beboere. Derudover skal der etableres parkering på de resterende arealer.

Bestemmelserne skal sikre det planmæssige grundlag for, at etablere boliger på grunden, samt sikre at den nye bebyggelse tilpasses det omkringliggende område, da grunden fortættes. Derudover skal lokalplanen sikre, at tilstrækkeligt opholdsareal etableres, for at sikre et attraktivt boligområde, samt at der etableres tilstrækkeligt antal parkeringspladser inden for lokalplanområdet jf. Kommuneplan 2017.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Lokalplanen er omfattet af rammeområde ØB.B.28 - Østbyen, Jespervej i forslag til Kommuneplan 2017, som udlægger området til boligområde, med mulighed for etagebolig, tæt-lav, og åben-lav. Rammen er ændret fra Kommuneplan 2013, hvor denne var udlagt til centerområde, med mulighed for mindre butiksområder. Centerområdet er derfor nedlagt i forslag til Kommuneplan 2017, og udlagt til boligområde. Rammen i forslag til Kommuneplan 2017 fastsætter en bebyggelsesprocent på 60. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017, da bebyggelsesprocenten i nærværende lokalplan er på 65. Der udarbejdes et tillæg, da det er vurderet, at projektet i nærværende lokalplan kan opfylde krav om opholdsareal og parkering hensigtsmæssigt.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 28. december 2017 til den 22. februar 2018.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus i kantinen. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 22. februar 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 436 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 436 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2145, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00. Vær dog opmærksom på, at der er lukket mellem jul og nytår. 

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS