Lokalplan 434 for Kornmarkskolen Ll. Lyngby vedtaget

29-09-2017

Hillerød Byråd har den 27. september 2017 endeligt vedtaget lokalplan 434 for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013.

Lokalplan 434 for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ”Projekt Liv og Glade Dage” i Ll. Lyngby lokalområde. Formålet med lokalplanen er; at udlægge området til offentlige formål, at der kan etableres nye idrætsfaciliteter, herunder mulitibane, 11­-mands bane, beachbane, skov­ og bakkelandskab og fitness­- og legeredskaber, samt at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge parkeringspladser vest for skolens område.

Byrådet vedtog den 31. maj 2017 at sende forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 434 for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby i offentlig høring.

Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra 6. juni til 1. august 2017. Der blev afholdt borgermøde den 19. juni 2017 i Arresøhus forsamlingshus.

Høringssvar
I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra Vejdirektoratet og en nabo til lokalområdet.

Se høringsnotat her

Lokalplan 434
Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Alle ændringer kan ses i lokalplanens første afsnit "Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse".

Kommuneplantillæg nr. 25
Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden rettelser.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 434 for Kornmarkskolen medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 31. oktober 2017.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS