Lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup vedtaget

27-10-2017

Hillerød Byråd har den 25. oktober 2017 endeligt vedtaget lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup samt tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013.

Lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boligformål på de tre ejendomme. Fritidsklubben Guldminen på Baunevej 4 i Alsønderup er flyttet til andre lokaler, og bygningen står nu tom. Ejendommen er kommunalt ejet og vil blive udbudt til salg efter vedtagelsen af denne lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for omdannelse af ejendommen fra offentlige formål til boligformål.

Lokalplanområdet omfatter også de to naboejendomme Baunevej 2 og 6, der er omfattet af samme eksisterende plangrundlag som den tidligere institution, dvs. til offentlige formål. De to ejendomme anvendes i dag til bolig, hvorfor de medtages i lokalplanen.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at anvende de tre ejendomme til bolig.

I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende inden for rammeområde TS.AL.D.3 for Alsønderup Skole. Området er udlagt til offentlig og privat service, uddannelse, kulturelle og sociale formål samt fritidsaktiviteter. Bebyggelsesprocenten er på 15 % for området som helhed, og maksimalt antal etager er angivet til 1½.

Kommuneplantillæg nr. 24 opretter et nyt rammeområde, der ændrer anvendelsen fra offentlige formål til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav. Bebyggelsesprocenten ændres til maksimalt 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. Der kan maksimalt opføres bebyggelse i 1½ etage og i 8,5 meter.

Lokalplan 427
Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring:

I lokalplanens redegørelse indsættes et nyt afsnit:

Produktionsvirksomheder
Produktionsvirksomheder defineres som erhverv, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen samt anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 (dog ikke husdyrbrug). Dog er mindre virksomheder af underordnet karakter ikke omfattet definitionen.

Alsønderup Skytteforening, der er beliggende ca. 270 meter fra lokalplanområdet, er omfattet godkendelsesbekendtgørelsen. Hillerød Kommune vurderer, at Alsønderup Skytteforening, er af underordnet betydning og derved ikke defineret som produktionsvirksomhed.

Nærmeste produktionsvirksomhed Gemidan, der komposterer haveaffald, er beliggende ca. 2 km fra lokalplanområdet. Hillerød Kommune vurderer, at lokalplanens anvendelse ikke vil medføre skærpede miljøkrav, grundet afstanden. Endvidere giver lokalplanen ikke mulighed for en mere støjfølsom anvendelse end den faktiske anvendelse af området.

Kommuneplantillæg nr. 24
Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet med følgende rettelser:

Der indsættes et nyt afsnit:

Produktionsvirksomheder
Nærmeste produktionsvirksomhed er Gemidan, der komposterer haveaffald, der er beliggende ca. 2 km fra det nye rammeområde TS.AL.B.9.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen fra offentligt formål til bolig. Hillerød Kommune vurderer, at lokalplanens anvendelse ikke vil medføre skærpede miljøkrav, grundet afstanden, samt at den faktiske anvendelse inden for det nye rammeområde TS.AL.B.9 er bolig og daginstitution, der begge er støjfølsom anvendelse. Der vil ikke være tale om en mere støjfølsom anvendelse.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 28. november 2017.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS