Lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød vedtaget

31-03-2017

Hillerød Byråd har den 29. marts 2017 endeligt vedtaget lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

Lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013

Høringsnotat lokalplan 421

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at udvikle Slangerupgade 61 og 62 til boliger i form af etageboliger.

Lokalplan 421
Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage ændringer i lokalplanens bestemmelser vedr. placering, altaner, parkering og hegn  i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. På side 5 i lokalplanen ovenfor kan du læse mere om ændringerne.

Kommuneplantillæg nr. 20
Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden rettelser.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan nr. 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplan-området kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning 
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 2. maj 2017.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS