Lokalplan for Boliger og Sognehus ved Østergade i høring

28-09-2017

Hillerød Byråd har den 27. september 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 399 for Boliger og Sognehus ved Østergade samt forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 i høring.

Forslag til lokalplan 399 for boliger og sognehus ved Østergade

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

 

Baggrunden for lokalplanen er to forskellige projekter i området omkring Østergade: Et nyt sognehus foran Hillerød Kirke og et projekt for boliger oven på Irma-bygningen.

Boliger på Irmabygningen
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres boliger i 3½ etage oven på Irma-bygningen. Da stueetagen med Irma kommer til at virke som høj kælder, bliver bygningen høj sammenlignet med en tilsvarende bygning. Fra Østergade sætter lokalplanen en maksimal højde for bygningerne på 21 meter til kip. Hovedfacaderne tænkes udført som pudset teglsten, i knækket hvid. Karnapper og tagflader planlægges udført i naturskiffer.

Sognehus
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et nyt sognehus foran Hillerød Kirke. Hillerød Kirke har længe arbejdet på at etablere et nyt sognehus. Kirken har afholdt en arkitektkonkurrence, hvor vinderforslaget blev præsenteret i december 2016. Etableringen af nyt sognehus betyder, at de fem bevaringsværdige lindetræer må fældes. Som erstatning for de gamle lindetræer, skal der plantes fem nye store lindetræer. Lokalplanen udlægger en offentlig tilgængelig sti mellem biografen på Nordre Jernbanevej, over den kommunale kirkegård og kirkens areal, til parkeringshuset i Østergade. Sognehuset skal fremstå nedtonet i forhold til kirken. Bygningens udseende skal være neddæmpet og ikke dominere kirkens monolitiske udtryk i rød tegl. Sognehusets primære facadebeklædning skal derfor fremstå transparent og sort. Vinduesrammer skal svare til dette. Sekundære facadematerialer til dækkende facadepartier er uigennemsigtig riflet glas, som refererer til kirkevinduernes farvede glasborter. Der gives mulighed for at etablere solceller på sognehusets tag. Den resterende del af taget skal etableres som grønt tag med græs, stenurter eller lignende.

De midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Irmabygningen er i forslaget til Kommuneplan 2017 omfattet af kommuneplanramme SB.C.8, der udlægger området til butikker, boliger, kulturelle og sociale formål, liberale erhverv, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som Byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Bebyggelser må maksimalt opføres i 4½ etage, med en bebyggelsesprocent på 140 % for rammeområdet under et.

Af hensyn til ikke at begrænse bebyggelsesprocenten for området som helhed, og for at give mulighed for byfortætning, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer bestemmelserne i det eksisterende rammeområde SB.C.8. Kommuneplantillægget hæver bebyggelsesprocenten fra 140% til 160%. Ændringerne kunne ikke nå med i forslaget til Kommuneplan 2017, hvorfor det er nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra fredag den 29. september 2017 til og med fredag den 24. november 2017

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17.00. Mødet bliver holdt i Byrådssalen på Hillerød rådhus. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 24. november 2017.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 399 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 399 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra pla-nens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2141, mandag til onsdag fra kl. 10.00 - kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 - kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS