Forslag til Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm med miljøvurdering i høring

28-11-2017

Hillerød Miljø- og Teknikudvalg har på vegne af Byrådet den 7. november 2017 godkendt at sende forslag til Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm og ledsagende miljøvurdering i høring.

Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm

Bilag til Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm

Miljørapport for Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm


Klima, Natur og Landskabsplanen for Favrholm er en viderebearbejdning af Helhedsplan Favrholm fra 2014. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den kommende bydel.

Klima, Natur og Landskabsplanen omhandler indretningen af den grønne hovedstruktur, det vil sige landskabskiler og -fælleder samt stamveje. Planen lægger sig i hovedlinjer op ad helhedsplanen, men beskriver, på et mere detaljeret niveau end helhedsplanen, dimensionering og placering af klimasikring og erstatningsnatur, terrænbearbejdning, beplantning samt rekreative aktiviteter og stier.

Planen omfatter hele Favrholm bydel, dog ikke området for Nyt Hospital Nordsjælland, fordi dette område allerede er lokalplanlagt og nu detailprojekteres.

Klima, Natur og Landskabsplanen skal fremadrettet fungere som grundlag for etape- og detailplanlægning af landskabskiler og –fælled og for lokalplanlægning af delområder.

Miljøvurdering af Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af planen, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017). Screeningen viser, at planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af Klima, Natur og Landskabsplanen.

Høringsperiode
Planforslaget og den ledsagende miljørapport er i høring fra den 1. december 2017 til den 12. januar 2018.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 4. januar 2018 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå planforslaget, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslaget eller miljørapporten, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 12. januar 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige plan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til planforslaget, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2134, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 16-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS