Høringer og afgørelser 2017

Hillerød Byråd har vedtaget de endelige naturhandleplaner for de to Natura 2000-områder; Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov samt Arresø, Ellemose og Ll. Lyngby, som Hillerød Kommune er berørt af.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nyt 240 m² stuehus og 75 m² garage, samt anvendelsesændring af det eksisterende stuehus til erhverv på ejendommen Kurreholmvej 32, 3330 Gørløse. Matr. nr.: 25 , Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til garage på 98m² på ejendommen Odderdamsvej 1A, 3400 Hillerød, matr. nr.: 1 du, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på max 250 m² på ejendommen Indelukkevej 13, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 4 f, Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en 40 m² flytbar løsdriftstald på ejendommen Nordhøjvej 2, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 14 b, Harløse By, Tjæreby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af SFO i eksisterende bygning på ejendommen Ansgarvej 12, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 1 dø, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Byråd har den 29. marts 2017 endeligt vedtaget lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.
Hillerød Kommune har den 29. marts 2017 meddelt tilladelse til udledning af tagvand samt overfladevand fra forpladsen på Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Havelse Å via vådområdet på Solrødgård.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning med gravitationsledning under Slotsmøllegrøften og sideløb på matr. nr. 28af, Hillerød Markjorder og matr. nr. 10a, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Hillerød Kommune meddeler d.d. forlængelse af tilladelse til UV-behandling af drikkevand fra Ullerød Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
Hillerød Kommune meddeler d.d. forlængelse af nuværende tilladelse til Gadevang Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
Hillerød Kommune har den 20. marts 2017 meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Slotsmøllegrøften, en del af Pøle Å vandløbssystem. Klagevejledning fremgår af vedhæftede tilladelse.
Hillerød Kommune meddeler d.d. forlængelse af tilladelse til UV-behandling af drikkevand fra Ullerød Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til anlæg af ridebane på ejendommen Lille Lyngbyvej 9, 3400 Hillerød, matr. nr.: 3 a, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til at reetablere et stendige på 350 m i skellet mellem matr. nr. 5a og 2b, samt at etablere et jorddige på 110 m, på matr. nr. 5a, Bendstrup By, Alsønderup, beliggende Fruebjergvej 3, 3400 Hillerød.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af 35 m² beboelse i stueplan samt 44 m² i tagetage på ejendommen Meløsevej 37
Hillerød Kommune har givet tilladelse til krydsning med el-transmissionsledning af det offentligt vandløb Æbelholt Å mellem Tjæreby og Lykkesholm.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til at bebo sommerhus helårligt på ejendommen Lystrupvej 31, 3550 Slangerup, matr. nr.: 3 p, Lystrup By, Uvelse
På baggrund af en anmodning fra Stutteri Fauerbirk v/ Bent og René Rasmussen, Egestedvej 2A, 3320 Skævinge, har Byrådet besluttet at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg med VVM redegørelse, som udlægger en ramme der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg, samt en lokalplan der fastlægger bestemmelser for anlæggets etablering.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning af Slotsmøllegrøften og sideløb med gravitationsledning og trækledning.
Hillerød Kommune har udarbejdet dispensation til etablering af spildevandstrykledninger langs Pøle Å.
Ejendommen ligger i landzone og Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til et enfamiliehus på 222 m² og en garage på 49 m² i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Den midlertidige beboelsesvogn opsættes i ejendommens nordøstlige del og er på 32 m².
Ejendommen ligger i landzone og Hillerød Kommune her derfor meddelt landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1 til etablering af et nyt 800 m² vandhul.
Hillerød Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at hæve vandstanden med 10 - 21 cm i beskyttet mose, beliggende på matr.nr. 12b, 16a og 17hHerlev By, Nr. Herlev. Dispensationen er meddelt i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Uvelse - Lystrup Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til St. Lyngby Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Strølille Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Skævinge Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Strø Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Sigerslevøstre Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Nr. Herlev - Freerslev Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Meløse Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Gørløse Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning med vandledninger under Havelse Å st. 80. Krydsningstilladelse med bilag er givet med 4 ugers klagefrist frem til den 1. marts 2017 jf. vandløbsloven.
I samarbejde med Halsnæs og Frederikssund kommuner har Hillerød Kommune den 27. januar 2017 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Havelse Å
Hillerød Kommune har givet tilladelse til krydsning med spildevandsledninger under Pøle Å st. 2470.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til krydsning med spildevandsledninger under Havelse Å st. 205.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af værkstedsbygning på ejendommen Gammel Kurreholmvej 3, 3330 Gørløse, matr. nr. 15 l, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har afgjort af spildevandsledninger mellem Hillerød Centralrenseanlæg og Solrødgård kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af tilbygning (mellembygning) på ejendommen Strøvej 89, 3330 Gørløse. Matr. nr.: 23 e, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til etablering af udløbsbygværk fra renseanlæg Solrødgård til Slåenbækken ved st. 3.550, matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder, som nu sendes i 4 ugers høring fra den 9. januar til den 7. februar 2017.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS