Høringer og afgørelser 2017

Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af bygning på i alt 812 m² indeholdende 12 boliger, personalefaciliteter, kontorer og møderum på ejendommen Strøvej 95, matr. nr.: 23 l, Gørløse By, Gørløse.
Hillerød Kommune har godkendt etablering af cykel/gangbro over privat grøft i Ullerød, matr. nr. 3mu, Ullerød By, Ullerød. Godkendelse kan påklages til og med den den 5. september 2017 jf. bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nyt stuehus på ejendommen Meløsevej 25, 3320 Skævinge. Matr. nr.: 17 l, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Byråd har vedtaget at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring fra den 1. juli til den 15. september 2017.
Hillerød Kommune har d. 29. juni 2017 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, samt landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af vandhul på matr. nr. 7d, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, Præstehøjvej 5, 3320 Skævinge
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til ny maskinhal på 455 m på ejendommen Rønbjerg Alle 1. Matr. nr: 17 b, Freersvang, Freersvang som nu offentliggøres fra den 28. juni 2017.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til undervisningslokaler og væksthus på i alt 638 m² på Hillerød Lille Skole, Brødeskovvej 3, matr.nr.: 3 h, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Byråd har den 21. juni 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup og forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2013 i høring.
Fra onsdag den 21. juni og til den 14. august er budgetmateriale for budget 2018-2021 i høring
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af anneks på 76 m2 på ejendommen Gøgevænget 5, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 1 r, Gøgehuset, Nødebo
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udgravning af et vandhul på ca. 400 m2 på matr. nr. 17a, Sigerslevøster By, Strø, Strølillevej 38, 3320 Skævinge
Hillerød Byråd har den 31. maj 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 434 for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby og forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 i høring
Hillerød Byråd har vedtaget de endelige naturhandleplaner for de to Natura 2000-områder; Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov samt Arresø, Ellemose og Ll. Lyngby, som Hillerød Kommune er berørt af.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nyt 240 m² stuehus og 75 m² garage, samt anvendelsesændring af det eksisterende stuehus til erhverv på ejendommen Kurreholmvej 32, 3330 Gørløse. Matr. nr.: 25 , Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til garage på 98m² på ejendommen Odderdamsvej 1A, 3400 Hillerød, matr. nr.: 1 du, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på max 250 m² på ejendommen Indelukkevej 13, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 4 f, Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en 40 m² flytbar løsdriftstald på ejendommen Nordhøjvej 2, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 14 b, Harløse By, Tjæreby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af SFO i eksisterende bygning på ejendommen Ansgarvej 12, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 1 dø, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Byråd har den 29. marts 2017 endeligt vedtaget lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.
Hillerød Kommune har den 29. marts 2017 meddelt tilladelse til udledning af tagvand samt overfladevand fra forpladsen på Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Havelse Å via vådområdet på Solrødgård.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning med gravitationsledning under Slotsmøllegrøften og sideløb på matr. nr. 28af, Hillerød Markjorder og matr. nr. 10a, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Hillerød Kommune meddeler d.d. forlængelse af tilladelse til UV-behandling af drikkevand fra Ullerød Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
Hillerød Kommune meddeler d.d. forlængelse af nuværende tilladelse til Gadevang Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
Hillerød Kommune har den 20. marts 2017 meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Slotsmøllegrøften, en del af Pøle Å vandløbssystem. Klagevejledning fremgår af vedhæftede tilladelse.
Hillerød Kommune meddeler d.d. forlængelse af tilladelse til UV-behandling af drikkevand fra Ullerød Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til anlæg af ridebane på ejendommen Lille Lyngbyvej 9, 3400 Hillerød, matr. nr.: 3 a, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til at reetablere et stendige på 350 m i skellet mellem matr. nr. 5a og 2b, samt at etablere et jorddige på 110 m, på matr. nr. 5a, Bendstrup By, Alsønderup, beliggende Fruebjergvej 3, 3400 Hillerød.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af 35 m² beboelse i stueplan samt 44 m² i tagetage på ejendommen Meløsevej 37
Hillerød Kommune har givet tilladelse til krydsning med el-transmissionsledning af det offentligt vandløb Æbelholt Å mellem Tjæreby og Lykkesholm.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til at bebo sommerhus helårligt på ejendommen Lystrupvej 31, 3550 Slangerup, matr. nr.: 3 p, Lystrup By, Uvelse
På baggrund af en anmodning fra Stutteri Fauerbirk v/ Bent og René Rasmussen, Egestedvej 2A, 3320 Skævinge, har Byrådet besluttet at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg med VVM redegørelse, som udlægger en ramme der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg, samt en lokalplan der fastlægger bestemmelser for anlæggets etablering.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning af Slotsmøllegrøften og sideløb med gravitationsledning og trækledning.
Hillerød Kommune har udarbejdet dispensation til etablering af spildevandstrykledninger langs Pøle Å.
Ejendommen ligger i landzone og Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til et enfamiliehus på 222 m² og en garage på 49 m² i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Den midlertidige beboelsesvogn opsættes i ejendommens nordøstlige del og er på 32 m².
Ejendommen ligger i landzone og Hillerød Kommune her derfor meddelt landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1 til etablering af et nyt 800 m² vandhul.
Hillerød Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at hæve vandstanden med 10 - 21 cm i beskyttet mose, beliggende på matr.nr. 12b, 16a og 17hHerlev By, Nr. Herlev. Dispensationen er meddelt i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Uvelse - Lystrup Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til St. Lyngby Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Strølille Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Skævinge Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Strø Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Sigerslevøstre Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Nr. Herlev - Freerslev Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Meløse Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune meddeler 6. februar 2017 endelig vandindvindings- og anlægstilladelse med beskyttelsesforanstaltninger til Gørløse Vandværk, da den tidligere tilladelse udløber. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke kræver VVM. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning med vandledninger under Havelse Å st. 80. Krydsningstilladelse med bilag er givet med 4 ugers klagefrist frem til den 1. marts 2017 jf. vandløbsloven.
I samarbejde med Halsnæs og Frederikssund kommuner har Hillerød Kommune den 27. januar 2017 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Havelse Å
Hillerød Kommune har givet tilladelse til krydsning med spildevandsledninger under Pøle Å st. 2470.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS