VVM-afgørelse om udledning og nedsivning af regnvand i Hillerød øst

15-04-2016

Hillerød Kommune har afgjort, at projekt om udledning og nedsivning af regnvand fra et område i Hillerød Øst til grøft i Stenholtvang kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand i Hillerød øst

Ansøgning om udledning og nedsivning af regnvand fra område i Hillerød øst til grøft i Stenholtsvang

VVM-anmeldelse af projekt

Notat - Udledning og nedsivning af regnvand i Hillerød Øst

VVM-afgørelse om nedsivning og udledning af regnvand i Hillerød Øst

 

Projektet går ud på at regnvandet i fremtiden skal håndteres og afledes separat i et nyt regnvandssystem i området. Det nye regnvandssystem i området vil bestå af regnvandsrør samt forskellige LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). En del af regnvandet nedsives/håndteres lokalt inde i selve området. Den del af regnvandet som ikke håndteres lokalt udledes til en eksisterende grøft i Stenholtsvang.

Inden regnvandet udledes til skovgrøften har det passeret renseforanstaltninger i form af særlig udformede grøfter med filtermuld, bassiner/vådområder med bundfældning og omsætning og lignende tiltag. Renseforanstaltningerne fungerer under mindre regnskyl, men ved kraftige nedbørshændelser vil en del af regnvandet blive ledt mere eller mindre direkte ud i grøften.

VVM-screening giver ikke anledning til at antage at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt (jf. VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015). Se notat ovenfor.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest fredag den 13. maj 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Siden blev senest opdateret d. 18-04-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS